double arrow

Тематика контрольних робіт. 1. Господарський кодекс України: Коментар. — Х.: ТОВ «Одиссей», 2004. — 848 с

Мета та завдання дисципліни

ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Додаткова

Основна

1. Господарський кодекс України: Коментар. — Х.: ТОВ «Одиссей», 2004. — 848 с.

2. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності: Курс лекцій. — К.: КНЕУ, 2002. — 348 с.

3. Щербина В.С. Господарське право: Навч. посіб. — К.: Атіка 1999; 2001; 2003.

4. Саніахметова Н. О. Правовий захист підприємництва в Україні. Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 1999; 2001; 2003.

5. Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В. К. Мамутова. — К.: Юринком Интер, 2002. — 912 с.

6. Підприємницьке право: Навч. посіб. / Л. В. Ніколаєва та ін. — К.: Істина, 2001. — 480 с.

7. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. Р. Б. Шишка. — Х.: Эспада, 2001. — 624 с.

8. Предпринимательское право в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. Н. А. Саниахметовой. — Х.: Одиссей, 2001. — 560 с.

1. Комерційне право: Підручник. — К.: Правові джерела, 1997.

2. Грущинський І. М., Кравчук В. М., Пограничний Є. П. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності. — Львів: Престиж-Інформ, 2000. — 268 с.

3. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посіб. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання. КОО, 2003. — 302 с.

4. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины.: Учеб. пособие. — Х.: Эспада, 2001. — 288 с.

5. Кибенко Е. Р. Научно-практический комментарий Закона Украины «О хозяйственных обществах». — Х.: Эспада, 2001. — 440 с.

6. Вінник О. М., Щербина В. С. Акціонерне право: Навч. посіб. — К.: Атіка, 2000. — 544 с.

7. Онищенко Т. Частный предприниматель. — 2-е изд., перераб. и доп. — Х.: Фактор, 2001. — 468 с.

8. Дахно І. І. Антимонопольне право: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998. — 352 с.

9. Антимонопольне законодавство України / За ред. В. П. Суп­рун. — К.: Юрінком Інтер, 2001. — 416 с.

10. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Кредісова. — К.: Альтерпрес, 2000. — 448 с.

11. Внешнеторговые сделки / Сост. И. С. Гринько. — Сумы: Фирма «Реал», 1994. — 464 с.

12. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. — К.: Вид. дім «Фінансист», 2000. — 636 с.

13. Правове регулювання іноземних інвестицій / За ред. В. М. Коссака. — К.: Укр. центр правничих студій, 1999. — 174 с.

14. Коссак В. М. Правові засади іноземного інвестування в Україні. — Львів: Центр Європи, 1999. — 239 с.

15. Коссак В. М. Іноземні інвестиції в Україні (цивільно-правовий аспект). — Львів, 1996.

16. Омельченко А. Інвестиційне право: Навч. посіб. — К., 1999.

17. Сіваченко І. Ю., Кухарська Н. О., Левицький М. А. Вільні економічні зони: Навч. посіб. — К.: Дакор: Алерта, 2002. — 480 с.

Програма курсу складена на підставі анотації освітньо-професійних програм психолого-педагогічного та економічного профілів, вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик відповідних спеціальностей, з урахуванням досвіду лабораторії організаційної психології Інституту психології ім..Г.С.Костюка АПН України, Української Асоціації організаційних психологів, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Київського університету економіки і технологій транспорту, Київського професійно-педагогічного коледжу імені А.Макаренка.

Метою курсу «Економічна психологія»є ознайомлення студентів з основними проблемами дослідження економічної психології, розкриття сутності економічної свідомості та її складових, розгляд особливостей економічної поведінки. Крім цього, курс має за мету показати, що сучасний економічний світогляд формується як в процесі оволодіння економічними, так і соціально-психологічними знаннями.

Основна мета курсу – розкриття психологічних закономірностей економічної діяльності.

Завдання курсу:

· глибоке оволодіння студентами знаннями, які відображають зміст економічної діяльності, її психологічні аспекти;

· вивчення і засвоєння основних проблем економічної психології;

· формування психологічного погляду на макро- і мікроекономічні проблеми;

· аналіз студентами основних соціально-психологічних факторів, що впливають на економічну діяльність;

· оволодіння професійними знаннями і навичками щодо процесу прийняття рішень і аналізу економічної поведінки з урахуванням особистісних характеристик, моделей економічної поведінки, психологічних закономірностей у сфері господарської діяльності;

· розвиток практичних навичок стосовно ефективної взаємодії з людьми, вмінні планувати та координувати спільну діяльність, розуміти і прогнозувати власну економічну поведінку та поведінку інших людей;

· формування у студентів умінь та навичок щодо ефективного вирішення економічних проблем на основі врахування психологічних закономірностей.

Знання економічної психології уможливлює творчий підхід до застосування економічних знань у професійній діяльності економістів, менеджерів, психологів, зрозуміння необхідності врахування об’єктивних та суб’єктивних чинників.

Програма дисципліни складається з чотирьох розділів:

Розділ 1. Теоретико-методологічні проблеми економічної психології

Розділ 2. Соціально-психологічні особливості суб'єктів економічних відносин

Розділ 3. Психологія підприємницької діяльності

Розділ 4. Психологія споживача

На основі цієї програми розроблено модульно-рейтингову систему викладення і контролю знань дисципліни:

1. Еволюція “людського чинника” в економічній науці.

2. Психологічні особливості підприємницької діяльності.

3. Еволюція соціокультурних стереотипів у підприємницькій поведінці.

4. Моделі підприємницької поведінки.

5. Суб’єктивні передумови підприємництва.

6. Психологічний образ підприємця.

7. Об’єктивні передумови розвитку підприємницької діяльності.

8. Ставлення до грошей представників різних груп.

9. Вплив грошей на формування особистості.

10. Гендерні особливості ставлення до грошей.

11. Психологія бідності.

12. Психологія багатства.

13. Реклама. Етапи становлення реклами.

14. Психологія сприйняття та рекламний бізнес.

15. Цілі маркетингу та рекламних комунікацій.

16. Ефекти комунікацій у рекламі.

17. Стратегії використання засобів реклами.

18. Емоційний вплив реклами.

19. Моделі поведінки споживача.

20. Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.

21. Психологічні фактори, що впливають на вибір товару чи послуги.

22. Методи вивчення споживача.

23. Діти як споживачі.

24. Вікові характеристики поведінки споживачів.

25. Вплив культури на споживання.

26. Трудова поведінка як соціальна та психологічна проблема.

27. Культура організації підприємницької діяльності.

28. Культура організації міжнародного бізнесу.

29. Безпечна поведінка в бізнесі.

30. Економіко-психологічні особливості ринкових відносин.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: