double arrow

Тема № 2. Ембріональний період розвитку, його етапи


Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра медичної біології і медичної генетики

 

БІОЛОГІЯ

 

Методичні вказівки

Для практичних занять з біології

Для студентів медичного коледжу

За спеціальністю «Стоматологія ортопедична»

ІІ семестр

Івано-Франківськ – 2017


Методичні рекомендації підготували: викл. Бойко Л.П.,

                                                                викл. Павлюк О.Д.

                                                                викл. Веляник В.П.

                                                                викл. Тусик О.Т.

 

Обговорені та затверджені на засіданні кафедри медичної біології і медичної генетики 28 грудня 2017 р.(протокол № 16)

 

Рецензент: док. мед. наук Жураківська О.Я.

 

 


Тематичний блок 1. Індивідуальний розвиток організму

Тема №1. Онтогенез, його особливості та періодизація

Актуальність теми.Індивідуальний розвиток організму, або онтогенез - це сукупність послідовних процесів з моменту виникнення зиготи до утворення складного багатоклітинного організму з великою кількістю по-різному диференційованих клітин, тканин і органів; розвиток складних організмів із порівняно простих за будовою яйцеклітин. Основу індивідуального розвитку складає послідовна реалізація спадкової інформації на всіх стадіях існування організму (від зиготи до смерті) за певних умов зовнішнього середовища. Термін «онтогенез» запровадив в 1866 р. німецький біолог-еволюціоніст Е.Геккель. Онтогенезу властива періодизація: ембріональний, постембріональний періоди.
Навчальні цілі:

     Знати:

- фази клітинного циклу;

- способи поділу статевих та не статевих клітин;

- значення хромосом;

- функції статевих клітин;

- що таке зигота.

 Вміти:

- порівняти особливості статевого та вегетативного розмноження;

- встановити етапи ембріогенезу у багатоклітинних організмів;

- навести приклади тривалості життя організмів різних видів.

I. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю:

Періоди онтогенезу Загальна характеристика
   

ІІ. Контрольні питання теми

1.Що таке індивідуальний розвиток?

2.Які періоди онтогенезу тваринних організмів вам відомі?

3.Періоди онтогенезу у рослин.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота студента

Періоди індивідуального розвитку:

1. Зарисувати онтогенез тварин на прикладі жаби:

Ікра – пуголовок (І) - пуголовок (ІІ) – доросла особина.

2. Зарисувати онтогенез рослин на прикладі пшениці:

Насінина – проростання зародка – паросток - сформований надземний пагін 

ІV. Питання для самоконтролю знань.

1.Під дією якої спадкової інформації розвивається зародок?

2.Як називається період розитку зародка?

3.Який час існування одноклітинних організмів, наведіть приклади;

4.Який час функціонування клітин крові (еритроцитів) людини?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія: підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень / С. Межжерін, Я. Межжеріна.—К.: Освіта, 2011.— 336 с.: іл.

3. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

4. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2006. – 272с.

5. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с. 

6. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

Тема № 2. Ембріональний період розвитку, його етапи

Актуальність теми.Виділяють такі етапи ембріонального розвитку: а) запліднення - утворення зиготи; б) дроблення - утворення бластули; в) гаструляція – утворення зародкових листків; г) гісто та органогенез – утворення тканин і органів зародка. При личинковій формі онтогенезу ембріональний період починається з утворення зиготи і закінчується виходом із яйцевих оболонок. При неличинковій формі онтогенезу ембріональний період починається з утворення зиготи і закінчується виходом із зародкових оболонок. При внутрішньоутробній формі - ембріональний період починається з утворення зиготи і продовжується до народження. Але це умовний поділ єдиного процесу, а насправді індивідуальний розвиток - це неперервний процес і одна його стадія непомітно і плавно переходить у наступну.Навчальні цілі:

     Знати:

- полярність яйцеклітини;

- запліднення та його біологічне значення;

- з чого розвивається зародок;

- періоди онтогенезу;

 Вміти:

- визначати на мікропрепаратах стадії ембріогенезу;

- характеризувати періоди ембріогенезу.

I.Завдання для самостійної позааудиторної роботи

Заповнити таблицю:

Типи дроблення зиготи Характеристика
   

ІІ. Контрольні питання теми

1.Етапи ембріонального періоду;

2.Що таке дроблення? Типи дроблення.

3.Які фактори впливають на типи дроблення?

4.Дати характеристику стадій дроблення. Який набір хромосом мають клітини бластули?Сейчас читают про: