double arrow

Нодавча влада в Україні 379

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику М і н'ііутатських фракцій, представники яких не брали участі в

...... юренні.

Стаття 32 Регламенту встановлює, що на пленарному засі­пші і Верховної Ради ніхто не може виступати без дозволу го-ІСВуючого на пленарному засіданні. Головуючий на пленарно­му засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, мін тупів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, ыпитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, попра­ні ік, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді и.і депутатський запит посадовою особою, до якої був звернений непутатський запит, обґрунтування пропозицій чи поправок, від-ііпіііді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

Для доповіді надається не менше 10 хвилин, співдоповіді — и ч і н хвилин і заключного слова — трьох хвилин. Для виступу в ппговоренні, для заяв, резолюцій, повідомлень, оголошення де­ну і.ігських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський <щиг посадовою особою, до якої було звернено депутатський 1.1 мит, надається три хвилини; для повторних виступів в обго-і» іренні, для виступів за процедурою скороченого обговорення, і її виступів щодо постатейного голосування проектів законів, інших актів Верховної Ради, виступів щодо кандидатур на поса-іи, внесення пропозицій — дві хвилини; для виступів з проце­дури та з мотивів голосування, пояснень, обґрунтування пропо-ІИЦІЙ чи поправок, зауважень, запитань та відповідей на них, іиівідомлень, реплік, довідок, оголошення окремої думки — од­на хвилина. Тривалість часу для доповіді й співдоповіді під час розгляду проектів кодексів та законопроектів, які містять більш ніс 100 статей, пунктів, а також законопроектів про внесення змін іп Конституції України збільшується у два рази, якщо Верхов­на Рада не ухвалить іншого рішення.
Загальна тривалість часу розгляду кожного питання поряд-h у денного пленарного засідання Верховної Ради пропонується іоповуючим на пленарному засіданні перед початком обгово­рен іія цього питання, залежно від кількості осіб, які записалися на виступ. Якщо є заперечення народних депутатів щодо пропо-и і ції головуючого на пленарному засіданні, Верховна Рада прий-ИІЄ процедурне рішення щодо тривалості обговорення зазначе­ного питання.


Сейчас читают про: