double arrow

Практичні завдання до теми 5Завдання 1

 

1. Складіть електронні формули таких речовин: CS2, LiCl, CaO, H2S, P2O5. Вкажіть до якого з атомів зміщена електронна густина у кожному випадку?

2. Визначте тип хімічного зв’язку в таких речовинах: N2, CO, KF, BaO, Cl2, HI. Обґрунтуйте свою відповідь, виходячи з величин відносних електронегативностей атомів.

3. Скільки електронів беруть участь в утворенні зв’язків у молекулах складу: Cl2O7, CO2, NH3, SiF4, OF2, B2O3?

4. Вкажіть, у якій з наведених сполук Сульфуру зв’язок має найбіль-ший ступінь іонності: K2S, BaS, CS2, Li2S, H2S, SO2, SCl2.

 

5. Чи можлива взаємодія з утворення донорно-акцепторного зв’язку між такими молекулами та йонами: а) бор трифлуорид та аміак; б) карбон тетрафлуорид та аміак; в) бор трифлуорид та фторид-іон; г) алюміній гідроксид та гідроксид-іони?

 

Завдання 2

Напишіть графічну формулу сполуки, вкажіть типи хімічного зв’язку в ній та сумарну кількість хімічних зв’язків:

 

1) алюміній карбонат, 2) натрій сульфат, 3) кальцій хлорид, 4) натрій гідроген-сульфід, 5) алюміній сульфат, 6) алюміній фосфат, 7) ферум (ІІІ) гідроксид, 8) барій нітрат, 9) купрум дигідроген-фосфат, 10) магній гідрогенсульфат, 11) фосфор(V) оксид, 12) станум(ІІ) фосфат, 13) хром (ІІІ) гідрогенсульфат, 14) калій хлорат, 15) кальцій перхлорат.

 
Завдання 3

Виходячи із значень відносної електронегативності елементів, вкажіть тип хімічного зв’язку у сполуках:

 

1) CH4, O2; 2) H2O, HF; 3) KCl, CS2; 4) AlCl3, N2; 5) NH3, NF3; 6) ClF, CO2; 7) ICl5, CaCl2; 8) SiH4, Cl2; 9) SiF4, H2S; 10) PH3, BF3; 11) HF, CoCl2; 12) AsH3, H2; 13) BeO, CCl4; 14) BeH2, OF2; 15) NaCl, SiC.

 

Тема 6. ГОЛОВНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ

ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

Теоретичні питання

1. Класифікація хімічних реакцій: за числом і складом вихідних речовин і продуктів, за енергетичним ефектом, агрегатним станом компонентів та ознакою оборотності.

2. Поняття про хімічну термодинаміку та основні термодинамічні функції.

3. Внутрішня енергія, робота. Перший закон термодинаміки.

4. Ентальпія, тепловий ефект реакції. Перший закон термохімії.

5. Термохімічні розрахунки, закон Гесса (другий закон термохімії), висновки із закону Гесса.

6. Ентропія, другий закон термодинаміки. Постулат Планка.

7. Вільна енергія Гіббса (ізобарно-ізотермічний потенціал). Напрямок хімічної реакції.

8. Швидкість хімічної реакції. Закон дії мас. Фізичний зміст константи швидкості реакції.

9. Вплив температури на швидкість хімічної реакції. Правило Вант-Гоффа. Температурний коефіцієнт. Енергія активації.10. Механізми хімічних реакцій (послідовні, спряжені, оборотні, радикальні).

11. Ланцюгові реакції нерозгалужені і розгалужені (на прикладі синтезу HCl i H2O).

12. Способи ініціювання хімічних реакцій. Поняття про фотосинтез.

13. Каталіз (позитивний і негативний, гомогенний і гетерогенний), каталізатор, інгібітор. Теорії каталізу.

14. Хімічна рівновага, константа рівноваги.

15. Зсув рівноваги. Правило Ле Шательє.

16. Поняття про сорбцію та сорбційні процеси. Адсорбція, абсорбція, хемосорбція та фізична сорбція.

17. Іонообмінна адсорбція. Іоніти. Усунення твердості води з викорис-танням іонообмінного обміну.Сейчас читают про: