double arrow

Краткий конспект лекций

Висновки

Розвиток ринкової економіки визначає необхідність розвитку аналізу на макро- и мікрорівнях. Це поєднання наповнює аналіз конкретним змістом, пов’язаним з повсякденною господарсько-фінансовою діяльністю підприємств, їх менеджерів та власників.

Представлений стислий конспект лекцій дозволяє вирішати слідуючи основні питання: обґрунтування бізнес-планів, аналіз маркетингових заходів, аналіз виробництва та збуту, аналіз співвідношення попиту та пропозиції, аналіз витрат живої та упредметненої праці, аналіз кінцевих фінансових результатів та інші.

Кожне з цих питань має теоретичне і методичне поповнення, що відповідає визначенню предмета і метода економічного аналізу, а також програми курсу, затвердженої в ДонДАУ. Різноманіття питань, методичне поповнення курсу, значний підбір літературних джерел дозволяє використовувати цей навчальний посібник для студентів усіх форм навчання і працівникам – практикам.


Бібліографія

1. Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» (в редакции Закона Украины от 22.05.95 г., с изменениями и дополнениями, внесёнными Законами Украины от 19.09.97 г., от 04.11.97 г., от 18.11.97 г.). / Баланс. – 1998. - № 1.- С. 3–46.

2. Инструкция о порядке заполнения форм годового бухгалтерского отчёта предприятия (с изменениями и дополнениями, внесёнными согласно приказам Министерства финансов Украины от 28 октября 1996 г. №231 и от 17 ноября 1997 г. №247). / Бухгалтерский учёт и аудит. – 1997. - № 12.- С. 12–32.

3. Абрютина Н.А., Грачёв И.В. Анализ финансово–экономической деятельности предприятия. – М.: Дело и Сервис, 1998. – 256 с.

4. Аналіз господарської діяльності промислового підприємства: Зб. задач / За ред. С. І. Шкарабана . – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 79 с.

5. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник (Н. А. Русак, В. И. Стражев, О. Ф. Мигун и др.). Под общ. ред. В.И. Стражева. – 3–е изд. – Мн.: Высшая школа, 1998. – 386 с.

6. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 368 с.

7. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 112 с.

8. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.

9. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 416 с.

10. Басовский Л. Е. Теория экономического анализа: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 222 с.

11. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка.– М.: Изд. «Логос», 1998. – 344 с.

12. Богатко А. Н. Основы экономического анализа хозяйствующего субъекта. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 208 с.

13. Бухгалтерский анализ. – Киев: Торг. изд. бюро BHV,1993. – 428 с.

14. Глухов В. В., Кобышев А. Н., Козлов А. В. Ситуационный анализ (деловые игры для менеджмента): Учеб. пособие. – СПб.: Спец. лит-ра, 1999. – 223 с.

15. Гусев Ю. А. Теория экономического анализа: Учеб. пособие / Донецк. гос. техн. ун-т. – Донецк: РИА, 2000. – 192 с.

16. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Комплексный анализ бухгалтерской отчетности. – М.: Дело и сервис, 2001. – 304 с.

17. Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченька. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

18. Ефимова О.Ф. Финансовый анализ. – М.: Бухгалтерский учёт, 1998.–296 с.

19. Єлейко Я. І., Кандиба О. М., Лапішко М. Л., Смовженко Т. С. Основи фінансового аналізу: Навч. посібник / НБУ, Львів. банк. ін-т. – К.: НБУ, 2000. – 142 с.

20. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2000. – 208 с.

21. Івахненко В. М. та ін. Економічний аналіз: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 174 с.

22. Іващенко В. І.. Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності: Навч. посібник. – К.: Нічлава , 1999. – 204 с.

23. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. – Київ. міжрегіон. акад. упр. персоналом, 2000. – 148 с.

24. Карпенко О. В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник. – К.: Укоопосвіта, 1999. – 288 с.

25. Кизим Н. А., Лю Ли. Оценка и финансовый анализ деятельности предприятия. Харьков: Бизнес-Информ, 2000. –92 с.

26. Ковалёв В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 144 с.

27. Ковалёв В. В. Финансовый анализ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 480 с.

28. Ковалёв В.В., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр Экономики и маркетинга, 1995. – 195 с.

29. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Методы и процедуры. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 560 с.

30. Ковалев В. В., Волкова О. Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2000. – 424 с.

31. Козак В.Г., Козак Г. Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. – К.: Аграр. наука, 2000. – 172 с.

32. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – 2-ге вид. – К.: Знання, 2001. – 378 с.

33. Коршунов В. И. Учет и анализ в коммерческих банках: Учеб. пособие / Харьк. гос. экон. ун-т. – Харьков: Основа, 1999. – 175 с.

34. Кочетков В. Н. Анализ банковской деятельности: Теоретико-прикладной аспект. – К.: МАУП, 1999. – 190 с.

35. Кравченко С. Г. Экономический анализ: Учеб. и практ. пособие. – Харьков: ХИМБ, 1999. – 124 с.

36. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: Методы оценки. – М.:ИКЦ «ДИС», 1997. – 224 с.

37. Крикавський Є.В. Аналіз використання виробничих ресурсів та витрат: Навч. посібник. – Львів: Держ. ун-т “Львівська політехніка”, 1997. – 223 с.

38. Кульчицька Р. Б., Щибиволок З. І. Аналіз фінансово-господарської діяльності комерційного банку: Зб. задач / За ред. Р. І. Тиркала. – Тернопіль: ТАНГ, 1996. – 50 с.

39. Лапішко М. Л. Основи фінансово–статистичного аналізу економічних процесів: Підручник для підготовки мол. Спеціалістів. – Львів: Світ, 1995. – 327 с.

40. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання . – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

41. Манн Р., Майэр Э. Контролинг для начинающих: Пер. с нем. Ю.Г. Жукова. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 302 с.

42. Маркелов А. Є. Ваш бізнес: Аналіз та обґрунтування інвестиційних проектів, бізнес-планування: Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 1998. – 351 с.

43. Мельник В. М.Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навч. посібник. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2000. – 182 с.

44. Методические и организационные аспекты анализа и прогнозирования финансового состояния промышленных предприятий / Е. В. Кулиш, В. А. Телюк, Л. Е. Лепницкая. – Донецк: ИЭП НАНУ, 1998. – 71 с.

45. Методические указания к выполнению контрольной работы по курсу «Теория экономического анализа» / Сост. С. С. Степанчук. - Донецк: ДонГАУ, 1997. – 12 с.

46. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

47. Митрофанов Г. В., Барабаш Н. С., Кравченко Г.О. Аналіз діяльності банку: Навч. посібник. – К.: КДТЕУ, 1999. – 152 с.

48. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промислову підприємстві: Навч. посібник. – Львів: Світ, 1998. – 207 с.

49. Мних Є. В., Ференц І. Д. Економічний аналіз: Навч. посібник. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.

50. Нусинов В. Я., Турило А. М. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений в промышленности. – Кривой Рог: Минерал, 1999. – 173 с.

51. Отенко И. П. Анализ деятельности коммерческого банка: Учеб. пособие / Харьк. гос. ун-т, 2001. – 155 с.

52. Панков Д. А. Бухгалтерський учет и анализ в зарубежных странах: Учеб. пособие. – Минск: ЦП «Экоперспектива», 1998. – 238 с.

53. Погостинская Н. Н., Погостинская Ю. А. Системный анализ финансовой отчетности: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 1999. – 96 с.

54. Попов В. М., Ляпунов С. И., Филиппов В. В., Медведев Г. В. Ситуационный анализ бизнеса и практика принятия решений: Учеб. пособие для вузов. – М.: КноРус, 2001. – 384 с.

55. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Навч. посібник. – Тернопіль: Екон. Думка, 1998. – 199 с.

56. Прокопенко Н. Д., Поклонский Ф. Е., Іваненко Б. Н. и др. Анализ движения капитала в системе показателей бухгалтерского учета (методологический аспект). Донецк: НАНУ ИЭП, 1999. – 72 с.

57. Прыкин Б. В. Технико-экономический анализ производства: Учебник. Для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 399 с.

58. Прыкин Б. В. Экономический анализ предприятия: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 360 с.

59. Радионов Н. В., Радионова С. П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход. – СПб.: Альфа, 1999. – 592 с.

60. Рипась-Сарагоси Ф. Б. Основы финансового и управленческого анализа. – М.: ПРИОР, 2000. – 224 с.

61. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия / Пер. с франц., под ред. Л.П. Белых. – М.: Аудит ЮНИТИ, 1997. – 375 с.

62. Руденко Л. В. та ін. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Укоопспілка, 2000. – 422 с.

63. Русак Н. А., Стражев В. И., Мигун О. Ф. и др. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник / Под общ. ред. В. И. Стражева. – Минск: Вышейш. шк., 1998. – 398 с.

64. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: Учебное пособие для ВУЗов. – Мн. – М.: ИП Экоперспектива, 2001. – 498 с.

65. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 1999. – 688 с.

66. Сборник задач и методические указания к их выполнению по курсу «Анализ хозяйственной деятельности предприятия». - Донецк: ДонГАУ, 1994. – 74 с.

67. Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. – К.: КНЕУ, 2000. – 258 с.

68. Справочник по функционально-стоимостному анализу / Под ред. М. Г. Карпунина, Б. И. Майданчика. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 431 с.

69. Степанчук С.С. Экономический анализ / Конспект лекций. Донецк: ДонГАУ, 2000. – 67 с.

70. Хелферт Э. Техника финансового анализа: Пер. с англ. – М.: Аудит: ЮНИТИ, 1996. – 663 с.

71. Ходдервик К. Финансово–экономический анализ деятельности предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 316 с.

72. Хом’яков Л. Економічний аналіз: Навч.-метод. Конспект лекцій / Київ. нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова, 2000. – 50 с.

73. Чернов В. А. Управленческий анализ и анализ коммерческой деятельности / Под ред. проф. М. И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 320 с.

74. Чумаченко Н. Г. Экономический анализ и управление производством. – К.: КИНХ, 1969. – 102 с.

75. Чумаченко Н. Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. – М.: Статистика, 1973. – 164 с.

76. Шеремет А. Д., Негашев Е. В. Методика финансового анализа: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 208 с.

77. Шеремет А. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа: – М.: ИНФРА-М, 1995. – 176 с.

78. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий: Учебное пособие. – М.: ИНФРА–М, 1997. – 343 с.

79. Щибиволок З. І. Вступ до економічного аналізу комерційного банку: Навч. посібник. – Тернопіль: Екон.думка, 1998. – 115 с.

80. Яцків М.І.Теорія економічного аналізу. – Львів: Світ, 1993. – 216 с.


Сейчас читают про: