double arrow

Завдання1. Теоретичні питання

Завдання для виконання контрольних робіт

Мета та завдання дисципліни

ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ І ПРОТОКОЛ

Рекомендована література

Основна

1. Андреева И. В. Экономическая психология. — СПб.: Изд-во СПб. ГУЭФ, 2000.

2. Ложкін Г. В., Спасенніков В. В. Економічна психологія. — К.: Професіонал, 2006.

Додаткова

4. Алле М. Поведение рационального человека в условиях рынка: критика постулатов и аксиом американской школы // THESIS: риск, неопределенность, случайность. — 1994. — Вып. 5. — С. 217–241.

5. Бункина М. К., Семенов В. К. Экономика и психология. На перекрестке наук. — М.: Дело и Сервис, 1998.

6. Грей К. Предпринимательство в 90-х годах // Иностр. психоло-гия. — 1997. — № 9. — С. 37-45.

7. Дейнека О. С. Экономическая психология. — СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2000.

8. Економічна соціологія / За ред. В. М. Ворони, В. Є. Пилипенка. — К., 1997.

10. Заславская Т. И. Бизнес-слой российского общества: сущность, структура, статус // Обществ. науки и современность. — 1995. — № 1.

11. Иноземцев В. Л. Теория постиндустриального общества как мето-дологическая парадигма российского обществоведения // Вопр. философии. — 1997. — № 10

12. Китов А. И. Экономическая психология. — М., 1987.

13. Кондратьев Н. Д. Основные проблемы экономической статики и динамики. — М.: Прогресс, 1991.

14. Лунт П. Психологические подходы к потреблению: вчера, сегод-ня, завтра // Иностр. психология. — 1997. — № 9. — С. 8–16.

15. Малахов С. В. “Экономический человек” и рациональность экономической деятельности (Обзор зарубежных исследований) // Психол. журн. — 1990. — Т. 11. — № 6. — С. 38–46.

16. Социальная психология экономического поведения / Отв. ред. А. А. Журавлев, Е. В. Шорохова. — М.: Наука, 1999.

17. СоСпасенников В. В., Новиков В. В., Рогачев В. В. Социальная и эконо-мическая психология антикризисного управления. — Ярославль: МАПН, 2002. — 63 с.

18. Спасенников В. В. Математические методы в экономической пси-хологии и менеджменте. — Калуга: КФ МГЭИ, 2001. — 67 с.

27. Спасенников В. В. Политическая и экономическая психология власти как особой формы социальных отношений // Психология и экономика: Науч. тр. 1-й Всероссийской науч.-практ. конф. РПО. — Калуга: КФ МГЭИ, 2000. — С. 104-116.

Мета курсу «Діловий етикет і протокол» - сформувати у студентів комунікативні уміння і навички поведінки, що є необхідною умовою досягнення успіху та здобуття поваги насамперед у виробничо-професійній сфері суспільства. За теперішнього часу вітчизняні підприємства та організації інтегруються до економічного й культурного життя Європи, розгортаються зв'язки із діловими партнерами різних регіонів. Спілкування з представниками іноземних держав вимагає ретельного дотримування правил етикету.

Основні завдання курсу полягають:

· в ознайомленні майбутніх фахівців з основними елементами невід’ємної складової корпоративної культури – ділового етикету;

· у засвоєнні норм та принципів ділового спілкування (усного і письмового);

· в оволодінні певними навичками та формами поведінки у різних ділових ситуаціях (вітання, рекомендування, ведення неформальної бесіди, проходження ділового інтерв’ю, організація та проведення робочих зустрічей, засідань, ділових їж, підготовка ділових поїздок як у межах країни, так і за кордон);

· у розвитку практичних навичок щодо ефективної взаємодії з людьми, вміння планувати та координувати спільну діяльність, розуміння і прогнозування власної поведінки та поведінки інших людей;

1. Етикет. Історія виникнення.

2. Типи етикету, що виділяють за історичним принципом.

3. Охарактеризуйте основні етапи формування етикету.

4. Охарактеризуйте два основних напрями розвитку етикету.

5. Культура поведінки та етикет.

6. Етикет як сукупність правил поведінки людини.

7. Особливості становлення та формування етикету в Росії та в Україні.

8. Основні вимоги до сучасного ділового етикету.

9. Головні правила етикету.

10. Розкрийте зміст поняття "діловий протокол".

11. Підготовка та проведення діловий зустрічей.

12. Особливості ділової зустрічі згідно з діловим протоколом.

13. Основні правила знайомства.

14. Службовий мовленнєвий етикет

15. Мовні формули привітання.

16. Етикет телефонної розмови.

17. Розміщення гостей в автомобілях.

18. Розкрийте сутність поняття: "офіційна ділова мова".

19. Ділова атрибутика.

20. Правила етикету при врученні подарунків діловим партнерам.

21. Правила етикету при виборі подарунків діловим партнерам.

22. Охарактеризуйте правила квіткового етикету в різних країнах.

23. Телефонний етикет.

24. Візитні картки. Правила вручення. (Яке значення візитних карток? Які є типи візитних карток? Коли вони вручаються?)

25. Особливості ділового одягу (жіночого та чоловічого).

26. Складові іміджу ділової людини (макіяж, парфуми, прикраси, зачіска тощо).

27. Організація і проведення ділових прийомів з розміщенням.

28. Типи офіційних прийомів. Назвіть їх та охарактеризуйте один з них.

29. Типи неофіційних прийомів. Назвіть їх та охарактеризуйте один з них.

30. Сервірування столу. Основні види сервірування столу.

31. Основні види столових приборів. Правила користування столовими приборами. Посуд для напоїв, його призначення.

32. Правила вживання окремих страв (м'ясо, риба, морепродукти, фрукти).

33. Що таке культура мови та культура мовлення? Які основні вимоги до усного ділового мовлення?

34. Як проводяться ділові бесіди? Які вони бувають? Які вимоги до них?

35. Яке значення невербальної поведінки (жестів, міміки, посмішки, погляду, відстані) у сфері ділового спілкування?

36. Переговори, переговорний процес. Організація і проведення.

37. Діловий етикет обраної Вами країни.

38. Столовий етикет.

39. Особливості сімейного етикету. Порівняйте правила сімейного етикету декількох країн.

40. Структура і функції ділового спілкування.

41. Основні правила ділової бесіди.

42. Етикет керівника і підлеглого.

43. Правила знайомства і представлення.

44. Правила звернення. Правила вітання.

45. Поняття та основні ознаки вербального спілкування.

46. Особливості сприймання і розуміння людини людиною під час вербального спілкування.

47. Мовленнєвий етикет.

48. Види вербальних комунікацій (розмова, бесіда, співбесіда, суперечка, дискусія, дебати, диспут). Коротка характеристика.

49. Мова як засіб комунікації.

50. Основні етичні моменти ділового спілкування.

51. Невербальне спілкування: жести, пози, рухи тіла, погляд, міміка, пантоміміка, вираз обличчя, проксеміка (відстань, розташування).

52. Етикет спілкування керівника.

53. Правила етикету в Інтернеті.

54. Психологічні аспекти ділового спілкування. Вміння слухати, рапорт, формування внутрішньої ситуації успіху (ресурсний стан).

55. Формування базових комунікативних умінь (встановлення контакту, передача та отримання інформації, переконання, створення оптимального клімату ділової взаємодії).

56. Етикет за столом.

57. Невербальна комунікація. Класифікація невербальних засобів спілкування.

58. Невербальна комунікація. Види жестів. Тлумачення поширених жестів.

59. Невербальна комунікація. Погляд. Види поглядів. Контакт очей. Гендерні відмінності у зорових контактах. Трактування погляду у різних етномовних спільнотах.

60. Невербальна комунікація. Міміка. Вираз обличчя.

61. Невербальна комунікація. Паралінгвістичні та екстралінгвістичні засоби спілкування (швидкість мови, висота голосу, його тональність, діапазон, паузи та ін.).

62. Моральні основи етикету.

63. Етикет у взаєминах з клієнтами, партнерами, по бізнесу, іноземцями.

64. Етикет і протокол. Порівняльна характеристика.

65. Психологічна природа спілкування. Види і рівні спілкування.

66. Психологічна природа спілкування. Спілкування як взаємодія.

67. Психологічна природа спілкування. Спілкування як обмін інформацією.

68. Психологічна природа спілкування. Спілкування як сприймання і розуміння одне одного.

69. Мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування. Культура слухання.

70. Мовленнєвий етикет та вербальні засоби спілкування. Культура говоріння.

71. Телефонний етикет.

72. Візитні картки. Правила вручення. (Яке значення візитних карток? Які є типи візитних карток? Коли вони вручаються?)

73. Особливості ділового одягу (жіночого та чоловічого).

74. Складові іміджу ділової людини (макіяж, парфуми, прикраси, зачіска тощо).

75. Організація і проведення ділових прийомів з розміщенням.

76. Типи офіційних прийомів. Надайте їм характеристику.

77. Типи неофіційних прийомів. Надайте їм характеристику.

Завдання 2. (для всіх варіантів)

До наданої Вам теми складіть навчальне тестове завдання із 15 запитань. Вірні відповіді до тесту виділяючи курсивом. Оформити у додатки реферату.

Завдання 3. (для всіх варіантів)

Виділити ключові слова до опрацьованої теми і на окремому аркуші надрукувати їх визначення. Оформити у додатки реферату.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: