double arrow

Методи і засоби контролю відхилень форми, розташування і жорсткості поверхні


Основні терміни відхилень і допусків та їх

Класифікація.

Усі відхилення і допуски поділяються на три групи: форми, розташування і сумарні — розташування і форми. В стандартах вони позначаються так: EF, ЕР, EC — відхилення форми, відхилення розташування і сумарне відхилення — розташування і форми; TF, ТР, ТС — допуск форми, допуск розташування і сумарний допуск — розташування і форми; L — довжина нормованої ділянки (задана довжина).

Терміни, встановлені стандартами, обов'язкові для використання в усіх видах документації, науково-технічній, навчальній і довідковій літературі, а також у комп'ютерних інформаційних системах.

У ГОСТ 24642—81* і ДСТУ 2498—94 наведено алфавітні покажчики термінів та їх іншомовних еквівалентів, а також буквених позначень, встановлених цими стандартами.

Буквені позначення відхилень і допусків форми та розташування поверхонь наведено в табл. 5.1.

Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях та в інших технічних документах на вироби всіх галузей промисловості слід виконувати відповідно до ГОСТ 2.308—79*.

 

 

Таблиця 5.1. Буквені позначення відхилень і допусків форми та розташування поверхонь (ДСТУ 2498—94)
 

Характеристика форми або розташування, що визначається Позначення
відхилень допусків
Відхилення і допуски форми
Відхилення від прямолінійності й допуск прямолінійності EFL TFZ
Відхилення від площинності й допуск площинності EFE TFE
Відхилення від округлості й допуск округлості EFK TFK
Відхилення від циліндричності й допуск циліндричності EFZ TFZ
Відхилення і допуск профілю поздовжнього перерізу циліндричної поверхні EFP TFP
Відхилення і допуски розташування
Відхилення від паралельності й допуск паралельності ЕРА TPA
Відхилення від перпендикулярності й допуск перпендикулярності EPR TPR
Відхилення і допуск нахилу EPN TPN
Відхилення від співвісності й допуск співвісності EPC TPC
Відхилення від симетричності й допуск симетричності EPS TPS
Позиційне відхилення і позиційний допуск EPP TPP
Відхилення від перетину і допуск перетину осей EPX TPX
Сумарні відхилення і допуски форми та розташування
Радіальне биття і допуск радіального биття ECK TCK
Торцеве биття і допуск торцевого биття ECA TCA
Биття і допуск биття у заданому напрямі ЕСД ТСД
Повне радіальне биття і допуск повного радіального биття ECTK TCTK
Повне торцеве биття і допуск повного торцевого биття ECTA TCTA
Відхилення і допуск форми заданого профілю ECI TCI
Відхилення і допуск форми заданої поверхні ЕСЕ TCE

 

Цей ряд числових значень можна продовжувати в бік менших або більших значень при дотриманні закономірності побудови ряду. Числові значення допусків форми і розташування від одного ступеня точності до наступного (іншого) змінюються з коефіцієнтом зростання 1,6, що відповідає ряду R5, а в межах одного ступеня точності — від одного інтервалу номінальних розмірів до наступного (другого) по ряду RIO з коефіцієнтом збільшення 1,25.За вимогами ГОСТ 2.308—79* для розмірів треба дотримуватися таких правил.

Розміри, що використовуються в кресленнях, називають довідковими. На будівельних кресленнях довідкові розміри позначають знаком * і обумовлюють тільки у випадках, передбачених у відповідних доку­ментах, затверджених в установленому порядку.

Лінійні розміри та їх граничні відхилення дають у міліметрах без зазначення одиниці. Якщо на кресленнях треба давати розміри не в міліметрах, а в інших одиницях (сантиметрах, метрах тощо), то допус­кається їх вказувати або брати з відповідних документів, затверджених в установленому порядку.

Для розмірних чисел не допускається застосовувати простий дріб, за винятком розмірів у дюймах.

На будівельних кресленнях розміри наносять у вигляді замкненого ланцюга, крім випадків, передбачених у відповідних документах. Розміри позначають числами і розмірними лініями.Замість стрілок допускається застосовувати засічки на перетині розмірних і виносних ліній, при цьому розмірні лінії мають виступати за крайні виносні лінії на 1-3 мм.

На кресленнях допускається всі розміри окремих симетрично розта­шованих елементів вказувати тільки до осі симетрії, а розмірні лінії на перетині з віссю симетрії обмежувати хрестиком із засічок. При зобра­женні виробу із розривом розмірну лінію не переривають.

Лінійні, кутові розміри і надписи допускається наносити без полиць ліній винесення (виносок). Висоту, глибину конструкції або її елемента від будь-якого рівня приймають за "нульові" на вигляді в розрізі, вміщують на виносних лініях (або на лініях контуру) і позначають знаком 1, виконаним су­цільними тонкими лініями, штрихи 2-4 мм нахилені під кутом 45° до виносної лінії або лінії контуру (рис. 5.1,а). У вигляді зверху висо­ту чи глибину дають в рамці безпо­середньо на зображенні чи на ви­носній лінії (рис. 5.1,6) або так, як показано на рис. 5.1, в.

Рівні дають у метрах з точністю до третього знака без зазначення одиниці.

На кресленнях однакові групи отворів допускається обводити суцільною лінією з пояснюючим над­писом.

Граничні відхилення лінійних і кутових розмірів порівняно низької точності допускається не вказувати безпосередньо після номінальних розмірів відповідно до ГОСТ 25346—89 або ДСТУ 2500—94 (для відхи­лень за квалітетами) або до ГОСТ 25670—83 (для відхилень за класами точності). Симетричні граничні відхилення за квалітетами слід позначати з номером квалітету.

Прикладом загального запису відповідно до варіантів за ГОСТ 25670-83 для 14 квалітетів або t2 класу точності "середній" є такий: "Невказані граничні відхилення розмірів: Допуски форми і розташування поверхонь позначають на кресленнях графічними символами згідно з табл. 5.2.

 

Для допусків розташування, а також сумарних допусків форми і розташування додатково вказують бази, відносно яких задається до­пуск, і обумовлюють залежні допуски розташування або форми.

Допуски циліндричності, округлості, площинності, прямолінійності, паралельності призначаються в тих випадках, коли вони мають бути меншими, ніж допуск розміру.

Сумарні допуски форми і розташування поверхні, для яких не вста­новлено окремих графічних символів, позначають знаком, що складається із знаків допусків розташування (на першому місці) і форми. Наприклад:

 

.

Допуски циліндричності, округлості, площинності, прямолінійності й паралельності мають бути меншими, ніж допуск розміру.

 Сейчас читают про: