double arrow

Тематика контрольних робіт

Мета та завдання дисципліни

РИТОРИКА

Список рекомендованої літератури

1. Афанасьєв І. Діловий етикет. Етика ділового спілкування. – К.:»Альтерпрес», 2006. – 368 с.

2. Алан Пиз. Язык взаимоотношений: женшина и мужчина. М.: 2008.

3. Вагин И.,Киршева Н. Переговоры: выиграй каждый раунд!СПб: Питер, 2002. –256с.

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учеб. Курс. – Ростов-на-Дону, 2001.

5. Гах Й. М. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Ін-т менеджменту та економіки. — Івано-Франківськ, 2000.

6. Герет Томас М., Клоноскі Річард Дж. Етика бізнесу / Пер. з англ. – К., 1999.

7. Глущик С. В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: «А.С.К.», 2000.

8. Губенко Л.Г., Немцов В.Д. Культура ділового спілкування. Навч. Посіб. – К.: «ЕксОб», 2002. – 200с.

9. Ділова українська мова: Навч. Посіб. За ред. О.Д. Горбула. – 2002.

10. Етика ділового спілкування. Курс лекцій. (Чмут Т.К., Чайка Г.Л., Лукашевич МЛІ. та ін.). К.: Викар, 2003.

11. Зусин В. Я Этика и этикет делового общения. – Мариуполь, 2000. – 203с.

12. Зусін В. Я Етика та етикет ділового спілкування. Навч. Посіб.2-е вид. перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

13. Карнеги Д. Как завоевывать друзей й оказывать влияние на людей: Пер. с англ. — М., 1989.

14. Кубрак О. В. Етика ділового та повсякденного спілкування. Навчальний посібник з етикету для студентів. – Суми: ВІД «Університетська книга», 2002.

15. Леонтьев А.А. Психология общения.—М., 1997.

16. Палеха Ю.И. Ділова етика (Європейський університет) – К., 2002. – 180 с.

17. Плигин А., Герасимов А. НЛП-практик: Руководство к курсу. – М.: КСП+, 2000. – 576с.

18. П опов Л.А. Десять лекций по этике / Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений. — М., 2001.

19. Радевич-Вінницький Я. Етикет і культура спілкування. – Львів: Сполох, 2001.

20. Рогов Е.И. Психология общения – М.: гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007. – 335с. (Азбука психологии)

21. Сагач Г.М. Мистецтво ділової комунікації: Навч.посібник. – К.: Київ.ін-т банкірів банку «Україна», 1996. – 180с.

22. Современный язык жестов /Автор-сост. И.Н.Кузнецов. М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2006. – 448с.

23. Соловьев Э.Я. Современный етикет. Деловой протокол. –М.:Изд-во «Ось», 2006. –208с.

24. Улла Дик Эффективная коммуникация. Перев. с нем. Харьков: Гуманитарный центр, – 2007. – 188с.

25. Хміль Ф.І. Ділове спілкування. К.:Академвидав, 2004. – 278с.

26. Чмут Т.К. Культура спілкування як цілісний феномен // Проблеми загальної та педагогічної психології:: 36. наук, праць. — 2000. — М 2.

27. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навч. посібн, – К.:Вікар, 2004.

28. Шевчук С. В. Українське мовлення: Навч. Посіб. – К., 2001.

29. Этика / Под ред.. Т.В.Мишаткиной, Я.Яскевич. – Минск, 2002.

30. Южин В.И. Энциклопедия Этикета. – М.:РИПОЛ классик, 2007 – 640с.

Ораторська майстерність є одним з важливих аспектів професійної підготовки студентів-економістів, а також суттєвою складовою професійного рівня майбутніх викладачів і науковців.

Метою курсу є формування у студентів практичних навичок ораторської майстерності.

Навчальна дисципліна “Риторика” сприятиме підготовці висококваліфікованих спеціалістів-істориків, які мають професійно володіти:

- знанням теоретичних основ мистецтва усної публічної переконуючої комунікації;

- практичними прийомами і культурою публічного мовлення;

- умінням готувати і виголошувати публічні промови на різноманітні теми з врахуванням специфіки аудиторії;

- навичками практичного використання засобів ораторської майстерності в різноманітних видах академічного красномовства;

- навичками ведення дискусії і полеміки, диспутів і дебатів.

Курс “Риторика” акумулює здобутки комплексу гуманітарних наук (теорії комунікації, риторики, логіки, психології та ін.) Структура курсу розроблена з врахуванням світового досвіду викладання основ публічного мовлення. При складанні курсу враховано також вимоги модуля державного стандарту “Риторика”.

Курс зорієнтований на поєднання теоретичної і практичної підготовки майбутніх спеціалістів. Окрім лекційних занять, програма передбачає значний обсяг самостійної роботи студентів, спрямованої на розвиток практичних навичок у царині публічного мовлення.

 1. Роль спілкування у соціальній взаємодії.
 2. Завдання мистецтва мовлення.
 3. Риторика як синтез науки і мистецтва усної публічної переконуючої комунікації.
 4. Основні поняття і категорії риторики.
 5. Теоретична модель комунікації.
 6. Основні види комунікації.
 7. Публічне мовлення як вид комунікації.
 8. Основні види промов, їх особливості.
 9. Традиційні жанрові різновиди красномовства.
 10. Основні етапи розвитку ораторської майстерності.
 11. Античне красномовство.
 12. Ораторське мистецтво епохи Середньовіччя. Гомілетики.
 13. Західноєвропейська риторика в епоху Відродження.

14. Основні напрямки розвитку європейської риторики 16 – 18 ст.

 1. Українське ораторство XIV – XVIII ст. Риторика в Києво-Могилянській академії.
 2. Криза європейської риторики 19 – поч. 20 ст., її наслідки.
 3. Неориторика.
 4. Сучасне красномовство. Основні національні школи ораторської майстерності.
 5. Основні етапи розвитку ораторського мистецтва в Україні.

20. Класичний риторичний канон, його етапи.

21. Інвенція – робота над предметним змістом промови.

22. Частини промови, їх функції. Основні техніки побудови частин промови.

23. Топіка у сучасній риторичній промові.

24. Види плану промови та вимоги до складання плану.

25. Форми текстового оформлення матеріалу.

26. Аргументація і логіка. Сфера застосування логічних доказів.

27. Основні способи логічного доведення.

28. Неуніверсальні способи доведення, їх сутність та основні різновиди.

29. Некоректні способи переконання.

30. Аргументація в агітаційній промові.

31. Аргументація в інформаційній промові.

32. Особистість оратора і ефективність мовлення. Поняття іміджу.

33. Психологічна і фізична підготовка до виступу.

34. Невербальні засоби спілкування, їх значення і функції.

35. Увага як психологічна категорія.

36. Психологічні прийоми управління увагою.

37. Правила поведінки оратора перед аудиторією.

38. Вимоги до зовнішності оратора на основі даних психології сприйняття.

39. Невербальні засоби комунікації і контекст.

40. Усне мовлення, його особливості.

41. Стилістика публічного мовлення.

42. Вербальні засоби мовленнєвої виразності. Тропи і фігури.

43. Мовна культура оратора.

44. Ораторська майстерність і мовна ситуація в сучасній Україні.

 1. Характеристики голосу.
 2. Недоліки голосу і прийоми їх виправлення.
 3. Артикуляція і дикція.
 4. Поняття мовленнєвого такту і логічної паузи.

49. Виражальні можливості інтонації.

 1. Моральні складові публічного мовлення.
 2. Проблема маніпулятивного впливу на аудиторію, його моральна оцінка.

52. Етика і ефективність комунікації. Категорія етосу в класичній риториці.

53. Нейролінгвістичне програмування, його можливості і етична оцінка.

54. Основні різновиди спору: дискусія, полеміка, еклектика, софістика.

55. Використання некоректних стратегій та аргументів, способи їх нейтралізації.

Рекомендована література

  1. Абрамович С. Д. та ін. Риторика: Навч. посіб. — К., 2002.
  2. Адамов Е.А. Личность лектора. – М., 1985.
  3. Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства, или в погоне за Цицероном: Учеб. пособие. — М., 2003.
  4. Александров Д.Н. Риторика: Учеб. пособие. — М., 2000.
  5. Апресян Г.З. Ораторское искусство. – М., 1982.
  6. Аристотель. Поэтика; Риторика (пер. с геч.). — СПб., 2000.

7. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л., 1990.

  1. Безменова Н.А. Неориторика: проблемы и перспктивы // Семантика. Коммуникация. Стиль. – М., 1991.
  2. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. – К., 1997.
  3. Бредемайер К. Черная риторика: Власть и магия слова (пер.с нем.) — М., 2004.
  4. Брынская О.Н. Основные черты американской риторики новейшего времени: Автореф. дис… канд. филол. наук. – М., 1979.

12. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. – СПб., 2003.

  1. Волков А.А. Структура лекции. – М., 1986.
  2. Галятовський І. Ключ розуміння. – К., 1985.
  3. Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные труды: В 2 т. - М., 1997. - Т. 1. - С. 524-556.
  4. Глазунов С.В. Основи ораторського мистецтва та методики проведення навчальних занять: Навч. посібник. — Д., 2001.
  5. Данкел Ж., Парнхэм Э. Ораторское искусство - путь к успеху. — СПб., 1997.
  6. Демосфен. Речи. - М., 1994.

19. Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клинкенберг Ж.-М. и др. Общая риторика. – М., 1986.

  1. Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності. Стилістика та культу­ра мови.-К., 1999.

21. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. — М., 1998.

  1. Зубенко Л.Г. Ораторське мистецтво: Практ. посібник — К., 2002.
  2. Иванова С.Ф. Специфика публичной речи. – М., 1978.
  3. Ивин А.А. Риторика: искусство убеждать. Учебное пособие. – М, 2002.
  4. Каверин Б.И., Демидов И.В. Ораторское искусство: Учеб. пособие — М., 2004.
  5. Карнеги Д. Как развить уверенность в себе и влиять на людей путем публичных выступлений. – М., 2005.

27. Кассирер Э. Сила метафоры // Теория метафоры. - М., 1990.

  1. Качуровський І. Основи аналізу мовних форм (стилістика). Фігури і тро­пи. — К., 1995.

29. Квинтилиан Марк Фабий. Двенадцать книг риторических наставлений. В 2-х частях. СПб., 1834.

  1. Клюев Е. В. Риторика: Инвенция. Диспозиция. Элокуция: Учеб. пособие для вузов. — М., 1999.
  2. Козаржевский К.П. Античное ораторское искусство. – М., 1980.

32. Конверський А.Є. Логіка (традиційна і сучасна): Підручник. – К., 2004.

  1. Корнилова Е.Н. Риторика - искусство убеждать. Своеобразие публицистики античной эпохи: Учеб. пособие. — М., 1998.
  2. Кошачевський С. С. Техніка мови. — К., 1963.
  3. Кропивко І.В. Риторика: Навч. посіб. — Д., 2003.
  4. Кудрин А.К. Логика и истина. – М., 1980.
  5. Кузнецов И. Н. Современная риторика: Учеб. пособие. — М., 2003.
  6. Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем Риме. – М.,1976.
  7. Кульч З. Риторичний словник. – К., 1997.
  8. Логика и риторика: Хрестоматия: Учеб. пособие. — Минск, 1997.
  9. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика: Навч. посібник. — К., 2003.
  10. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. – М., 1998.
  11. Неориторика: генезис, проблемы и перспективы. - М., 1987.
  12. Николаев Т.М. Жест и мимика в публичной речи. – М., 1976.
  13. Никольская С. Техника речи. – М., 1976.
  14. Ораторы Греции. – М., 1985.
  15. Основы ораторского мастерства. Курс лекций. – М., 1980.
  16. Основы публичной речи: Learning to Speak in Publik: Учеб. пособие. – М., 2000.
  17. Павлова К.Г.Психология спора: Логико-психологические аспекты. Владивосток, 1988.
  18. Павлова К.Г. Спор, дискуссия, полемика. – М., 1991.
  19. Панкратов В.И. Уловки в спорах и способы их нейтрализации. – М., 1997.
  20. Парыгин Б.Д. Анатомия общения: Учеб. Пособие. – СПб., 1999.
  21. Перельман Х., Ольбрехт-Тытека Л. Новая риторика: трактат об аргументации // Язык и моделирование социальных взаимодействий. – М., 1987.
  22. Пиз А. Язык телодвижений: Как читать мысли других по их жестам. - Нижний Новгород, 1992.
  23. Поварнин С.И. Спор: О теории и практике спора // Вопросы философии. - М., 1990. N3.
  24. Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво // Прокопович Ф. Філософські твори. – К., 1979.

57. Прошунин Н.Ф. Что такое полемика? - М., 1985.

  1. Радченко В.Н. Изучение ораторского искусства в США. – М., 1991.
  2. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997.
  3. Сагач Г.М. Риторика: Навч. посібник. — 2.вид., перероб. і доп. — К., 2000.

61. Сєрякова І.І. Магія невербальної комунікації. Навч. посібник.- К., 2004.

  1. Сопер П. Основы искусства речи. – М., 1995.
  2. Стернин И.А. Практическая риторика: Учеб. пособие для студ. вузов. — М., 2003.
  3. Стец В. А., Стец І. І., Костючик М. Ю. Основи ораторського мистецтва: Навч. посібник — Тернопіль, 1998.
  4. Стовпец В.Г. Риторика: Учеб. пособие для студ. вузов. — О., 2004.
  5. Сычев О.А. Обучение риторике в эпоху компьютеров: введение в опыт США. – М., 1991.
  6. Тимофеев А. История красноречия с древнейших времен. – М., 1983.
  7. Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989.
  8. Троянкина Л.Д. Основы теории и практики эффективного речевого общения (современная риторика): Учебно-метод. пособие. — М., 2001.
  9. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. — Ростов н/Д, 2004.
  10. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов-на-Дону, 1999.
  11. Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972.
  12. Чепіга І.П. Ораторське мистецтво на Україні в XVI – XVII ст. // Українська мова і література в школі. – 1989. - № 10. – С. 64 – 68.
  13. Чибисова Н.Г., Тарасова О.И. Риторика: Учеб. пособие для вузов. — Х, 2003.
  14. Шейнов В.П. Риторика. — Минск, 2000.
  15. Шопенгауэр А. Эристика, или искусство спорить. - СПб., 1900.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: