double arrow

Тестові завдання до теми 6 

1. Закінчіть вислів: Енергія активації – це ...

а) надлишкова енергія, якою повинні володіти реагуючі молекули для того, щоб зіткнення між ними призводило до утворення нової речовини;

б) енергія, яка виділяється внаслідок хімічної реакції;

в) енергія, яку необхідно витратити, щоб розірвати хімічний зв’язок;

г) енергія, яка виділяється при утворенні нового хімічного зв’язку.

 

2. Яка термодинамічна функція характеризує ступінь невпорядкованості
у системі?

а) ентальпія; б) внутрішня енергія;

в) ентропія; г) вільна енергія Гіббса.

 

3. Яка термодинамічна функція характеризує тепловміст системи?

а) ентальпія; б) внутрішня енергія;

в) ентропія; г) вільна енергія Гіббса.

 

 

 

4. Закінчіть вислів: Каталізатор – це ...

а) речовина, яка збільшує швидкість хімічної реакції, при цьому кількісно і якісно змінюється;

б) речовина, яка збільшує швидкість хімічної реакції, при цьому кількісно і якісно не змінюється;

в) речовина, яка зменшує швидкість хімічної реакції, при цьому кількісно і якісно змінюється.

 

5. Від яких чинників залежить швидкість хімічної реакції?
а) від концентрації і природи реагуючих речовин, їхньої маси і тем-ператури;

б) від природи і концентрації реагуючих речовин, температури і на-явності каталізатора;

в) від зовнішнього тиску і температури;

г) від концентрації реагуючих речовин, зовнішнього тику, наявності каталізатора.

 

6. Закінчіть вислів: Реакції, які відбуваються з поглинанням теплоти,
називаються
...

а) екзотермічними; б) ендотермічними; в) окисно-відновними;

г) оборотними; д) каталітичними.

 

7. Закінчіть вислів: Реакції, які відбуваються з виділенням теплоти,
називаються
...

а) екзотермічними; б) ендотермічними; в) окисно-відновними;

г) оборотними; д) каталітичними

 

8. Що називають швидкістю реакції?

а) зміну об’єму реагуючих речовин в розчині;

б) число елементарних актів взаємодії за одиницю часу в одиниці об’єму;

в) зміну маси частинок в розчині;

г) зміну кількості частинок в розчині

 

9. Сформулюйте закон дії мас:

а) швидкість хімічної реакції пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин;

б) швидкість хімічної реакції пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин у степенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам;

 

 

в) швидкість хімічної реакції пропорційна сумі концентрацій реагуючих речовин;г) швидкість хімічної реакції пропорційна сумі концентрацій реагуючих речовин у степенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам.

 

10. Сформулюйте правило Вант-Гоффа:

а) при підвищенні температури на кожні 10 градусів швидкість хімічної реакції збільшується у 2-4 рази;

б) при підвищенні температури на кожні 10 градусів швидкість хімічної реакції зменшується у 2-4 рази;

в) при підвищенні температури швидкість хімічної реакції не змінюється;

г) при підвищенні температури швидкість хімічної реакції змінюється пропорційно до зростання тиску.

 

11. Закінчіть вислів: Каталітичні реакції - це реакції, ...

а) які відбуваються з поглинанням теплоти;

б) які відбуваються одночасно в обох напрямках;

в) які відбуваються з виділенням теплоти;

г) під час яких відбувається окиснення речовин з виділенням теплоти і світла;

д) які відбуваються за наявності каталізаторів.

 

12. Закінчіть вислів: Необоротними називаються реакції, які ...

а) відбуваються з виділенням теплоти;

б) відбуваються лише в одному напрямку до моменту повної витрати одного з реагентів;

в) не відбуваються до кінця, при цьому жоден з реагентів не витра-чається повністю;

г) прискорюються унаслідок уведення в реакційну систему каталі-затора.

 

13. Що називають хімічною рівновагою?

а) стан реагуючої системи, за якого швидкість прямої реакції більша, ніж швидкість зворотної;

б) стан реагуючої системи, за якого швидкість прямої реакції менша, ніж швидкість зворотної;

в) стан реагуючої системи, за якого швидкість прямої реакції дорів-нює швидкості зворотної;

г) стан реагуючої системи, за якого пряма реакція припиняється.

 

14. Яку величину називають константою хімічної рівноваги?

а) відношення добутку рівноважних концентрацій продуктів реакції до добутку рівноважних концентрацій вихідних речовин у степе-нях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам;

б) відношення суми рівноважних концентрацій продуктів реакції до суми рівноважних концентрацій вихідних речовин у степенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам;

в) відношення суми рівноважних концентрацій вихідних речовин до суми рівноважних концентрацій продуктів реакції у степенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам;

г) відношення добутку рівноважних концентрацій вихідних речовин до добутку рівноважних концентрацій продуктів реакції у степенях, що дорівнюють їхнім стехіометричним коефіцієнтам.

 

15. Сформулюйте правило Ле Шательє:

а) якщо на систему, що знаходиться у стані хімічної рівноваги, по-діяти ззовні, то рівновага не зміститься взагалі;

б) якщо на систему, що знаходиться у стані хімічної рівноваги, по-діяти ззовні, то рівновага зміститься у бік тієї реакції, яка послаблює цей зовнішній вплив;

в) якщо на систему, що знаходиться у стані хімічної рівноваги, по-діяти ззовні, то рівновага зміститься у бік тієї реакції, яка підсилює цей зовнішній вплив.

 

16. У чому полягає фізичний зміст константи швидкості реакції?

а) чисельно дорівнює швидкості реакції за стандартних умов;

б) чисельно дорівнює швидкості реакції, коли концентрації реагую-чих речовин дорівнюють 1 моль/л;

в) чисельно дорівнює швидкості реакції за нормальних умов;

г) чисельно дорівнює швидкості реакції у стані хімічної рівноваги.

 

17. Що таке молекулярність реакції?

а) кількість частинок, які беруть участь у елементарному акті хіміч-ної взаємодії;

б) кількість частинок, що утворюються унаслідок хімічної взаємо-дії;

в) сума кількості частинок вихідних речовин та продуктів реакції;

г) добуток кількості частинок вихідних речовин та продуктів реак-ції.

 

 

18. Як зміститься стан рівноваги реакції 2NO(г) + O2(г) = 2NO2(г) при
збільшенні тиску:

а) в бік утворення продуктів; б) в бік утворення вихідних речовин;

в) зміна тиску не вплине на стан рівноваги цієї реакції.

 

19. Які чинники зсуватимуть рівновагу реакції 3H2 + N2 = 2NH3,
DHo = – 92 кДж/моль, в бік утворення аміаку?

а) збільшення тиску; б) зниження температури;

в) підвищення температури; г) зниження тиску;

д) збільшення концентрації водню.

 

20. У скільки разів зросте швидкість реакції при підвищенні темпера-
тури від 30 оС до 60 оС, якщо температурний коефіцієнт реакції
дорівнює 3?

а) 3; б) 9; в) 18; г) 30; д) 33.

 

21. Як зміниться швидкість реакції 2SO2(г) + О2(г) = 2SO3(г) при збіль-
шенні концентрації SO2 в 3 рази?

а) збільшиться в 3 рази; б) збільшиться в 6 разів;

в) збільшиться в 9 разів; г) збільшиться в 27 разів.

 

23. Поставте у відповідність назви законів їхнім формулюванням:

 

1) перший закон термодинаміки а) зміна енергії системи в разі переходу з одного стану в інший не залежить від шляху процесу, а залежить лише від початкового і кінцевого стану системи;
2) другий закон термодинаміки б) тепловий ефект реакції за сталого тиску не залежить від шляху переходу системи з одного стану в інший і визначена тільки початковим та кінцевим станами речовин, що вступають у реакцію і утворюються внаслідок реакції;
3) перший закон термохімії (закон Лавуазьє-Лапласа) в) хімічні реакції, які відбуваються без підведення теплоти ззовні, проходять у напрямі максимального виділення теплоти, тобто є екзотермічними;
4) другий закон термохімії (закон Гесса) г) в ізольованих системах ентропія самовільного процесу зростає;
  д) теплота розкладання конкретної сполуки чисельно дорівнює теплоті її утворення, але має протилежний знак.

 

22. Посортуйте наведені реакції за молекулярністю:

 

1) мономолекулярна а) 2NO + O2 = 2NO2
2) димолекулярна б) H2 + I2 = 2HI
3) тримолекулярна в) N2O5 = NO2 + NO + O2
  г) 3H2 + N2 = 2NH3

 

24. Запишіть вираз константи рівноваги для реакції S (тв.) + O2 (г) = SO2 (г)

а) ; б) ; в) ; г)

 

25. Як вплине на стан рівноваги реакції S (тв.) + O2 (г) = SO2 (г) збільшення
тиску?

А) рівновага зміститься у бік утворення сульфур в.сину;

б) рівновага зміститься у бік розкладання сульфур діоксину;

в) рівновага не зміститься взагалі.

 

26. Як вплине на стан рівноваги реакції S (тв) + O2 (г) = SO2 (г) зменшення
концентрації SO2?

А) рівновага зміститься у бік утворення сульфур діоксиду;

б) рівновага зміститься у бік розкладання сульфур діоксину;

в) рівновага не зміститься взагалі.

 

27. Як зміниться швидкість реакції при зниженні температури від 70 oС
до 30 oС, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2?

а) збільшиться у 2 рази; б) зменшиться у 16 разів;

в) зменшиться у 8 разів; г) збільшиться у 16 разів; д) не зміниться.

 

28. Як зміниться швидкість реакції при нагріванні реагуючих речовин від
20 oС до 80 oС, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2?

а) збільшиться у 2 рази; б) зменшиться у 16 разів;

в) збільшиться у 64 рази; г) зменшиться у 64 рази; д) не зміниться.

 

29. Як зміниться швидкість реакції при охолодженні реакційної суміші від
100 oС до 50 oС, якщо температурний коефіцієнт реакції дорівнює 3?

а) збільшиться у 81 раз; б) зменшиться у 3 рази;

в) збільшиться у 243 рази; г) збільшиться у 9 разів; д) не зміниться.Сейчас читают про: