double arrow

Відкрити Microsoft Word.


Створити текстову сторінку відповідно заданих

3. Проаналізувати систему нормативної документації з діловодства на різних рівнях:

Загальнодержавному

Галузевому

На рівні окремої постанови.

 

4. Визначити складові ЄДСД :

 • Єдині правила складання та оформлення документів;
 • Раціональні принципи документообігу;
 • Єдині правила створення номенклатур і принципи формування справ;
 • Правила підготовки справ до зберігання і використання;
 • Рекомендації для підвищення ефективності праці в діловодстві;
 • Впровадження механізації та автоматизації в діловодстві.

5. Створити Таблицю 1 класифікації закладів на категорії за ознаками обсягів документування.

Заклади I II III IV
Категорії понад 100тис.на рік від 25 тис. до 100 тис. від 10 тис. до 25 тис. до 10 тис. на рік

 

6. Відповідальність за стан діловодства у закладах.

Визначаєм категорії:

I

II

III

IV

Отримуємо:

 

Індивідуальне завдання:

1. Сутність ЄДСД ?

2. Процеси, на які поширюється ЄДСД?

 

 

Контрольні питання:

1.В яких документах зафіксованіположення ЄДСД?

2.За якиминапрямками ЄДСД сприяєвдосконаленнюділоводства?

3.Якікатегоріїустановвстановлені за обсягомдокументообігу?

Список використаної літератури:

1. Головач А.С. Зразки оформлення документів: Для підприємств і громадян./ А.С.Головач. ‒ К.: Сталкер, 1997.- 349 с.

2. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб./ А.Н.Діденко. ‒К.: Либідь, 1998.‒256 с.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і допов. / А.Н.Діденко. ‒К.: Либідь, 2000. ‒ 284 с.
4. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для вищ. і серед. спеціальн. навч. закладів / М.Зубков. ‒ Х.: Торсінг, 2001. ‒ 384 с.

5. Молдаванов М.І. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів укр. мовою / М.І.Молдаванов, Г.М.Сидорова. ‒ К.: Техніка, 1992. ‒399 с.

6. Паламар Л.М. Мова ділових паперів /Л.М.Паламар, Г.М.Кацовець. ‒К.: Либідь, 1995.- 207 с.

Оформити звіт

Вимоги до звіту

Звіт повинен містити:

 1. мету роботи.
 2. короткітеоретичнівідомості.
 3. описосновнихдій, яківиконувалисьпротягомлабораторноїроботи.
 4. Графічнийматеріал у виглядіPrintScreen з відповіднимикоментарями до всіхпунктів ходу роботи.
 5. Висновки.

Оформлена робота повинна міститиверхні та нижніколонтитули, в якихзокремавказати:

 • У верхньомуколонтитулі: групу, прізвище та ініціали, назвулабораторноїроботи.
 • У нижньомуколонтитулі: дату створення та нумераціюсторінок.

 


Сейчас читают про: