double arrow
Глава VIII. ди. Члени парламенту наділені спеціальною право- та дієзд;іт ністю1

ди. Члени парламенту наділені спеціальною право- та дієзд;іт ністю1.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про статус народ ного депутата України» від 17.11.1992 р., зі змінами і доповнсн нями, народним депутатом України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» пред ставник Українського народу у Верховній Раді України і уповпо важений ним протягом строку депутатських повноважень здіііс нювати повноваження, передбачені Конституцією України та за­конами України.

У ч. З ст. 7 зазначеного Закону встановлено, що народний депутат відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом як уповноважений ним представник у Вер ховній Раді України.

Характеристика народного депутата України як представ ника Українського народу означає, що українські парламентарі мають вільний мандат, який передбачає, що народний депутат України є представником усього народу і ніхто не вправі дава­ти йому зобов'язуючі накази. Відповідно до ч. З ст. 1 Закону України «Про статус народного депутата України» при вико­нанні своїх повноважень народний депутат керується Консти­туцією України, законами України та загальновизнаними нор­мами моралі.

При цьому наявність вільного мандата не означає, що де­путат не підтримує зв'язків з виборцями. Відповідно до ст. 7 за­значеного Закону народні депутати, обрані в багатомандатно­му загальнодержавному виборчому окрузі, здійснюють зв'язок з виборцями, які мешкають на території України, у порядку пер­сонального представництва, визначеному депутатськими фрак­ціями (групами) Верховної Ради України відповідно до закону. Народний депутат згідно із законом розглядає звернення ви­борців, а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднані, громадян, вживає заходів щодо реалізації їх пропозицій і закон­них вимог, інформує виборців про свою депутатську діяльність
Рыжов В. А., СтрашунБ.А. Законодательная власть: парламент// Кон­ституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т.; Тома 1—2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. - М.: БЕК, 2000. - С. 500-501.


Сейчас читают про: