double arrow

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ” — 10 годин

1

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра банківської справи

 

ЗАВДАННЯ

ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НИХ

З ДИСЦИПЛІНИ

“МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

8.050105 “БАНКІВСЬКА СПРАВА”

УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Харків


Завдання для індивідуальної роботи студентів та методичні рекомендації до них з дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції” для студентів спеціальності 8.050105 “Банківська справа” / Укладачі: викладач Федоренко Н.С., викладач Мусієнко О.М. – Харків, ХІБС УБС НБУ, 2010. – 17с.

 


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 

Індивідуальна робота студентів з дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції” є дуже важливою в процесі підготовки висококваліфікованих спеціалістів банківської справи. Виконання індивідуальних завдань передбачає всебічне вивчення теоретичних основ регулювання зовнішньоекономічної діяльності, сутності складних валютних відносин та здійснення конкретних операцій у сфері міжнародних розрахунків та на валютних ринках.

Індивідуальний підхід до виконання запропонованих напрямків дослідження є стимулом для пошуку додаткової інформації, самостійного опрацювання законодавчо-нормативної бази, літературних джерел та періодичних видань, як поданих після кожної теми, так і додаткових, безпосереднє знайомство з внутрішніми документами банківських установ в галузі регулювання зовнішньоторговельних та валютних операцій, виявлення творчих можливостей та здібностей студентів до науково-дослідної роботи.

Завдання, запропоноване в збірці, включає три етапи, до кожного з яких входить тема, мета, рекомендації щодо виконання, рекомендована література, форми і методи контролю. Після виконання третього етапу завдання студентам пропонується вирішення виробничих ситуацій за варіантами (варіант обирається студентом згідно перших літер прізвища). Кожне запропоноване завдання обговорюється на семінарському занятті, оцінюється викладачем та зараховується до підсумкового контролю знань студентів.
Остаточним результатом розв’язку індивідуального завдання та виробничих ситуацій мають стати нові та більш поглиблені знання, практичні та аналітичні навички, ознайомлення з діяльністю окремих банківських установ, що, в свою чергу, підвищить кваліфікаційний рівень майбутніх спеціалістів. Результати опрацювання запропонованого матеріалу можуть бути використані при наукових дослідженнях та написанні дипломних робіт, що дасть змогу поліпшити якість підготовки фахівців у сфері практичної та наукової діяльності.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “МІЖАРОДНІ РОЗРАХУНКИ І ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ” — 10 годин

За матеріалами річних звітів банків, періодичних видань та інших інформаційних джерел проаналізувати, дослідити та виявити:

1) – динаміку розвитку експортно-імпортних операцій українських банківських установ; банківські установи Харківського регіону, які здійснюють практичну діяльність у сфері обслуговування міжнародних розрахунків;

– основні форми розрахунків, що використовуються банківськими установами на сучасному етапі та процедуру реалізації експортно-імпортних операцій на прикладі конкретної банківської установи.

2) – яку частину займають українські банки у кредитуванні експортно-імпортних операцій вітчизняних підприємств;

– процедуру кредитування зовнішньоторговельних операцій з використанням основних форм гарантій у конкретній банківській установі.3) – динаміку розвитку міжбанківського ринку депозитних операцій в іноземній валюті за попередній та поточний періоди.

Зробити загальний висновок та наочно представити результат у вигляді таблиць, діаграм, графіків.

Після вирішення третього етапу завдання пропонується розв’язати виробничі ситуації згідно варіантів (варіант обирається студентом за першими літерами прізвища).

 

Варіант 1 (А-М)

1) Керуючись умовними даними виробничої ситуації проаналізувати та визначити курсову різницю яка утворилась при переоцінці залишку на поточному рахунку заводу «Кріосталь» станом на 01.07.2006 та суму даної курсової різниці.

Умови виробничої ситуації:

При зміні курсів іноземних валют на початку кожного робочого дня здійснюється переоцінка залишків на поточних рахунках клієнтів в іноземній валюті.

1. Станом на 01.07.2006р. на поточному рахунку заводу «Кріосталь» значився залишок у сумі 183000,00 доларів США. Залишок на рахунку не змінювався;

2. Курс долару США до національної валюти встановлено Національним банком України на 30.06.2006р. 5,0501грн. за 1 дол. США;

3. Станом на 01.07.2006р. курс долару США до національної валюти встановлено Національним банком України у розмірі 5,0598грн. за 1 дол. США.

 

Варіант 2 (Н-Я)

1) За даними виробничої ситуації проаналізувати та визначити валютну позицію, що утворилась у банківській установі по доларам США та по Євро в кінці робочого дня 10 березня 2006 року.

Умови виробничої ситуації:

10 березня 2006 року дилер ВАТ «Промінторгбанк» працював на міжбанківському валютному ринку по купівлі та продажу доларів США та Євро по заявкам, які було отримано від клієнтів банку. За робочий день він уклав декілька угод по:

купівлідоларів США ЕВРО

1) 1000000,00 200000,00

2) 300000,00 700000,00

3) 5000,00 1000000,00

4) 14000000,00 4800,00

 

продажудоларів США ЕВРО

1) 300000,00 1200000,00

2) 730000,00 400000,00

3) 8000,00 900000,00

4) 11000000,00 5000,00

Зробити висновок, результати розрахунку представити наочно у вигляді письмових коментарів.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
1

Сейчас читают про: