double arrow

Планування оплати праці

Для оцінювання розміру заробітної плати працівників застосовують пока-зник фонду оплати праці. До фонду оплати праці належать нарахування най-маним працівникам у грошовій та натуральній формах (оцінені в грошовому виразі) за відпрацьований та невідпрацьований час, який підлягає оплаті, або за

виконану роботу незалежно від джерел фінансування цих витрат. До фонду оплати праці входять:

• фонд основної заробітної плати;

• фонду додаткової заробітної плати;

• заохочувальні і компенсаційні виплати.

Фонд основної заробітної плати охоплює нарахування винагороди за ви-конану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків).

Фонд додаткової заробітної плати містить доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати, передбачені законом, премії за виконання виробни-чих завдань і функцій, а саме: надбавки й доплати до тарифних ставок і окладів у розмірах, передбачених законом (за роботу у важких і шкідливих умовах, у нічний час, за керівництво бригадою, високу майстерність і т. ін.). У цей фонд включають премії та винагороди, у тому числі за вислугу років; оплату праці у святкові та вихідні дні; оплату за невідпрацьований час у розмірах, передбаче-них законом.

Заохочувальні та компенсаційні виплати - премії, які мають одноразо-вий характер; компенсаційні виплати, які не передбачено законом або понад но-рми призначено законами (щорічні виплати за вислугу років, премії спеціаль-ними системами преміювання, за виконання особливо важливих виробничих завдань і т. ін.).


Планування оплати праці охоплює розрахунки фондів оплати й середньої заробітної плати всіх працівників і за категоріями персоналу.

Вихідними даними для визначення планового фонду оплати праці є:

• стратегічні цілі щодо підвищення матеріального добробуту працівників;

• матеріали аналізу фонду оплати праці;

• виробнича програма та її трудомісткість;

• склад і рівень кваліфікації працівників;

• тарифна система;

• штатний розклад;

• законодавчі акти щодо праці, які регулюють оплату праці.

У передплановому періоді треба проаналізувати динаміку витрат засобів на оплату праці, нераціональні виплати за всіма категоріями персоналу.

Важливо розглянути середню заробітну плату одного працівника по підп-риємству, за підрозділами й категоріями персоналу, а також її структуру.

Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці та середньої за-робітної плати покаже, наскільки темпи зростання продуктивності праці випе-реджають темпи зростання зарплати.

Для розрахунків планових фондів оплати праці використовують наступні методи: коригування базового фонду оплати праці; розрахунок по середній заро-бітній платі; нормативний метод; поелементний метод.

Для визначення планового фонду оплати праці в перспективних планах можна використовувати збільшені методи. Метод коригування базового фон­ду оплати праці (ФОПб) на підставі планового зростання обсягу виробництва (К0), скорочення (збільшення) чисельності працівників у плановому періоді (Є) і досягнутого в базовому періоді рівня середньої заробітної плати (ЗПб):

ФОПп = ФОПб Ко ± Є∙ ЗПб, (8.29)

де ФОПп - плановий фонд оплати праці, грн.

Недоліком цього методу є те, що він заснований на базовому фонді опла­ти, в якому могли бути нераціональні виплати заробітної плати.

У перспективному й часто в поточному плануванні використовують роз­рахунок планового фонду оплати праці на основі планової середньої заробі-тної плати одного працівника (ЗПП) і планової чисельності працівників (Ч):

ФОПп = Ч ЗПП; (8.30)

ЗПП = ЗПб Кзп, (8.31)

де ЗПб - досягнутий рівень заробітної плати працівника в базовому періоді, грн; Кзп - плановий коефіцієнт зростання заробітної плати в плановому періоді. Порівняно з попереднім методом цей метод точніший, оскільки ґрунту-ється на планових показниках.

Більш обґрунтованим є нормативний метод визначення планового фон­ду оплати. На практиці застосовують два варіанти - рівневий і прирістний. За рівневого варіанту плановий фонд оплати (ФОП) визначають на основі плано­вого обсягу випуску товарної (валової) продукції у вартісному (трудовому) ви-


раженні (ОВ) і планового нормативу заробітної плати на одну гривню (нормо-годину) обсягу продукції (Нзп):

ФОП = ОВ∙Нзп. (8.32)

Норматив заробітної плати в плановому періоді обчислюють за форму­лою

(8.33)

де ФОПб - базовий фонд оплати праці за вирахуванням відносних перевитрат (недоцільних виплат, пов’язаних з відхиленням від нормальних умов праці), грн;

ОВб - обсяг виробництва в базовому періоді;

ΔЗП - плановий приріст середньої заробітної плати, %; ΔПП - плановий приріст продуктивності праці, %.

Приріст середньої заробітної плати (ΔЗП) визначають так:

ΔЗП = ΔПП ∙ Н, (8.34)

де Н - норматив приросту середньої заробітної плати на 1 % підвищення проду­ктивности праці, %.

Прирістний нормативный метод ґрунтується на нормативі приросту фонду оплати праці на 1 % приросту обсягу виробництва (ΔНфоп). Плановий фонд оплати праці (ФОПп) розраховують за формулою

ФОПП= ФОПб± ΔОП ΔНфоп ФОПб /100 (8.35)

де ΔОП - плановий приріст (зменшення) обсягу продукції стосовно базисного періоду, %.

Нормативні методи планування мають переваги в тому, що довгострокові нормативи мають стимулювальний характер. Проте вони доцільні тільки там, де нормативи достатньо стабільні впродовж планового періоду.

Розподіл річного фонду оплати праці за плановими періодами (квартал, місяць) можна здійснити пропорційно кількості робочих днів або планового фонду робочого часу в годинах.

За поточного планування фонду оплати праці використовують поелемен-тний метод {прямого розрахунку). Він передбачає докладний розрахунок кож-ної статті планового фонду оплати окремо за робітниками, службовцями та ін-шими категоріями працівників.

На першому етапі розраховують фонд оплати праці робітників. Залежно від характеру доплат і виплат розрізняють годинний, денний і місячний (квартальний, річний) фонди оплати праці [12] (рис. 8.4).


Місячний (річний, квартальний)фонд оплати праці Денний фонд оплати праці Годинний фонд оплати праці Відрядний фонд оплати праці
Погодинний фонд оплати праці
Доплати за роботу в нічний час
Доплати за роботу у святкові дні
Доплати за виконання функцій бригадира
Оплата навчання учнів
Доплати підліткам
Доплати матерям, які годують немовлят
Оплата основних і додаткових відпусток
Оплата днів виконання державних обов'язків
Винагорода за вислугу років
Вихідна допомога

Рис.8.4 Склад фонду оплати праці робітників

Основу цих фондів становить фонд прямої оплати праці. Він охоплює від-рядну оплату за розцінками і погодинну оплату за тарифом. Плановий фонд оплати за розцінками визначають так:


ФОПрозц =(8.36)


де п - номенклатура виробів, послуг; ОВі - обсяг виробництва і-го виробу (послуги) у плановому періоді; Рі - планова відрядна розцінка і-го виробу (послуги).

Плановий фонд оплати робітників-погодинників обчислюють так:

а

ФОПпог=∑ТСі∙Фі∙Чі, (8.37)

і=1

де а - кількість кваліфікаційних груп робітників;

ТСі - годинна тарифна ставка і-ї кваліфікаційної групи, грн;

Фі - корисний фонд робочого часу одного робітника і-ї кваліфікаційної гру-пи, год;

Чі - явочна чисельність і-ї кваліфікаційної групи, осіб. Плановий фонд оплати праці робітників, оплачуваних на підставі місячних окладів, визначають множенням їхніх окладів на кількість робітників, які мають однакові оклади, і на кількість місяців роботи в плановому періоді.

Плановий преміальний фонд оплати праці охоплює суми премій за вироб-ничі результати, передбачені системами преміювання:

(8.38)

де ФОП - фонд оплати відрядний (або погодинний), грн;

р - розмір премії за положенням про преміювання, %.


У плановий годинний фонд оплати праці включають виплати компенса-ційного характеру, пов’язані з режимом і умовами праці.

Плановий фонд доплат за роботу в нічний час (ФОПн) розраховують за формулою

, (8.39)

де ФОП - тарифний фонд оплати праці робітників у плановому періоді, грн;

Ун - питома вага часу нічної роботи, %;

Кн - коефіцієнт доплати до тарифної ставки за роботу в нічний час. Доплату за роботу у святкові та неробочі дні планують на підприємствах і дільницях з безперервним режимом роботи, а також тоді, коли за планом пе-редбачається ремонт устаткування в ці дні. Оплату здійснюють у подвійному розмірі: відрядникам - за подвійними розцінками, погодинникам - у розмірі по-двійної тарифної ставки.

Планову доплату бригадирам, не звільненим від основних обов’язків ро-бітника, визначають так:

, (8.40)

де ЗП - середня заробітна плата за тарифом бригадира в плановому періоді, грн; Кбр - норматив доплати за керівництво бригадою (у % тарифної ставки);

Ч - середньооблікова чисельність незвільнених бригадирів, осіб.

Планова доплата за навчання учнів:

ФОПу = (ЗПн т + Пн) Ч, (8.41)

де ЗПн - розмір доплати на місяць за навчання учня в індивідуальному порядку, грн;

т - середній термін навчання одного учня, місяців;

Пн - премія за навчання одного учня у визначений термін, грн;

Ч - планова чисельність учнів, осіб.

У плановий фонд денної оплати праці включають годинний фонд опла­ти праці й доплати за невідпрацьовані години (підліткам за скорочений робочий день і години матерям на годування немовлят). Доплати підліткам за пільгові години:

ФОПпідл = Ф ⋅ Ч ⋅ ТС ⋅ Д, (8.42)

де Ф - кількість пільгових годин одного підлітка;

Д - кількість робочих днів у плановому періоді;

Ч - чисельність підлітків у плановому періоді, осіб;

ТС - середня годинна тарифна ставка підлітків, грн.

Доплати матерям,які годують немовлят (ФОПг), розраховують так:

, (8.43)

де ФОП - плановий годинний фонд оплати праці одного робітника, грн;

Уг - питома вага перерв на годування немовлят у фонді робочого часу одного робітника, %.


Місячний (річний, квартальний) фонд оплати праці охоплює денний фонд оплати праці та оплату основних і додаткових відпусток, вихідної допо-моги у зв’язку з призовом до Збройних Сил, щодобових невиходів на роботу, пов’язаних з виконанням державних обов’язків тощо.

Плановий фонд оплати чергових і додаткових відпусток (ФОП) обчис-люють за такою формулою:

, (8.44)

де ФОПД - плановий фонд денний оплати праці, грн;

Двідп - середня планова тривалість відпустки одного робітника, дні;

Д - планова кількість робочих днів одного робітника за бюджетом робочого

часу, дні.

Плановий фонд оплати праці на виконання державних обов’язків:

, (8.45)

де Д держ - середня кількість робочих днів на виконання державних обов’язків на одного робітника (за бюджетом робочого часу), дні.

Плановий фонд оплати праці за вислугу років (ФОПвисл.рок):

, (8.46)

де ФОПт - плановий фонд оплати праці за тарифом, грн.;

р - плановий процент винагороди за вислугу років.

Плановий фонд оплати праці вихідної допомоги передбачається для праців-ників, яких призивають у Збройні Сили, його визначають множенням дванадцяти-денної середньої заробітної плати на кількість призовників. Розрахунок доплат і додаткової заробітної плати виконують у такій формі (табл. 8.6).

Усі зазначені види доплат і оплати становлять плановий фонд оплати робіт-ників.

Плановий фонд спеціалістів, службовців (ФОПс) розраховують за форму­лою

ФОПс =(Оі Чі Мі), (8.47)

де а - кількість категорій спеціалістів, службовців;

Оі - місячний посадовий оклад і-ї категорії спеціаліста, службовця, урахову-

ючи персональні надбавки та інші доплати, грн;

Чі - середньооблікова чисельність спеціалістів, службовців і-ї категорії за

штатним розкладом, осіб;

Мі - кількість місяців роботи і-ї категорії службовця в даному періоді.


Таблиця 8.6 Розрахунок доплат і додаткової оплати на 20___ р.

Показники Усього У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
1. Доплати — усього          
У тому числі:          
премії відрядникам          
премії почасовикам          
доплати за роботу в нічний час          
доплати за роботу у святкові дні          
доплати за виконання функцій брига­дира          
доплата за навчання учнів          
оплати перерв у роботі матерів, які го-дують немовлят          
оплата годин скорочення робочого дня підлітків          
інші доплати          
процент доплат до тарифного фонду оплати          
2. Оплата невідпрацьованого часу, який входить в фонд місячний заробітної плати — усього          
У тому числі:          
оплата основних і додаткових відпус-ток          
оплата часу виконання державних обов’язків          
вихідна допомога          
процент додаткової оплати до фонду основної зарплати          

Ураховуючи, що під час хвороби працівники цієї категорії отримують ви-плати з фонду соціального страхування, а під час перебування в адміністратив-ній відпустці не одержують заробітну плату, то плановий фонд оплати праці треба коригувати:

(8.48)

де Дхв - дні хвороби, перебування в адміністративній відпустці (за плановим бюджетом робочого часу одного працівника).

Плановий фонд оплати праці інших категорій персоналу (молодший об-слуговуючий персонал, працівники охорони) визначають за методикою плану-вання фонду оплати праці службовців.

Іноді у фонд оплати праці включають оплату праці позаштатного персо­налу, яку визначають на підставі планового кошторису на роботи, котрі не мо-же виконати штатний персонал.


Плановий фонд оплати праці промислово-виробничого персоналу (ФОПпвп) становить:

ФОПпвп = ФОПр + ФОПс + ФОПін , (8.49)

де ФОПр, ФОПс, ФОПін - планові фонди оплати праці робітників, службовців та інших категорій персоналу, грн.

Фонд оплати праці непромислової групи (ФОПнепг) планують аналогічно

ФОПпвп.

Загальний плановий фонд оплати праці підприємства (ФОП):

ФОП = ФОПпвп + ФОПнепг . (8.50)

Показником рівня і динаміки оплати праці працівників є середня заробіт-на плата. Тому під час планування фонду оплати праці треба розрахувати сере-дню заробітну плату працівників за різними категоріями.

Середню заробітну плату одного працівника обчислюють діленням фонду оплати праці працівників на середньооблікову кількість цих працівників за від-повідний період (місяць, квартал, півріччя, рік).

Середню заробітну плату за категоріями персоналу визначають аналогіч-но. Для робітників розраховують:

• середньогодинну заробітну плату - діленням планового фонду годин-ної заробітної плати на заплановану кількість людино-годин роботи;

• середньоденну заробітну плату - діленням планового денного фонду заробітної плати на заплановану кількість людино-днів роботи.

Планові показники оплати праці заносять у форму (табл. 8.7).

Таблиця 8.7 План оплати праці на 201___ р.

Показники     Планований рік
Усь ого У тому числі за кварталами
І ІІ ІІІ ІV
Загальні показники              
Середньооблікова чисельність персоналу осіб            
Фонд оплати праці грн            
Обсяг виробництва продукції грн            
Показники промислово-виробничої діяль-ності              
Чисельність ПВП — всього осіб            
У тому числі:              
робітники -»-            
службовці -»-            
Фонд заробітної плати ПВП — усього грн            
У тому числі:              
робітників -»-            
службовців -»-            

Продовження табл. 8.7

Середня заробітна плата працівників ПВП — усього -»-            
У тому числі:              
робітників -»-            
службовців -»-            
Виробіток продукції на одного ПВП -»-            
Виробіток продукції на одного робітника -»-            
Співвідношення між темпами зростання заробітної плати та продуктивністю праці %            
Непромислова діяльність              
Чисельність осіб            
Фонд заробітної плати грн            
Фонд заробітної плати позаоблікового складу грн            

Під час планування оплати праці треба забезпечити випереджальне зрос-тання продуктивності праці стосовно збільшення середньої заробітної плати (К):

(8.51)

де Іпп - індекс зростання продуктивності праці;

Ізп - індекс зростання середньої заробітної плати.


Сейчас читают про: