double arrow

Порядок виконання роботи

Лабораторне заняття № 1

 

Тема: Дослідження кола з послідовним та паралельним з’єднанням резисторів.

Мета: Вивчити особливості з’єднань резисторів, закони Ома

Та Кірхгофа.

Обладнання та апаратура:

1. Амперметр – 4шт.

2. Вольтметр – 2шт.

3. Провідники з’єднувальні

4. Джерело постійного струму

5. Резистори

Вхідний контроль:

 

1. Сформулюйте закон Ома для ділянки кола.

2. Сформулюйте І і ІІ закони Кірхгофа.

3. Як визначають загальний опір кола при послідовному та паралельному

з’єднанні резисторів.

4. Як визначають загальну провідність послідовному та паралельному з’єднаннях резисторів.

5. Як розподіляються напруга та струм при послідовному та паралельному

з‘єднаннях резисторів.

Короткі відомості з теоретичної частини роботи:

Простими електричними колами називаються кола з одним джерелом енергії. При цьому приймачами можуть бути декілька резисторів, ввімкнених послідовно й паралельно. Якщо відомі напруга і опір резисторів, то струми в усіх вітках можна знайти, використовуючи метод перетворення (згортання). Цей метод полягає в заміні груп послідовно й паралельно зв’язаних резисторів еквівалентним. Потім знаходять струм у нерозгалуженій частині кола, а далі за допомогою перетворення знаходять струми у всіх вітках заданого кола. Якщо декілька резисторів з’єднані один з одним без розгалужень і по них протікає один і той самий струм, то вони утворюють вітку і з’єднання резисторів називається послідовним. А якщо до одних і тих самих двох вузлів електричного кола приєднано декілька резисторів, які перебувають під однаковою напругою, то таке з’єднання резисторів називається паралельним.
Порядок виконання роботи:

1. Послідовне з’єднання резисторів.

1. Зібрати схему:

 

 

 

2. Підключити вольтметр до окремих ділянок кола, виміряти спад напруги на них.

3. Використовуючи закон Ома, вирахувати опір кожного споживача та загальний опір .

4. Перевірити рівність: R=R1+R2+R3

5. Дані вимірювань та обчислень занести в таблицю:

 

Виміряно Обчислено
Струм в колі, І, А Напруга в колі, U, В Напруга на ділянках, В Опір споживачів, Ом Загальний опір, R, Ом
U1 U2 U3 R1 R2 R3
                 

 

2.Паралельне з’єднання резисторів.

1. Зібрати схему:

+

 

 

  

-

 

2. Використовуючи закон Ома, обчислити опір кожної вітки і перевірити рівність: 1/R =1/R1+1/R2+1/R3

3. Перевірити перший закон Кірхгофа: І = І1 + І2 + І3

4. Всі дані занести в таблицю:

Виміряно Обчислено
U,В І,А І1 І2 І3 R,Ом R1,Ом R2,Ом R3,Ом 1/R1 1/R2 1/R3 1/R
                         

5. Зробити висновки.

 

Після виконаної роботи студент повинен:

ЗНАТИ: Закони Ома, Кірхгофа, розподіл напруг і струмів при послідовному і паралельному з`єднанні резисторів.

ВМІТИ: Скласти схему з послідовним та паралельним з`єднанням резисторів, визначити їх загальний опір.

Література:

1. В.С. Попов “Общая электротехника с основами электроники” ст. 48-54

2. М.В. Бондарь “Практична електротехніка” ст. 10-12

 

 

Лабораторне заняття 5

 

Тема: Дослідження трифазного кола при з’єднанні споживачів електричної

енергії зіркою.

Мета:Вивчити особливості з’єднання споживачів зіркою.

Прилади та обладнання:1.Амперметр – 4шт.

2. Вольтметр.

3. Ламповий реостат.

4. Ключ.

Вхідний контроль:

 

1. Що називається з‘єднанням зіркою і які його особливості?

2. Як будується векторна діаграма для I і U при з‘єднанні зіркою?

3. В якому випадку струм в нульовому проводі відсутній і чому?

4. Режим к.з. фази і його особливості при з‘єднанні споживачів зіркою з нульовим

проводом і без нього?

5. Роль нульового проводу в чотирьохпровідній системі.

 

Теоретичні відомості:

При з’єднанні зіркою в трифазному колі лінійні і фазні струми рівні: ІЛФ, а лінійна і фазна напруги зв’язані співвідношенням:

При активному навантаженні активна потужність фази: Рф=Uф Iфcosφ (cosφ =1)

При нерівномірному навантаженні струм в нейтральному проводі

Порядок виконання роботи

1. Зібрати схему з’єднання зіркою:

 

 

2. Встановити рівномірне навантаження фаз та виміряти струми фаз, лінійні і фазні

напруги. Обчислити потужності фаз та побудувати векторну діаграму струмів і

напруг. Дані вимірювань та обчислень занести в табл. 1. Звернути увагу на роль

нейтрального проводу у цьому досліді.

3. Встановити нерівномірне навантаження фаз та виміряти струми фаз, фазні та

лінійні напруги. Обчислити потужності фаз та побудувати векторну діаграму

струмів і напруг. Дані вимірювань та обчислень занести в табл. 1. Звернути увагу

на роль нейтрального проводу в цьому досліді.

4. Відключити нейтральний провід при нерівномірному навантаженні фаз та

виміряти струми фаз, фазні і лінійні напруги. . Дані вимірювань та обчислень

занести в табл. 1.

 

Табл.1

IA, A IB, A IC, A IN, A UA,B UB,B UC,B UAB,B UBC,B UCA,B PA,Bт PВ,Bт PС,Bт
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

5. Зробити висновки.

Після виконання лабораторної роботи студент повинен:

Знати: співвідношення фазних і лінійних напруг і струмів при з‘єднанні

споживачів зіркою;

як обраховується активна і реактивна потужності в колі трифазного струму

при з‘єднанні споживачів зіркою з нерівномірним і рівномірним

навантаження фаз;

роль нульвого провода.

Вміти: збирати схему для дослідження трифазної системи при з‘єднанні

споживачів зіркою;

вміти будувати векторні діаграми для струмів і напруг при з‘днанні споживачів зіркою.

 

 

Домашнє завдання:

1. В.С. Попов «Общая электротехника с основами электроники» с.190 - 195

2. Гаврилюк В. А. "Общая электротехника с основами электроники" с.111 – 115.

3. С. М. Малинівський, “Загальна електротехніка”, с. 218 - 222.

4. В. К. Мурзін “Загальна електротехніка”, с. 82 – 87.

 

 

Лабораторне заняття №6

 

Тема: Дослідження трифазного кола при з'єднанні споживачів

електричної енергії трикутником.

Мета:Вивчити особливості з'єднання споживачів трикутником.

Прилади та обладнання:

1.Вольтметр;

2.Амперметр – 6 шт.,

3.Ламповий реостат.

 

Вхідний контроль:

 

1. Яке вмикання приймачів називається з’єднанням трикутником?

2. Які співвідношення між лінійними і фазними струмами та лінійними і

фазними напругами при з’єднанні споживачів трикутником?

3. Чи завжди можна виміряти потужність трифазного струму двоелементним

ватметром?

4. Чим відрізняється симетричне навантаження від несиметричного?

 

 

Теоретичні відомості:

При з'єднанні трикутником в трифазному колі лінійні і фазні струми зв’язані співвідношеннями: а лінійні і фазні напруги рівні: Uл = Uф. При активному навантаженні активна потужність фази: Рф = Uф·Іф cosφ (при чисто активному навантаженні cosφ=1)

При рівномірному навантажені фаз лінійний і фазний струми зв’язані співвідношенням: Іл = Іф

 


Сейчас читают про: