double arrow
Які обов’язкові реквізити документів вводять в ПК під час комп’ютеризованої реєстрації документів?

У чому полягають особливості комп’ютеризованої реєстрації документів?

У чому полягає процедура розгляду документів керівниками?

Які реквізити вихідних документів перевіряє канцелярія, приймаючи їх від виконавців?

Який порядок надсилання чи передачі вихідних документів адресатам?

Список використаної літератури:

1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян./ А.С.Головач. ‒ К.: Сталкер, 1997.- 349 с.

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб./ А.Н.Діденко. ‒К.: Либідь, 1998.‒256 с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. / А.Н.Діденко. ‒К.: Либідь, 2000. ‒ 284 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів / М.Зубков. ‒ Х.: Торсінг, 2001. ‒ 384 с.

5. Молдаванов М.І. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. мовою / М.І.Молдаванов, Г.М.Сидорова. ‒ К.: Техніка, 1992. ‒399 с.

6. Паламар Л.М. Мова ділових паперів /Л.М.Паламар, Г.М.Кацовець. ‒К.: Либідь, 1995.- 207 с.

Оформити звіт

Вимоги до звіту

Звіт повинен містити:

  1. мету роботи.
  2. короткітеоретичнівідомості.
  3. описосновнихдій, яківиконувалисьпротягомлабораторноїроботи.
  4. Графічнийматеріал у виглядіPrintScreen з відповіднимикоментарями до всіхпунктів ходу роботи.
  5. Висновки.

Оформлена робота повинна міститиверхні та нижніколонтитули, в якихзокремавказати:

  • У верхньомуколонтитулі: групу, прізвище та ініціали, назвулабораторноїроботи.
  • У нижньомуколонтитулі: дату створення та нумераціюсторінок.

 
 

Лабораторна робота № 5 (6 год.)

Тема: Організація контролю за виконанням документів та підготовка справ до зберігання

Мета роботи: вивчитиорганізацію контролю за виконанням документів, підготовку справ до зберіганнята набути практичних навиків

Лабораторне і методичне забезпечення:

персональні комп'ютери, роздатковий матеріал.

Теоретичні відомості

Контроль за виконанням документів – заходи для забезпечення своєчасного та якісного виконання документів.

Визначити:

– документи, якіпідлягають взяттю на контроль:

– посадові особи, які несуть відповідальність за виконання документів.

– документи, які мають встановлені терміни виконання;

– правила зміни термінів виконання документів.

– процедуру контролю за виконанням документів;– відмітки на документах і реєстраційно-контрольних картках про контроль за виконанням документів.

Експертиза цінності документів – це визначення їх цінності, встановлення термінів зберігання документів і відбору їх на державне зберігання.

Опис справ структурного підрозділу – перелік справ, призначений для складання річного розділу зведеного опису справ установи та передавання справ на зберігання до державного архіву.

Зведений опис справ – це перелік справ, призначений для передавання справ до державного архіву.

Відомчий архів – це архів, який знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні відповідної організації, яка не входить до системи ДАС, або є структурним підрозділом установи.

Архівний документі – документ незалежно від його виду, виду матеріального носія, місця і часу створення та форми власності на нього, що припинив виконувати функції, для яких був створений, але зберігається або підлягає зберіганню з огляду на значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника, а також як об’єкт рухомого майна.

Документ Національного архівного фонду – архівний документ, культурна цінність якого визнана відповідною експертизою і який зареєстрований як складник Національного архівного фонду.

Національний архівний фонд – сукупність архівних документів, що відображають історпію духовного і матеріального життя українського народу та інших народів, мають культурну і є надбанням української нації.

Унікальний документ – документ Національного архівного фонду, що становлять виняткову культурну цінність, має важливе значення для формування національної самосвідомості українського народу і визначає його вклад у всесвітню культурну спадщину.

Архівна справа – галузь життєдіяльності суспільства, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання діяльності юридичних і фізичних осіб, пов’’зані із нагромадженням, обліком, зберіганням архівних документів та використанням відомостей, що в них вміщено.

Архівна установа, архів, архівний підрозділ, архівний відділ – відповідна установа чи структуний підрозділ, що забезпечує облік і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них вміщено, та формування Національного архівного фонду і або здійснює управління, науково-дослідну та інформаційну діяльність у сфері архівної справи і діловодства.

Державна архівна установа – архівна установа, що здійснює свою діяльність за рахунок коштів Державного бюджету України.

Приватне архівне зберігання – зібрання архівних джокументів, що є власністю однієї або кількох осіб.

Таємний архів – архівна установа, про існування якої не заявлено публічно.

Користувач архівними документами – фізична або юридична особа, яка з дозволу власника або уповноваженою ним особи ознайомлюється з архівними документами.

Довідковий апарат – довідники у будь-якій формі (путівники, описи, каталоги, покажчики, бази даних, номенклатури справ тощо), призначені для пошуку архівних документів та відомостей, що вміщено в них.

Архівна довідка – документ архівної установи, оформлений відповідно до законодавства, що містить інформацію про предмет запиту на підставі архівних документів із зазначенням їх пошукових даних.

 

Хід роботи:

1.Відкрити Microsoft Word.

2. Створити текстову сторінку

Скласти Таблицю 1

Документи із встановленим терміном виконання

 

6№ Документ Термін
   

 

4.Укласти документ:

 

 

ПЕРЕЛІК

документів, не виконаних

 

5.Укласти документ :

ЗВЕДЕННЯ

Про виконання документів, що підлягають індивідуальному контролю

Станом на___________20___р.

 

6.Результати роботи зберегти на зовнішньому носієві

 

Контрольні запитання:


Сейчас читают про: