double arrow

Функції канцелярії та діловодної службиФункції канцелярії та діловодної служби
Канцелярія Діловодна служба

Скласти Таблицю 2

Основні принципи організації праці

Основні принципи організації праці
Принципи Зміст принципу

 

 

5.Функціїкерівникаділоводноїслужби:

кваліфікаційні вимоги до керівника діловодної служби;

– взаємодія керівника діловодної служби з структурними підрозділами і посадовими особами установи;

– функції керівника діловодної служби;

– права має керівник діловодної служби;

– завдання, за виконання яких на керівника діловодної служби покладено персональну відповідальність.

 

6. Організація робочого місця секретаря-діловода:

‒сутністьпоняттяорганізаціяробочогомісця;

– нормативиплощіслужбовихприміщень з розрахунку на одного працівника;

– заходи для раціональноїорганізаціїробочогомісця секретаря;

– вимоги до розміщенняробочогомісця секретаря з поглядуекономіїплощіприміщення;

– канцелярськеприладдя і спеціальнеобладнання, якимоснащенеробочемісце секретаря;

– вимоги до розпланування та дизайну приймальні.
7. Умови праці секретаря-діловода.

– чинники, що визначають умови праці секретаря;

– технічні чинники умов праці секретаря;

– гігієнічні чинники умов праці секретаря;

– естетичні чинники умов праці секретаря

8. Комп’ютеризоване робоче місце секретаря-діловода.

 

Результати роботи зберегти на зовнішньому носієві

 

Контрольні запитання:

Які обов’язкові реквізити документів вводять в ПК під час комп’ютеризованої реєстрації документів?

У чому полягають особливості комп’ютеризованої реєстрації документів?

У чому полягає процедура розгляду документів керівниками?

Які реквізити вихідних документів перевіряє канцелярія, приймаючи їх від виконавців?

Який порядок надсилання чи передачі вихідних документів адресатам?

Список використаної літератури:

1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян./ А.С.Головач. ‒ К.: Сталкер, 1997.- 349 с.

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб./ А.Н.Діденко. ‒К.: Либідь, 1998.‒256 с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. / А.Н.Діденко. ‒К.: Либідь, 2000. ‒ 284 с.

4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів / М.Зубков. ‒ Х.: Торсінг, 2001. ‒ 384 с.5. Молдаванов М.І. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. мовою / М.І.Молдаванов, Г.М.Сидорова. ‒ К.: Техніка, 1992. ‒399 с.

6. Паламар Л.М. Мова ділових паперів /Л.М.Паламар, Г.М.Кацовець. ‒К.: Либідь, 1995.- 207 с.

Оформити звіт

Вимоги до звіту

Звіт повинен містити:

  1. мету роботи.
  2. короткітеоретичнівідомості.
  3. описосновнихдій, яківиконувалисьпротягомлабораторноїроботи.
  4. Графічнийматеріал у виглядіPrintScreen з відповіднимикоментарями до всіхпунктів ходу роботи.
  5. Висновки.

Оформлена робота повинна міститиверхні та нижніколонтитули, в якихзокремавказати:

  • У верхньомуколонтитулі: групу, прізвище та ініціали, назвулабораторноїроботи.
  • У нижньомуколонтитулі: дату створення та нумераціюсторінок.

 Сейчас читают про: