double arrow

Позначення номінального розташування і залежних допусків


 

 

Лінійні й кутові розміри, що визначають номінальне розташування і (або) номінальну форму елементів, обмежених допуском, при призна­ченні допуску нахилу, допуску форми заданої поверхні або заданого профілю позначають на кресленнях без граничних відхилень і беруть в прямокутні рамки (рис. 5.6).

Допуски розташування охоплюючих і охоплюваної поверхонь можуть бути двох видів — залежними і незалежними. Залежним називається допуск розташування, значення якого зале­жить не тільки від заданого граничного відхилення, а й від дійсних відхилень розмірів поверхні, що розглядаються. При залежних допусках мають задаватися граничні відхи­лення розташування, які відповідають найменшим граничним роз­мірам охоплюваної поверхні (валів, балок).

 

Рис. 5.6. Позначення номінального розташування

 

Залежні допуски пов'язані із зазорами між з'єднаними поверх­нями. На кресленнях проставля­ються мінімальні зна-чення допусків, що відповідають най­меншим зазорам. При відхилен­нях дійсних розмірів від граничних, які відпо-відають най­меншим зазорам, останні в з'єд­наннях зростають, і, отже, можуть бути допущені великі відхилення розташування.
Залежні допуски форми і розташування позначають умовним знаком м , який ставлять:

-після числового значення допуску, якщо залежний допуск пов'яза­ний з дійсними розмірами розглядуваного елемента (рис. 5.7,а);

 

 

 

 

-після буквеного позначення бази (рис. 5.7,6) або без буквеного по­значення в третій частині рамки (рис. 5.7, г), якщо залежний допуск пов'язаний з дійсними розмірами базового елемента;

-після числового значення допуску і буквеного позначення бази (рис. 5.7,а) або без буквеного позначення (рис.5.7,5), якщо залежний допуск пов'язаний з дійсними розмірами розглядуваного і базового еле­ментів.

Якщо не вказано, що допуск розташування або форми залежний, то його вважають незалежним.

Досвід застосування умовних позначень допусків показав, що вони зручні, наочні, спрощують оформлення документації, дають змогу уникнути різнобою в текстових формулюваннях.

У ГОСТ 25781—83* на сталеві форми, призначені для виготовлення залізобетонних і бетонних виробів і конструкцій (плитних, блокових лінійних, балкових), ферм (циліндричних, просторових, об'ємних, за­лізобетонних), встановлюються вимо-ги до точності виготовлення.Сейчас читают про: