double arrow

Література. 1. Парламенты мира: Сб. — М.: Интерпракс, 1991

1. Парламенты мира: Сб. — М.: Интерпракс, 1991.

2. Очерки парламентского права (зарубежный опыт) / Под. ред. Б. А. Топорника. — М., 1993.

3. Маклаков В. В. Парламенты стран—членов Европейского Союза. — М., 1994.

4. Коврякова Е. В. Парламентский контроль: зарубежный опыт и рос­сийская практика. — М.: ОАО Издательский дом «Городец», 2005.

5. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю. С. Шем-шученка. — К.: Парламентське вид-во, 1999.

6. ГеоргіцаА. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практи­ки. — Чернівці: Рута, 1998.

7. Журавський В. С Становлення і розвиток українського парламен­таризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) — К.: Пар­ламентське вид-во, 2002.

8. Древаль Ю.Д. Парламентаризм у політичній системі України (полі-тнко-правовий аналіз): Монографія. — X.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003.

9. Шляхтун П. П. Парламентаризм: Словник-довідник. — К.: Парла­ментське вид-во, 2003.

10. Кислий П., Вайз Ч. Становлення парламентаризму в Україні: на тлі світового досвіду. — К.: Абрис, 2000.

11. Бодрухін В. М.,Довжук І. В., Литвиненко В. Ф. Нариси з історії української державності (до кінця XIX століття). — Луганськ: Вид-во СНУ, 2000.

12. Мироненко О. М. Світоч української державності: політико-ираво-вий аналіз діяльності Центральної Ради. — К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 1995.

13. ВерстюкВ. Ф. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. — К.: Заповіт, 1997.

14. Комітети — основа діяльності законодавчих органів влади. Посіб­ник / Кислий П., Сінклер Т, Браук Т, Розенбаум А., Вайз Ч., Хмель-ко І., Рижою Н. — К.: Заповіт, 1997.

15. Кислий II. С., Рахімкулов Е. Р. Народний депутат України: представ­ник влади народу. — К.: КІС, 2002.


Сейчас читают про: