double arrow

Економічні функції держави


Економічні функції держави ► мають за мету
1) Забезпечення правової бази та суспільної атмосфери (держава виступає як гарант дотримання правил “гри”); 2) Захист конкуренції (проводиться державою за допомогою контролю за “природними монополіями” та шляхом дотримання антимонопольного законодавства); Підтримувати та забезпечувати функціонування ринкової системи.
3) Перерозподіл доходів та багатства (здійснюється через посередництво податків, трансфертів та модифікації цін, з метою підтримки малозабезпечених верств населення). 4) Коригування розподілу ресурсів з метою зміни структури національної економіки; 5) Стабілізація економіки Посилювати та модифікувати функціонування ринкової економіки.

Коригування розподілу ресурсів застосовується у випадку різкого порушення функцій ринку, тобто в ситуації, коли конкурентна ринкова система:

1) або виготовляє “не ті” кількості деяких товарів і послуг. (Пов’язано з переливами ресурсів або побічними ефектами)

2) або виявилась неспроможною взагалі виділити будь-які ресурси на виробництво деяких товарів та послуг, виробництво яких економічно неефективне. (Пов'язано з соціальними чи суспільними благами).
 

Таблиця 12.6

Суспільні блага та їх характеристика

Суспільні блага ► їх характеристика
Товари і послуги, які виробники не можуть вилучити у споживачів, котрі відмовились їх оплатити, а споживання цих товарів додатковою кількістю людей не зменшує їх корисність. Неподільність. Вони є такими великими одиницями, що не можуть бути продані індивідуальним покупцям. На них не розповсюджується принцип вилучення, тобто не існує ефективних способів усунення індивідів від користування цими благами.

Побічні ефекти

Побічні ефекти (наслідки переливучиекстерналії ) – позитивні або негативні наслідки, що виникають в результаті впливу виробництва або споживання товарів і послуг на добробут людей, які безпосередньо не приймають участі в ринковому обміні.
▼ ▼
Витрати переливу (негативні побічні ефекти) Вигоди переливу (позитивні побічні ефекти)
Виникають, коли виробництво чи споживання товару супроводжується некомпенсованими витратами будь-якої третьої сторони (наприклад, забруднення навколишнього середовища) Вигоди, що отримують безоплатно не виробники і не споживачі, а третя сторона , наприклад, суспільство в цілому (наприклад, освіта, профщеплення).

 

 
 

 

 


функції управління
організація планування регулювання кадрове забезпечення контроль

ДРЕ – сфера діяльності держави для цілеспрямованого впливу на поведінку учасників ринкових відносин з метою забезпечення пріоритетів державної економічної політики 


Рис. 12.1. Механізм державного регулювання економіки

 

Таблиця 12.7

Об’єкти, суб’єкти та цілі ДРЕ

об’єкти ДРЕ суб’єкти ДРЕ
економічна система держави 1) економічні підсистеми: сектори економіки, стадії відтворення, галузі тощо; 2) соціально-економічні процеси економічні цикли, зайнятість, інфляція, кон’юнктура тощо; 3) економічні відносини; 4) функціонування ринків   1) людина (громадянин); 2) держава в особі державних органів (президента, парламенту, уряду, місцевих адміністрацій тощо); 3) громадські організації: профспілки, спілки підприємців, спілки споживачів тощо.
цілі державного регулювання економіки
кінцеві допоміжні
1) економічна і соціальна стабільність; 2) зміцнення існуючого устрою всередині країни і за кордоном; 3) адаптація існуючого устрою до динамічних умов буття опосередковують вплив макроекономічної політики на кінцеві цілі: 1) зайнятість, 2) рівень інфляції; 3) бюджетне сальдо; 4) грошова маса; 5) процентна ставка тощо.
       

 

Таблиця 12.8

Класифікація методів ДРЕ

  Ме-тоди Сфера впливу Інструменти
Форми впливу Прямі Безпосередньо діють на функціонування суб’єктів ринку - Нормативно правові акти - Макроекономічні плани та цільові комплексні програми - Державні замовлення - Централізовано встановлені ціни - Нормативи, ліцензії, квоти - Державні бюджетні витрати - Ліміти
Не прямі (економічні Регламентують поведінку суб’єктів ринку через створення певного економічного середовища шляхом застосування інструментів відповідної політики - Фіскальної - Грошово-кредитної - Інвестиційної - Амортизаційної - Інноваційної - Зовнішньоекономічної політики

 Продовження табл. 12.8.

Засоби впливу Правові Розробка та юридичне закріплення норм (правил) поведінки суб’єктів економічних відносин - Конституція України - Укази і розпорядження Президента України - Постанови та інші акти Верховної Ради - Постанови й розпоряджання Кабінету Міністрів - Нормативно-правові акти центральних органів та органів місцевого самоврядування
Адміністративні Характеризуються: - безальтернативністю способів розв’язання завдань; - обов’язковістю виконання; - відповідальністю за ухилення від виконання наказів. (див. інструменти прямих методів)
Пропагандистські Формують і підтримують в суспільстві певні переконання, духовні цінності, моральні позиції, психологічні настанови щодо діяльності держави - Орієнтація діяльності суб’єктів економіки на цілі та пріоритети державних макроекономічних планів - Політична реклама - Робота з виборцями - Участь у роботі об’єднань за економічними інтересами

 

Основні причини систематичної неспроможності держави:

1) недостатня інформованість уряду, що пов’язано зі складністю усвідомлення результатів багато яких заходів та їх непередбачуваністю;

2) обмежений контроль над відповідною реакцією приватного сектора;

3) слабкий контроль над бюрократією, з одного боку, та неможливість беззастережного і ефективного виконання законів – з іншого;

4) обмеження, що обумовлюються політичними процесами, оскільки рішення приймаються невеликою групою – обраними представниками.

 

Таблиця 12.9.

Державний сектор

Визначення 1) всі державні інститути з відповідними їм функціями; 2) урядовий чи бюджетний (фіскальний) сектор, що представлений державним бюджетом і служить перш за все для перерозподілу доходів.
Причини зростання 1) інфраструктурне забезпечення макродинамічних процесів; 2) зростання населення; 3) урбанізація; 4) егалітаризм (рівність); 5) загострення проблеми навколишнього середовища та війнами і, відповідно, необхідність забезпечення економічної безпеки та посилення національної оборони.

 


Рис. 12.1.Сектор загального державного управління

Контрольні питання та завдання

1. В чому полягає сутність поняття “економічні інститути”? Назвіть їх види.

2. Що ви вкладаєте в поняття “трансакційні витрати” наведіть їх приклади.

3. Проаналізуйте недоліки (провали) ринкового механізму.

4. Поясніть об’єктивну необхідність держави як суб’єкта економічних відносин.

5. Як розцінював роль держави в ринковій економіці А. Сміт?

6. В чому полягають протиріччя універсальності та обмеженості механізму ринкового саморегулювання?

7. Проаналізуйте основні економічні функції держави.

8. Використайте своє тлумачення головних властивостей суспільних благ та товарів індивідуального споживання для визначення того, чи повинні наступні блага вироблятися через посередництво ринкової системи а чи забезпечуватись урядом:

а) хліб; б) освітлення вулиць; в) мости; г) автостоянки; д) плавальні басейни; е) медичне обслуговування; ж) доставка пошти; з) житло; і) контроль над повітряним простором; к) бібліотеки; л) вища освіта; м) національна безпека; н) обов’язкова середня освіта.

Свою точку зору поясніть.

9. Чим визначається необхідність державного регулювання економіки?

10. Поясніть, як проявляється суспільний характер виробництва. Чому він вимагає посилення ролі держави?

11. Як співвідносяться об’єктивні економічні закони та практика державного регулювання економіки?

9. Порівняйте головні риси двох регуляторів: ринку і держави. Який з них, на Вашу думку, більш ефективний?

10. Які явища визначаються як “екстерналії”? Наведіть приклади позитивних та негативних побічних ефектів і визначте значення впливу на них держави.

11. Назвіть і прокоментуйте основні напрями економічної політики сучасної держави?

12. Назвіть об’єкти та суб’єкти державного регулювання економіки.

13. Охарактеризуйте основні принципи і методи державного регулювання економіки. Які з методів державного регулювання економіки, на Ваш погляд, найефективніші?

14. Визначте загальне та особливе між економічним регулюванням економіки та економічною політикою.

15. Що таке державний сектор економіки та в чому полягає його призначення?

16. Визначте форми організації державного підприємництва та поясніть його роль у державному регулюванні економіки.

17. В чому полягають вади державного регулювання економіки? Назвіть причини систематичної неспроможності держави.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія: Підручник. – К.: Ельга, 2002. – 528 с.

2. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник. – М.: Юрайт, 2002. – 384 с.

3. Горбач Н.С. Економіка в таблицях і схемах. До підручника і програми Г.О. Ковальчук, В.Г. Мельничука, В.О. Огнев’юка / Н.С. Горбач, Н.С. Макарова, О.В. Рубан та ін. – Х.: Вид. група „Основа”, 2008. - 127 c.

4. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 4-те вид., стереотипне. – К.: Знання-Прес, 2006. – 615 с.

5. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – 3-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 716 с.

6. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. – М.: Республика, 1992.

7. Менкью Н.Г. Принципи экономикс. – СПбс. ПитерКом, 1999. – 784 с.

8. Ніколенко Ю.В. Політекономія: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

9. Общая экономическая теория: Курс лекций / Под ред. проф. Журавлевой. –М.: МТ – Пресс, 1998. – 310 с.

10. Опорний конспект лекцій з курсу „Основи економічної теорії” у схемах і таблицях / Укл. Н.С. Горбач. Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – 73 с.

11. Основы экономической теории: Учебник / Под. общ. ред. С.В. Мочерного. – К.: «Знання», 2000. – 607 с.

12. Основи економічної теорії: конспект лекцій / За ред. Горбач Н.С. – Дніпропетровськ: ЦЕО «Днепррост», 2002. – 168 с.

13. Основи економічної теорії: Підручник /За ред. А.А. Чухна. – К.: Вища шк., 2001. – 606 с.

14. Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М.: Юристъ, 2001. – 896 с.

15. Экономическая теория: Учебник / Под ред. В.Д. Камаева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Владос, 2000. – 640 с.

16. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М.: Дело, 1997. – 864 с.