double arrow

Твердий стан речовини. Кристалічний і аморфний стан.Дослідження рентгенівським промінням виявляють: частинки в одних твердих тілах розташовані у періодично повторному порядку, а в інших-безладно. Перші утворюють кристали - тверді тіла, які мають форму багатогранника, другі цією властивістю не володіють, а утворюють маси різноманітної форми, обмежені кривими поверхнями - це аморфні тіла.

До кристалічних тіл відносяться: мінерали, солі, тверді кислоти та органічні сполуки. До аморфних - каніфоль, скло, бітуми, бакеліт, гідрооксид.

Основною ознакою кристалічного стану речовини є їх анізотропія, її сутність у тому, що кристал у різних напрямках має неоднакові властивості (твердість, тепло - і електропровідність).

При нагріванні шару він приймає форму еліпса. Зміна зовнішньої форми тіла є результатом того, що коефіцієнт лінійного розширення в одному напрямку має одну величину, а в другому - іншу. Друга важлива особливість кристалічних утворювань - здатність самоогранятися. Явище самоограніння спостерігається при утворенні кристалів йоду, нафталіну, бензойної кислоти, а саме у здатності возгонятися.

Здатність кристала легко роздроблюватися на шари по деяких площинах називається стійкістю (у аморфних тіл її немає).
Кристалічні речовини характеризуються строго визначеною t° плавлення та твердіння. Ця температура є константою для даної кристалічної сполуки.

У аморфних речовин: з підвищенням температури вони розм'якшуються, потім з підвищенням температури переходять у рідкий стан. Тут існує температурна область переходу з одного агрегатного стану в інший.

Здатність до ізотропії наближає аморфні тіла до рідких. При охолодженні усіх речовин в'язкість помітно збільшується.

Запитання до семінару.

1. Який стан речовини називають конденсованим?

2. Що служить одиницею вимірювання в’язкості?

3. Яке рівняння описує реальний стан газу?

4. Яка рідина володіє найменшим молекулярним тиском?

5. Чим зумовлена величина внутрішньої енергії решітки кристала?

6. Якому стану речовини відповідає в’язкість?

7. В якій галузі гази отримали найбільш широке розповсюдження?

8. Який тиск називається критичним?

9. В якій залежності находиться поверхневий натяг від тиску?

10. Який із агрегатних станів речовини має подібність з кришталевим тілом?

11. Які зв’язки можуть бути у кристалах?

12. Назвіть фактори, від яких залежить величина поверхневої енергії?13. Чи можливо безмежно стискати реальний газ?

14. При яких умовах властивості реального газу наближаються до властивостей ідеального?

15. Вкажіть засоби, якими визначають поверхневий натяг?

16. Які умови відповідають реальному стану газу?

17. Що таке в’язкість рідини?

18. Що таке поверхневий натяг?

19. Що називають динамічною в’язкістю?

20. Яке рівняння характеризує стан реального газу?

21. Назвіть риси, які характерні амфотерному стану речовини?

22. Як називається рівняння по якому визначають коефіцієнт в’язкості?

23. В якій залежності знаходиться поверхневий натяг від температури?

24. При 20 0С і 98600 Па об’м водню дорівнює 2,5 м3. Розрахувати об’єм цього газу при н.у. Визначити густину водню при певній температурі і тиску.

25. Обчислити об’єм 1 кмоль кисню при – 50 0С і 1,0154× 108 Па, визначити по критичним параметрам для кисню коефіцієнт стискання.

26. Яка кількість гелія необхідна для наповнення оболонки стратостата об’ємом 1 м3 при 27 0С і нормальному тиску? Як зміниться об’єм цього газу на певній висоті, якщо тиск стане 13320 Па, а температура знизиться до –50 0С.

27. Обчислити об’єм 1 кмоль кисню при – 50 0С і 1,0154×108 Па, визначити по критичним параметрам для кисню коефіцієнт стиснення.

28. По рівнянню Ван-дер-Ваальса обчислити тиск 1 кмоль аміаку при 200 0С, який знаходиться в сосуді об’ємом 500 л. На скільки знайдений тиск (%) відрізняється від обчисленої величини по рівнянню ідеального стану газу?

29. По рівнянню Ван-дер-Ваальса обчислити температуру, при якій об’єм 1 кмоль сірководню під тиском 6,66×106 Па буде дорівнювати 500 л.

30. При 20 0С і 98600 Па об’єм водню дорівнює 2,5 м3. Розрахувати об’єм цього газу при н.у. Визначити густину водню при певній температурі і тиску.

31. Обчислити тиск 1 моль сірководню при 127 0С, який знаходиться в сосуді об’ємом 500 см3, використовувати рівняння Ван-дер-Ваальса і Менделєєва-Клайперона. Порівняти отримані результати.

32. Скільки кубічних метрів диоксиду вуглецю при 27 0С і 105 па можна отримати при опалюванні 250 г вапняку з вмістом 89 % СаСО3?

33. Скільки літрів ацетилену при 17 0С і 95940 Па можна отримати із 2 кг карбіду кальція, якщо домішки сторонніх речовин в ньому складають 20 %.

Семінар № 2

 

Тема: Основи хімічної термодинаміки.

Мета: Вивчити основні поняття хімічної термодинаміки: ентальпія, ентропія, вільна енергія Гіббса; перший та другий закон термодинаміки, навчитися користуватися законом Гесса та наслідками з нього, вирішувати задачі на визначення теплових ефектів реакції, теплоти утворення та розкладання.

 

Методичні вказівки.

 

Термодинаміка - наука про переходи теплової енергії в інші і навпаки.

Хімічна термодинаміка - наука, що вивчає переходи хімічної енергії в теплову енергію.

 Сейчас читают про: