double arrow

Глава XII. функцій і розширення прав місцевих територіальних співдруж­ностей1


функцій і розширення прав місцевих територіальних співдруж­ностей1.

Існують дві основні форми політико-територіального устрою держав: унітарна і федеративна.

Головна відмінність між обома формами полягає у тому, що за унітарної форми територія держави складається з політико-адміністративних або адміністративних одиниць, тоді як за фе­деративної форми вищі територіальні одиниці являють собою державоподібні утворення або навіть держави — суб'єкти феде­рації. Слово «штат», що входить в офіційну назву низки феде­ративних держав і позначає суб'єкта федерації (США, Мекси­ки, Бразилії тощо), тлумачиться як «держава». Відповідно для федеративної форми держави характерне конституційно вста­новлене розмежування компетенції між федерацією в цілому та її суб'єктами, існування та кордони яких зазвичай гарантовані конституцією, тоді як в унітарній державі компетенція терито­ріальних одиниць, як і нерідко саме їх існування та кордони, встановлюється поточними актами центральної влади.

Слід також приділити увагу юридичній відмінності між фе­дерацією та конфедерацією. Вона полягає в тому, що федерація — це форма територіального устрою держави, а конфедерація — це форма міждержавного союзу, тобто об'єднання незалежних держав. Хоча, наприклад, офіційна французька та італійська наз­ви швейцарської держави — Швейцарська Конфедерація, але ця історична назва не відображає дійсності, а саме того факту, що Швейцарія за змістом її Конституції являє собою федера­тивну державу. Конфедерація, як і федерація, може мати спіль­ні органи на зразок парламенту, уряду, верхового суду, однак юридична специфіка полягає в тому, що, на відміну від ак­тів федеральних органів влади, акти органів конфедерації, при­наймні акти законодавчої та виконавчої влади, не діють безпо­середньо на території держав—членів конфедерації, а потребують підтвердження (ратифікації) їх відповідними органами держав, які можуть їх і нуліфікувати, тобто відхилити.
1 Лейбо Ю. И. Форма государственного (территориально-политическо­го) устройства // Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина. — М.: НОРМА, 2005. - С. 154.Сейчас читают про: