double arrow

Модель вхід-вихід (ВВ) - це опис зв'язку вхідних і вихідних сигналів динамічної системи.


План лекції

2.1. Математичне моделювання.

2.2. Моделі ВВ для одноканальних систем.

2.3. Передавальна функція.

2.4. Моделі ВВ багатоканальних систем.

2.5. Моделі ВВ збурених систем.

2.6. Перетворення Лапласа та його основні властивості.

2.7. Передавальна функція.

 

Математичне моделювання

• Для того, щоб управляти яким-небудь об'єктом, необхідно знати як пов'язані вхідні і вихідні змінні. При зміні інформації на вході об'єкта змінюється його внутрішній стан і, як наслідок, виходи. Це означає, що існує деяке правило, за яким елемент перетворює вхідні змінні и в вихідні y: y = А [и]. Це правило, по суті, являє собою деяку модель об'єкта.

Математичною моделлюдинамічної системи прийнято називати сукупність математичних символів, що однозначно визначають розвиток процесів у системі, тобто її рух.

• В залежності від використовуваних символів розрізняють аналітичні та графоаналітичні моделі. Аналітичні моделі будуються з допомогою буквених символів, графоаналітичні - допускають застосування графічних позначень.

Типи моделей

В залежності від використовуваних символів бувають:аналітичні, графоаналітичні.
В залежності від типу сигналівбувають:безперервні, дискретні.

В залежності від використовуваних операторівбувають:лінійні,нелінійні.

В залежності від використовуваних операторівбувають:часові,частотні.

У залежності від способу отриманнябувають:теоретичні, експериментальні.

Моделі ВВ для одноканальних систем

Модель вхід-вихід (ВВ) - це опис зв'язку вхідних і вихідних сигналів динамічної системи.

При описанні системи керування в цілому вхідним сигналом САК служить завдання y*(t) = g (t), а вихідним - змінна y (t).

 
 


При описанні об'єкта керування вхідним сигналом є керуючий вплив u(t), а вихідним - регульована змінна y (t).

Для інших блоків – можливо замість u(t) → х(t) або інш.

       
   
 
Сейчас читают про: