double arrow
Управлінський документ

Мета: набуття вмінь і навичок визначати відмінності службового документа від інших видів документації, принципи його класифікації

Завдання

1. Скласти бібліографію основних сучасних вітчизняних нормативних і регламентуючих актів з організації документів у діловодстві.

2. Стисло охарактеризувати нормативно-правові акти, що регулюють організацію документаційного забезпечення управління.

3. Сформувати папку службових документів: службовий лист, довідка, доповідна записка, протокол, статут, положення, посадова інструкція, наказ, розпорядження.

4. Дати характеристику зібраним документам за походженням, формою, змістом, секретністю, терміном зберігання.

5. Скласти два види управлінських документів. Проаналізувати їх текст, оформлення та реквізити.

6. Продовжити наступні речення:

Протокол – це документ, у якому фіксується ...............................................

За повнотою викладу матеріалу протоколи бувають:... ...............................

Текстова частина протоколу складається з ....................................... частин.

Вступна частина протоколу оформляється як............. ...................................

Основна частина протоколу будується за схемою: ........................................

Формуляр-зразок акта має такі реквізити:.......................................................

Акт може складатися з двох частин: ................................................................

Якщо основна частина акта має .............. форму, то заключна .....................

У заключній частині акта вказують на ............................................................
Комерційний акт складають на типографському бланку...............................

Довідка належить до ................................................................виду документа.

Телеграма обов’язково має містити ...................................................................

До обов’язкових реквізитів організаційних документів належать...................

Коди 01, 02, 03, 07, 08, 09 в ОРД мають такі реквізити: ............... відповідно.

Наказ має виконуватися на .................................................................... бланку.

Самостійна робота

1. Заповнити таблицю та підготувати висновки про зміст кожного виду документа (довідка, положення, статут, інструкція, наказ) за схемою: реквізити, функційне призначення, термін зберігання.

2. Підготувати наукове повідомлення на тему: „Історія розвитку управлінського документа”.

Література: 70, 93, 130, 152


Практичне заняття 12

Патентний і нормативний документ

Мета: набуття вмінь і навичок аналізувати патентний і нормативний документЗавдання

1. Опрацювати Міжнародну класифікацію винаходів. Проаналізувати логіку її структури, характер побудови, складові частини схеми поділу.

2. Охарактеризувати національну класифікацію винаходів Великої Британії за такими позиціями: основний ряд; техніка деталізації; допоміжний апарат; індексація. Порівняти її з Міжнародною класифікацією винаходів, класифікаціями винаходів ФРН, Франції, Іспанії.

3. Розкрити зміст опису винаходу за такою схемою: бібліографічна частина, її елементи; текст опису винаходу; патентна формула та системи її складання.

4. Опрацювати бюлетень ”Промислова власність. Винаходи. Промислові зразки. Знаки обслуговування. Сорти рослин”. Зробити висновки про структуру, функційне призначення видання.

5. Розкрити функційне призначення нормативного документа (на конкретних прикладах).

Самостійна робота

1. Опрацювати часопис „Промислова власність. Винаходи. Промислові зразки. Знаки обслуговування. Сорти рослин.” за 2002–2009 рр. Скласти перелік (не менше двадцяти позицій) запатентованих винаходів за цей час.

2. На основі інтернет-ресурсів (www.woip.pont) підготувати інформацію про патентно-правові системи США, ФРН, Японії. Порівняти структуру патентно-правових систем США, ФРН, Японії.

3. Проаналізувати оформлення та структуру Національного стандарту України ДСТУ 2732:2004 „Діловодство й архівна справа: Терміни та визначення понять”. Зробити висновки щодо обов’язкових реквізитів стандарту як нормативного документа.

Література:23, 43, 49, 152, 175–177

Практичне заняття 13


Сейчас читают про: