double arrow

V. Перелік тем рефератів


1. Порядок формування та відображення в обліку власного капіталу акціонерного товариства.

2. Порядок формування та відображення в обліку власного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю.

3. Документування операцій із власним капіталом підприємства.

4. Бухгалтерський облік операцій із вилученим капіталом.

5. Бухгалтерський облік господарських операцій із складовими власного капіталу.

VI.Дидактичний матеріал для СРС за темою

[1, c. 337-360; 3, с. 546-562, 4, с. 490-513, 6, с. 361-395; 7, с. 46-89 ]

ТЕМА 2. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ

I.Програма теми:

 Основні поняття поточної заборгованості, Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядчиками. Документування господарських операцій по розрахунках з постачальниками.

II. Теоретичні питання для СРС:

1.Як обліковуються розрахунки з постачальниками і підрядчиками?

2. Якими документами оформляються договірні відносини із постачальниками та підрядниками?

3. Якими документами та при здійснені яких операцій оформляються із постачальниками та підрядниками господарські операції?

4. Як проводиться облік поточної заборгованості по одержаних авансах?
5. Які критерії застосовують при виборі постачальників?

6.На яких рахунках ведеться облік розрахунків з постачальниками?

7.Перерахуйте основні особливості здійснення розрахунків з іноземними постачальниками.

8.Що таке податковий кредит по ПДВ, і коли він виникає?

9. Які документи оформляються при постачанні матеріалів неналежної кількості та якості?

10. Які особливості оприбуткування тмц від іноземних постачальників?

III.Тестові завдання для СРС:

1.Який рахунок використовується для обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи і послуги:

а) 63;                        б) 36;               в) 62;            г) 37.

2. На рахунку 681 відображається:

а) зобов’язання за отриманими авансами;

б) зобов’язання за розрахунками з дочірніми підприємствами;

в) зобов’язання по внутрішніх розрахунках;

г) розрахунки за нарахованими відсотками.

   3. Яким записом відображаються в обліку виставлення претензії постачальнику?

а) Д-т 63 К-т 36;                                                 в) Д-т 63 К-т 312;

б) Д-т 375 К-т 63;                                                 г) Д-т 374 К-т 63.

   4. По кредиту рахунку 63 “Розрахунки постачальниками та підрядниками” відображають:

а) списання або погашення заборгованості перед постачальниками;

б) суму не визнаної претензії;

в) заборгованість за одержані товарно-матеріальні цінності;

г) погашення заборгованості перед постачальником векселем.

   5. При здійсненні попередньої оплати за товари (роботи, послуги) вбухгалтерському обліку здійснюють такий запис:а) Д-т 371 К-т 311;                                      в) Д-т 311 К-т 681;

б) Д-т 311 К-т 631;                                 г) Д-т 631 К-т 311.

6. Платіжні доручення виписані для проведення оплати зобов’язань за придбані товари, роботи, послуги дійсні з дня виписки протягом:

а) одного дня;                                  б) трьох днів;

в) десяти днів;                                 г) п’яти днів.

   7. Вказати зміст господарської операції, що відповідає запису Д-т 631 – К-т 62:

а) видано короткостроковий вексель в рахунок погашення кредиторської заборгованості;

б) отримано короткостроковий вексель в рахунок погашення кредиторської заборгованості;

в) кредиторська заборгованість оформлена короткостроковою позикою;

г) погашено довгостокові облігації

   8. Вказати зміст господарської операції, що відповідає запису Д-т 643 – К-т 641:

а) відображені податкові зобов’язання з ПДВ, у разі оплати товарів покупцями після їх надходження на склад;

б) відображені податкові зобов’язання з ПДВ, у разі надходження попередньої оплати від покупця;

в) відображені податковий кредит з ПДВ, у разі надходження попередньої оплати від покупця;

г) відображено суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.

   9. Яким проведення відображається нараховані фінансові санкції перед постачальниками та підрядниками:

а) Д-т 63 К-т 24;

б) Д-т 63 К-т 51;

в)  Д-т 63 К-т 60;

г) Д-т 94 К-т 63.

10. Яким проведенням в бухгалтерському обліку відображається податковий кредит при попередній оплаті послуг?а) Д-т 641 К-т 631;

б) Д-т 63 К-т 51;

в)  Д-т 641 К-т 644;

г) Д-т 94 К-т 63;

IV. Практичні завдання для СРС:

Завдання 1. Підприємство «Торгпром» придбало товар у вітчизняного постачальника на суму 36000 грн. (в т.ч. ПДВ) на умовах: а) післяоплати товару; б) на умовах попередньої оплати. Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Розв’язання

Відображення в обліку
розрахунків з постачальниками та підрядниками

Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.

Перша подія—надходження товару

Оприбутковано товар 281 631 30000
Відображена сума податкового кредиту з ПДВ 641 631 6000
Оплачено придбаний товар 631 311 36000

Перша подія—попередня оплата постачальнику (аванс)

Здійснена оплата за товар 371 311 36000
Відображена сума податковго кредиту 641 644 6000
Оприбуткований товар 291 631 30000
Списано суму раніше нарахованого податкового кредиту з ПДВ 644 631 6000
Взаємозалік заборгованостей 631 371 36000

Завдання 2. Підприємство «Західсервіс» отримало в грудні запаси (з ПДВ): матеріалів — 45000 грн., МШП — 3000 грн., гроші, перераховані постачальникам у поточному місяці.

Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку. Вказати первинні документи, що супроводжують ці операції.

Завдання 3. 21.06.2010р. підприємство «РоЛі» придбало товар на загальну суму 360000 тис. грн. (з ПДВ). Заборгованість була погашена 30.07.2010 р. Як такі господарські операції слід відобразити в обліку?

Завдання 4. Розкрийте зміст господарських операцій:

Дт                   Кт

а) 311                   681;                                       

б) 36                    70;

в) 70                     641;

г) 90                     26;

д) 28                    63;

е) 641                   63;

є) 63                     31.

Завдання 5. На умовах попередньої оплати підприємство придбало комп’ютер вартістю 8000,00 грн. (в тому числі ПДВ). Запишіть господарські операції та вкажіть первинні документи.

Завдання 6. Підприєство «Гарант» придбало верстат вартість 48000 грн. (в т.ч. ПДВ), вартість транспортних витрат по перевезенню вантажу становлять 3200 грн. Вартість витрат на монтаж становить 450 грн.

V.Перелік тем рефератів:

1. Облік розрахунків з вітчизняними постачальниками.

2. Облік розрахунків із закордонними постачальниками.

3. Документальне оформлення операцій з постачальниками.

4. Бухгалтерський облік претензій.

 

VI.Дидактичний матеріал для СРС за темою

[ 1, с. 498-502; 3, с. 648-653; 4, с. 413-421; 5, с.92-131; 7, с. 145-154]