double arrow

Практичні завдання і задачі до теми 8Завдання 1

Назвіть комплексні сполуки:

1) K3[Fe(CN)6]; 6) Na3[Al(OH)6]; 11) [CoF3(H2O)3];
2) K4[Fe(CN)6]; 7) [Pt(OH)2(NH3)4]Cl2; 12) K2[PtCl6];
3) [Cu(NH3)4]SO4; 8) (NH4)2[PtCl4(OH)2]; 13) [PtCl4(NH3)2];
4) [Ca(H2O)6]Cl2; 9) [CrBr(NH3)5]SO4; 14) [Cu(SCN)2(NH3)2];
5) [Cr(NH3)6](NO3)2; 10) K2[Co(NO2)4(NH3)2]; 15) Na[Al(OH)4(H2O)2].

Завдання 2

Напишіть формули комплексних сполук:

1) тетраамінкарбонатокобальт (ІІІ) сульфат;

2) діакватетрааміннікель (ІІ) нітрат;

3) гексаміннікель (ІІ) хлорид;

4) пентаамінтіоціанатокобальт (ІІІ) нітрат;

5) аквапентаамініридій (ІІІ) йодид;

6) амоній дигідроксотетрахлороплатинат (IV);

7) барій діамінтетратіоціанатохромат (ІІІ);

8) натрій гексаціанохромат (ІІІ);

9) магній гідроксотрифлуороберилат;

10) калій бромопентанітроплатинат (IV);

11) діамінтетрайодоплатина;

12) триаміндигідроксокобальт;

13) триакватритіоціанатохром;

14) триамінсульфітоплатина;

15) тетраамінкупрум (ІІ) нітрат.

 

Завдання 3

Назвіть комплексну сполуку, обчисліть заряд центрального атома, запишіть рівняння її дисоціації (первинної і вторинної) та рівняння константи нестійкості:

1) K2[ZrF6]; 6) Na3[AlF6]; 11) Na3[Fe(CN)6];
2) [Сu(NH3)4](NO3)2; 7) [Ag(NH3)2]OH; 12) K2[Zn(OH)4];
3) Na2[Be(OH)4]; 8) Na[Al(OH)4]; 13) H[AuCl4];
4) Na[Аu(CN)4]; 9) [Ni(NH3)6]SO4; 14) Na3[Сo(NO2)6];
5) K2[PtCl6]; 10) K2[HgI4]; 15) K2[Zn(CN)4].

 
Тема 9. ОКИСНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Теоретичні питання

1. Ступінь окиснення. Правила обчислення ступеня окиснення атома в сполуці.

2. Окисно-відновні реакції. Поняття про окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення.

3. Наведіть приклади найважливіших окисників та відновників.

4. Електродний потенціал. Вимірювання різниці потенціалів.

5. Водневий електрод. Стандартний електродний потенціал.

6. Електрохімічний ряд напруг металів та його значення.

7. Рівняння Нернста. Вплив різних чинників на величину електродного потенціалу.

8. Константа рівноваги окисно-відновного процесу.

9. Будова гальванічного елемента (на прикладі мідно-цинкового еле-мента). Е.р.с. гальванічного елемента.

10. Принцип роботи акумулятора (на прикладі свинцевого акуму-лятора).

11. Поняття про електроліз. Катодний і анодний процеси.

12. Електроліз розплаву електроліту (на прикладі розплавів NaCl і NaOH).

13. Електроліз розчинів електролітів. Електроліз з інертним і активним анодом (на прикладі розчинів CuCl2, K2SO4 (з пасивним анодом) і CuSO4 з мідним анодом).

14. Закони електролізу. Число Фарадея, електрохімічний еквівалент речовини.15. Корозія металів. Види корозії.

16. Головні способи захисту металів від корозії.

 

Тестові питання до теми 9

 

1. Закінчіть вислів: Відновник – це ...

а) речовина, до складу якої входить елемент, який під час хімічної реакції віддає електрони;

б) заряджена частинка, що утворилася з атомів унаслідок втрати або приєднання електронів;

в) речовина, до складу якої входить елемент, який під час хімічної реакції приєднує електрони;

г) речовина, яка в розчині проводить електричний струм;

д) речовина, яка в розчині не проводить електричного струму.

 

2. Закінчіть вислів: Окисник – це ...

а) речовина, до складу якої входить елемент, який під час хімічної реакції віддає електрони;

б) заряджена частинка, що утворилася з атомів унаслідок втрати або приєднання електронів;

в) речовина, до складу якої входить елемент, який під час хімічної реакції приєднує електрони;

г) речовина, яка в розчині проводить електричний струм;

д) речовина, яка в розчині не проводить електричного струму.

 

 

3. Реакції, які відбуваються зі зміною ступенів окиснення елементів
називаються ...

а) обмінними; б) екзотермічними; в) окисно-відновними;

г) ендотермічними; д) каталітичними.

 

4. З наведеного переліку виберіть окисно-відновну реакцію:

а) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O;

б) HCl + NaOH = NaCl + H2O;

в) NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3;

г) BaCl + H2SO4 = BaSO4 + 2HCl;

д) Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3.

 

5. Процес втрати атомом електронів називається ...

а) окиснення; б) відновлення; в) розчинення;

г) іонізація; д) дисоціація.

 

6. Процес приєднання атомом електронів називається ...

а) окиснення; б) відновлення; в) розчинення;

г) іонізація; д) дисоціація.

 

7. Що називають рівноважним окисно-відновним потенціалом?

а) потенціал, який виникає на межі між електродом і розчином, що містить окиснену і відновлену форму речовини;

б) різницю потенціалів між електродом, зануреним у дану хімічну систему, і стандартним водневим електродом;

в) електродний потенціал, виміряний за стандартних умов, коли кон-центрація окисненої і відновленої форми речовини дорівнюють одиниці.

 

8. Що називають окисно-відновним електродним потенціалом?

а) потенціал, який виникає на межі між електродом і розчином, що містить окиснену і відновлену форму речовини;

б) різницю потенціалів між електродом, зануреним у дану хімічну систему, і стандартним водневим електродом;

в) електродний потенціал, виміряний за стандартних умов, коли концентрація окисненої і відновленої форми речовини дорівнюють одиниці.

 

 

9. Що називають стандартним окисно-відновним потенціалом?

а) потенціал, який виникає на межі між електродом і розчином, що містить окиснену і відновлену форму речовини;

б) різницю потенціалів між електродом, зануреним у дану хімічну систему, і стандартним водневим електродом;

в) електродний потенціал, виміряний за стандартних умов, коли концентрація окисненої і відновленої форми речовини дорівнюють одиниці.

 

10. В електрохімічному ряду напруг метали розташовуються ...

а) у порядку зростання значень їхніх стандартних електродних потенціалів;

б) у порядку зменшення значень їхніх стандартних електродних потенціалів;

в) у порядку зростання значень відносних електронегативностей;

г) у порядку зростання значень потенціалів іонізації.

 

11. З наведеного переліку виберіть метал, нездатний витісняти водень
із розчинів кислот:

а) магній; б) натрій; в) кальцій; г) мідь; д) алюміній.

 

12. З наведеного переліку виберіть метал, здатний витіснити цинк з роз-
чину цинк сульфату

а) магній; б) залізо; в) мідь; г) срібло; д) свинець.

 

13. З наведеного переліку виберіть метал, здатний витіснити свинець з
розчину плюмбум нітрату

а) мідь; б) цинк; в) золото; г) срібло; д) ртуть.

 

14. Виходячи з ряду напруг металів можна стверджувати, що у водному
розчині відбуватиметься така реакція:

а) Sn + MgSO4 = SnSO4 + Mg;

б) 2Ag + Ca(NO3)2 = 2 AgNO3 + Ca;

в) Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu;

г) Pb + BaCl2 = PbCl2 + Ba.

 

15. Виходячи з ряду напруг металів можна стверджувати, що у водному
розчині не відбуватиметься така реакція:

а) 2Al + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 3H2;

б) Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2;

в) Cu + 2HCl = CuCl2 + H2;

г) 6Li + H3PO4 = 2Li3PO4 + 3H2.

 

 

16. Вкажіть тип окисно-відновної реакції Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2:

а) міжмолекулярна; б) внутрішньомолекулярна;

в) диспропорціювання; г) обмінна.

 

17. Вкажіть тип окисно-відновної реакції 2KClO3 = 2KCl + O2:

а) міжмолекулярна; б) внутрішньомолекулярна;

в) диспропорціювання; г) обмінна.

 

18. Вкажіть тип окисно-відновної реакції Cl2 + H2O = HCl + HClO:

а) міжмолекулярна; б) внутрішньомолекулярна;

в) диспропорціювання; г) обмінна.

 

19. З наведеного переліку виберіть метал, який у сполуках завжди вияв-
ляє ступінь окиснення +1:

а) кальцій; б) калій; в) ферум; г) алюміній; д) магній.

 

20. У яких з перелічених сполук ступінь окиснення металу дорівнює +7?

а) FeSO4; б) Cl2O7; в) KMnO4; г) K2Cr2O7; д) Cr(OH)3.

 

21. Укажіть ступінь окиснення Нітрогену в сполуці N2O5.

а) +1; б) +2; в) +3; г) +4; д) +5.

 

22. Укажіть ступінь окиснення Нітрогену у речовині N2.

а) +1; б) –3; в) +3; г) 0; д) +5.

 

23. Гідроген у сполуках з неметалами завжди має ступінь окиснення:

а) +1; б) –2; в) +2; г) 0; д) –1.

 

24. Укажіть найвищий ступінь окиснення Фосфору:

а) +3; б) +4; в) +5; г) +6; д) +7.

 

25. Алюміній в хімічних реакціях може бути:

а) тільки окисником; б) тільки відновником;

в) як окисником, так і відновником;

г) не вступає в окисно-відновні реакції.

 

26. Нітратна кислота в хімічних реакціях може бути:

а) тільки окисником; б) тільки відновником;

в) як окисником, так і відновником;

г) не вступає в окисно-відновні реакції.

 

27. Натрій нітрит в хімічних реакціях може бути:

а) тільки окисником; б) тільки відновником;

в) як окисником, так і відновником;

г) не вступає в окисно-відновні реакції.

 

28. Калій перманганат в хімічних реакціях може бути:

а) тільки окисником; б) тільки відновником;

в) як окисником, так і відновником;

г) не вступає в окисно-відновні реакції.

 

29. Який елемент у сполуках виявляє виключно негативний ступінь окиснення?

а) O; б) N; в) Н; г) F; д) Сl.

 

30. Гідроген пероксид у хімічних реакціях може бути:

а) тільки окисником; б) тільки відновником;

в) як окисником, так і відновником;

г) не вступає в окисно-відновні реакції.

 Сейчас читают про: