double arrow

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА

Ф

С

Р

П

О

Н

М

І

В

А

ПРИЙНЯТІ СКОРОЧЕННЯ

Контрольні запитання

1. Поясніть особливості бізнес-планування?

2. Яка спрямованість бізнес-плану? Основні групи бізнес-проектів і рі-зновиди бізнес-планів.

3. Які основні розділи бізнес-плану? Чи можна вважати їх уніфікова-ними? Що і як саме впливає на зміст і структуру бізнес-плану та на вибір мето­дики його розроблення?

4. Яка загальна процедура бізнес-плану, логіка взаємозв’язків і послі-довність етапів?

5. Які мета й завдання підготовки документів, що належать до елемен-тів стандартного оформлення власне бізнес-плану (анотація, титульний аркуш тощо)?

6. Як оцінюють середовище для бізнесу?

7. Склад і послідовність формування плану маркетингу в бізнес-плані.

8. Обґрунтування майбутнього обсягу продажу з урахуванням еластич-ності попиту на продукцію.

9. Якою є методична основа планування обсягу виробництва продукції? Як обґрунтовують необхідне ресурсне забезпечення?

10. Поясніть послідовність формування фінансового плану та враху-
вання ризиків у бізнесі?


АСОУ - автоматизовані системи організаційного управління

ВІ – виробнича інфраструктура

ІЦ – інструментальний цех

МТЗ – матеріально-технічне забезпечення

НДР – науково-дослідна робота

ОВФ – основні виробничі фонди ОЕУ – організаційно-економічне управління ОКП - об’ємно-календарне планування ОТР – організаційно-технічний розвиток

ПВП – промислово-виробничий персонал

ПНА – прибуток на акцію

ППР – планово-попереджувальний ремонт

П(С)БО – положення (стандарт) бухгалтерського обліку

РМЦ – ремонтно-механічний цех

CV – curriculum vitae (коротка автобіографія)

ФОП – фонд оплати праці


1. Алексеева, М. М. Планирование деятельности фирмы [Текст] / М. М. Алексеева. - М. : Финансы и статистика, 2000. - 254 с.

2. Антонец, А. В. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия [Текст] / А. В. Антонец, Н. А. Белов, С. М. Бухало. - К. : Вища шк., 1989.

3. Бєлов, М. А. Управління виробничою інфраструктурою [Текст]: навч. посіб. / М. А. Бєлов та інш. - К. : КНЕУ, 1997. — 207 с.

4. Бельтюков, Е.А. Планирование деятельности предприятия [Текст]: учебн пособие / Е. А. Бельтюков, А. А. Бревнов, В. Н. Парсяк. – Харьков: Одиссей, 2006. – 384 с.

5. Бухалков, М. И. Внутрифирменное планирование [Текст]: учебник / М. И. Бухалков. - М. : ИНФРА-М, 1999. – 392 с.

6. Горемыкин, В. А., Бугулов Э. Р., Богомолов А. Ю. Планирование на предприятии [Текст]: учебник / В. А. Горемыкин, Э. Р. Бугулов,

A. Ю. Богомолов. - М. : Информ.-издат. Дом "Филинъ", 1999. - 328 с.

7. Економіка підприємства [Текст]: підручник / За ред. С. Ф. Покропивного. - К. : КНЕУ, 2000. - 528 с.

8. Ильин, А. И. Планирование на предприятии. В 2-х частях. Часть 1. Стратегическое планирование [Текст] / А. И. Ильин. - Минск: ООО "Мисанта", 1998. - 294 с.

9. Ковелло, Д. Бизнес-планы: Полное справочное руководство [Текст]: пер. с англ. /

Д. Ковелло, Б. Хейзелгерен. - М.: Лаборатория Базовых Знаний, 1999. - 344 с.

10. Организация, планирование и управление деятельностью промышленного предприятия [Текст] / Под ред. С. М. Бухало. - К. : Вища школа, 1989.

11. Организация, планирование и управление предприятием машиностроения [Текст]: учебник / Под ред. Разумова И. М. - М. : Машиностроение, 1982. - 544 с.

12. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / За заг. ред.

B. Є. Москалюка. – К. : КНЕУ, 2005. – 384 с.

13. Покропивний С. Ф., Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування [Текст] : навч. посібник / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швидаренко. - К. : КНЕУ, 1998. - 208 с.

14. Положення про типовий бізнес-план. Затверджено наказом Фонду державного майна України від 26.05.94 № 301 [Текст] // Підприємництво і ринок України. -1994. - № 11.

15. Прогнозирование и планирование в условиях рынка [Текст] / Под ред. Т. Г. Морозовой, А. В. Пулькина. - М. : ЮНИТИ-ДИАНА, 1999. - 318 с.

16. Семенов, Г. А. Фінансове плануванні і управління на підприємствах [Текст]: навч посібник / Г. А. Семенов, В. З. Бугай, А. Г. Семенов, А. В. Бугай. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 432 с.

17. Тарасюк, Л. І. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Швабю. – К. : Каравела, 2005. – 312 с.

18. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства [Текст]: практикум. навч.посіб. / Г. М. Тарасюк, – К. : Кондор, 2004. – 266 с.

19. Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч посібник / Л. А. Швайка. – Львів: "Магнолія плюс", 2004. – 268 с.


Сейчас читают про: