Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Біржі МОЖУТЬ буТИ рІЗНИМИ, але В ЦІЛОМУ ПОВИННІ ВІДМОВІ.1-і і н
цепним нимоіам. Торгівельні аадянайбільших бірж займають величезну площу — від декількох десятків до декількох і опт, квадратних метрів,на яких одночасно ведуть торг 2-3 тис. чо-к тік. Наприклад,площа тріте льних залів Чиказької тов.ір ввібіржі досягає S ПК. кв. м.

Для того, щоб довести необхідну інформацію членам то­варної біржі, брокерам й іншим учасникам, операційний зал обладнується спеціальним інформаційнимтабло. На табловисвітлки гься Інформація відносноукладених угод, динаміки цій, товарів, інших відомостей, які можуть вплинути на хід торгів.

Для оперативного зв'язку брокераіз клієнтами й персо­налом біржі біржовий валі кожне біржове місце обладнане напічними засобами зн я.ік\\ а також комп'ютером, щоз'єдна-нпи з електронним іабло біржі. У залі передбачені робочімісця дляпредставників ін(|м>рмаціпних аіентств, які перііон. оперативні біржові новини

Час проведення торгів. ТиповіПравила біржової тор СОВХасільської <к лимарською продукцією встановлюють.

106 -----------------


щодні йчас біржових торгів визначаютьсябіржею. Відповіднокожна іоварна біржа самостійно визначатичас проведенняюрми. Важливою умовою < нормативне

закріплення в Правилах біржової торгівлі конкретної вказівки днів і часу проведення юрив. Кожний учасник біржової торгівлізавчасно споннц.н ТЬСЯпро час проведен­ня торгів у т.ч. і відповідних змінах Порушення цього пра­вила може бути основою для визнання біржових торгівне відбулися.

В Україні основним критерії м визначеннячасу прове­дення торгів є максимальне задоволення інтересів учасниківбіржової торгівлі, тому в кожному випадкуприймається до уваги цілий ряд факторів,у т.ч.і час юргів наінших товарнихбіржах ()дпак. як правило, торгипроводяться один раз у тиж-лсиь (рідше два рази) у ранкові години.

Аналіз діяльній і і товарних бірж в Україні дозволяй іребити висновок, щона практиці м» ми не формальний підхіддо визначення час\- проведеннягорни. Це пало с<-рііозною не |)еі її кодою для координації діяльної 11 рівних товарнихбірж України при організації й проведеннібіржових торгів по одно­кінних товарах урежимі ЄДИНОГОреальною часу.

Торги па закордонних біржах проводятьсязазвичай дна рази надень (вранці таввечері). Усерединібіржової ссе п «я то виділяють періоди по 30—40 хв.. між якими Існують5-10 ХВИЛИННІ перерви.Зміни часу проведеннябіржових торі ІВ по­вніші бути повідомлені учасникам біржової торгівлі непізніше 10 днів до початку торгів. Про початок або кінець біржових торгів всі учасники сповіщаються звуковимабо світловим сні палом

Час біржової (і ( п визначають недовільно, а відповідно часу діяльностібірж подібного говару в іншихкраїнах або ча­совихпоясах. Гак. час укладання уголі нафтою й дизелыпшпа шном на біржах СШАи Великобританії визначеноіаким чином, щобзакінчення торгівлі в Лондоні збігалося з його по­чатком у Нью-Йорку.
------------------------------------ ге?


/>'//>тоне право


Розді* 4 Иіржова торгівляТаким чином, час біржової сесії - не просто ор-1ІИІ! ІЛШІІНИЙ момент. Воно має важливе юридичне значення.Угоди, укладеш до початкуи після закінченнябіржової сесії,не вважаються біржовими й не реєструються. До учасниківторгівлі, які порушили це правило, застосовуються штрафні н інші санкції.

У практиці біржовоїторгівлі має місце и сроки Іншийпідхід. Так, у Великобританії деякі біржі відносяться до торгівлі дой після сесії більш ліберально. Наприклад, Лон­донська біржа металів у своєму розкладі навіть передбачає певний час (10-15 хв. до початку й після закінчення сесії) для ПОЗНбіржовоіторгівлі, що називається "керб". Однак такі угоди не реєструються, і на них не поширюються гарантії біржі.

Порядок організаціїй проведення біржових торгів перед­бачає два основних етапи першийетап — підготовка біржових торгів; другий етап - безпосереднє проведення торгів.

На першому етапі суб'єкти, що бажають взяти участь у біржових торгах, виражаютьсній намір шляхом подачі заяви за встановленою формою(форму, час і спосібподачі заявивизначає біржа). У заяві обов'язково вказується строк її дії. Товарна біржі як організатор торгів приймає й реєструєзаяву. При цьому біржа може передбачити надання додаткових доку­ментів. Так, зокрема, Правила біржової торгівлі багатьох то­варних бірж України передбачають, що одночасно із заявою повинні бути представлені такі документи як: довідка про на-янгіспзаявленої кількості продукції на біржовому складі, сертифікат про відповідність продукції вимогам поякості, до­кумент про оплату гарантійного внеску.Відповідно доПоложення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції й продовольст­ва для державних потреб й їхньої реалізації з державних ре­сурсів через біржовий товарнийринок одночасно u заявкоюна закупівлю вповноважений покупець зобов'язанийнадати підтвердження банку (казначейства) про наявність коштів на проведення закупівлі (п. 6 Положення). На основі иредставле-


них заяв товарноюбіржею формується інформаційнийбюле­тень па даний біржовийгорі що надається брокерам і членам товарної біржі до початку горіїв. Продовження терміну ДІЇабо зняттязаяви, а також зміна Інформації проводишсяв певний термініі v порядку, установленому біржею.

У день проведення торгів здійснюється реєстрація учас­тім» Особи, що не пройшлипроцедуру реєстрації, у торгівельний зал біржі не допускаються. До початку біржово­го торгу товарна біржа, як організатор торгів, зобов'язана за­безпечити матеріально-технічне забезпечення торгівельного залу відповідно до пропонованих вимог.

Другий етап передбачає безпосереднє проведення біржових торгів у призначений час біржової сесії. Процедура біржового торгу здійснюється за принципом аукціону. Біржовіаукціони бувають трьох типів: англійський; гол­ландський; темний. В англійському аукціоні ставки підніма­ються, а торги тривають доти, поки лот не буде проданий по­купцеві, щозапропонував найбільш високу ціну. Голландсь­кий аукціон починають із більш високої ціни, що поступово знижують, ПОКИне виявиться покупець, готовий придбати лот. Темнийаукціон характеризується тим, щовсі покупці заявля­ють свої ставки, а лот продається тому, хто запропонував най­вищуціпу При будь-якому виді аукціону власником товару стає той, хто запропонував більш високу ціну.

Відповідно загальнийпорядок проведення біржових торгів на товарних біржах України виглядає в такий спосіб:

Маклер повідомляв пропочаток торгів і ПОСЛІДОВНОна зиває номер ПОЗИЦІ] відповіднодо бюлетеня даного біржовогодня. Брокер -продавець піднімає реєстраційний номер, підтверджуючи (пою присутність у залі. При відсутності проланця. ПОЗИЦІЯ,яку він заявик. і н і мається з торі ін. 1>рокер-по-купець сповіщаєпро готовністькупити товар по цій позиції бюлетеня за оголошеною ціною шляхом підняття р<ч гфаціпного номера. Якщо інших покупиш нем;к , угода вважається укладеною. Якщо покупців виявиться більше од-


/09


hip mom upturn


11 і. Іііржооп торгівляНОГО,МІЖ НИМИ ПРОВОДИТЬСЯ КОНКуреНТННЙ ГОрі11.1 ІоІТЬІІіеП

ня. Брокер-покупець. що запропонував наябільаіу піну, важ-

,к.и ГЬСЯ СТОРОНОЮугоди. ЯКЩО ПОХуЯЦІВїї.і от loiiieiiv ио-зицію не виявлено, брОКер-ПрОДавеЦЬможе запропонувати

зниженняціпи. При виявленніпокупця маклер фіксує піну продажу й повідомляє продаж позиції. Якщо після пропозиції про зниженняціни покупець не вимилений, позиція знімає ГЬСЯ 3торгів. У випадку, коли під час зниженняціни ви­явиться більше одного покупця, проводиться конкурентнийторг па збільшення піни.

Після оголошення всіх позицій бюлетеня напродаж мак­лер надас можливість брокерам для заяв і пропозицій,які мають підношення до змісту торгів або їхньої процедури.Брокери, які уклали угоду, підписують тікет, у якому вказуються д.пп торгів,позиція бюлетеня, кільки п.. ціна, рееетрацШнияномер броке­ра, і здають його реєстрато|юві. Учасники біржових торгів, що уклали біржові угоди, запрошуються до біржових ро страторіадля оформленнябіржового контракту. Протягом установленогостроку біржа видає підсумковий бюлетень результатів торгів.

Таким чином, біржові торги являють собою досить фор­малізованупроцедуру з виконання певних юридичних дій як з боку організатор» біржовая торгів говарноі біржі, тажі збо­ку учасників біржової торгівлі. При цьому між товарноюбіржею й членами товарної біржі виникаютьправовідносини, у яких обидві сторони наділяються певними правамий обов'язками. Невиконання або неналежне виконання своїхобов'язків, як на етапі підготовки, так й у процес і проведенняторгів, ( підставою застосуваннясанкцій до винної сторонив порядку, установленому Правилами біржової торгівлі

3. Правовий статус учасників біржової торгівлі Учасникибіржової торгівлі можуть бути розділені на дві

ОСНОВНІі pvilH.

гго ----------------------------------------------------------------------------


1) учасникибіржової торгівлі,що маютьпрано укладати
біржові
моди (члени говарноі біржі, брокери);

2) представникибіржі, цю організуютьукладання угоді
контролюютьхід ведення біржових торгів;

Основним критерієм такого розподілу є наявністьу суб'єкта спеціальногоправового статусу, що передбач.и п.і явність певних прав й обов'язків як учасника біржовоїторгівлі.

Для розуміння цього, станови 11. Інтерес визначенняста­тусу учасників біржової торгівлі в російському законодавстві минулого століття. Так, членами біржового співтоварисівл могли бути далеко не всі відвідувачі біржі. Для того, щоб ста­ти членом біржового товарне і на необхідно було задовольняти наступні умови: по-перше, необхідно, як постійнийвідвідувач, сплачувати встановлений щорічнийвнесок на користь біржі; по друге, необхідно належати до кола промислових діячів, наяких указує устав, як на можливих кандидатів у члени біржо­вого співтовариства. У ст. 660 Торгівельного Уставу закріплю­валося, що право відвідувати біржу й іцюводити встановленим біржовим товариством плати торговельні справи маютьсноби не їх станів у межах торпвельних прав, кожному з них заз.ім> ном нриналежних. Як підкреслював О. Штиллих, думка про біржі як професійнізбори купецтва невтримана в уставах бірж. Відповідно доостаннього, вся біржова публіка, дескла­ду якої можу 11. ВХОДИТИіі іноземці іі жінки, розділялася нагри мвтегорі]відвідувачів: випадкових, тимчасових і постійнійОстання категорія у СВОЮчергу розпадалася на дві групивідвідувачів, з яких в одну включені всі несамостійні біржовідіячі, як прикажчики, конторники іі артільники, і вииіп всі самостійні, що укладають угоди особистоабо через уповнова­жених осібвід свогоімені |2, с. 287|.

У цей час ВОЛОос in. що м.ноіь право бутиучасниками біржової торгівлі іі укладати біржові угоди на товарних біржах,також обмежений і представлений двома категоріями суб'єктівчленами товарної біржі Ііброкерами.


/»//)wow право


Роздії 4. Иіржова торгівляЧленами біржі, згідност. 8 Закону, і юридичній фізичніособи, які виступили засновниками біржі, а також прийняті в и складвідповідно до уставу біржі вітчизняні іі іноземніюри­дичні іі фізичніособи. При цьому членами товарної біржіне можуть бути органи державної влади й органимісцевого само­врядування, а також державногой комунального підприємства, установиіі організації, якіповністю або частко­во втримуються зарахунок Держанною бюджетуУкраїни або місцевихбюджетів (ст. 279 ГК України).

Законодавство України іі Правила біржової торгівлі різнихтоварних бірж не припускають класифікації членів біржі. У той же час аналіз закордонної практики показує, що склад членів товарних бірж не є однорідним;Як правило, на кожній товарній біржі, діють кілька видів членів, що мають різнийобсяг прав іі обов'язків. Так, на Чиказькій товарнії! біржі члени біржі розділені на три групи:

— повні члени,наділені правом здійснюватибіржову торгівельну діяльність всіма видами товарів, які пере­бувають в обігу на біржі;

— асоційованих чинів, що мають право торгувати па
біржі окремими, чітко визначеними групамиабо вида­
ми товарів;

— члени біржі, які торгують опцюнами.
Класифікація членівбіржі проведенай у законодавстві

інших країн. Так, відповідно до закот 1'Ф «Протоварні біржі и біржову торгівлю» на російськихбіржах діють повні й не­повні члени. Повні члени мають право участі в торгах на всіх товарних секціях біржі іі прано па визначену установчимидо­кументами біржі кількість голосівна загальнихзборах членів біржі. Неповнічлени мають прано \ часті в біржових торгах тільки на відповідній секціїбіржі й право на визначенууста­новчими документами біржі кількість голосів на загальних «борахчленів секції біржі.

Коло учасників біржових торгів на товарнихбіржах не обмежується лише членами біржі. Ще одним різновидомучас-


ним в біржової торгівлі t суб'їк ти. що мають особливий статус— брокери. Брокерами, відповідно доч. 1 ст. 16 Закону,визна­ються фізичні особи, зарапропані на біржі відповідно П уста­ву,обов'язки, які полягають у виконанні дорученьчленів біржі, яких вони представляють, на здійсненнябіржових опе­рацій шляхом підбору контрактів і подання здійснюванихни­ми операцій до реєстрації на біржі.

Практично аналогічне положення містить ст.281 ГК Ук­раїни. Варто підкреслити, що статус брокера як учасника біржових торгів істотно обмежений тому ЩО брокер не може виступати від свого власного імені й завжди дн відімені чле­на товарної біржі. Таким чином, посередницькі функціїброке­ра зведені тільки до виконання вказівок членатоварної біржі. Разом з тим біржове законодавство багатьох країн передбачав,що саме брокер, як посередник, никоим більшу частину біржових операцій, маючи при цьому статус члена товарної біржі. Як видно, тенденція інтеграції національногозаконо­давства України й міжнародного законодавства вимагає відповідногоуточнення статусу брокера, як учасника біржо­вих торгів 110, с 376).

Відповіднодо законодавства України відвідувачітовар­ної біржі не мають права укладання біржових угод. Тому одер­жала поширення практика, коли особа приймається членом товарної біржі на певний строк (в окремих випадках це мо­жуть бути навіть одні торги). Такийпідхід, хоча формально й відповідає вимогам законодавства, однак суперечить загальній суті біржової торгівлі.

Варто звернути увагу, що на багатьох біржах США, Європи й країн СНД як учасників біржових торгів допуска­ються відвідувачі (разові й постійні).Статус постійного відвідувачабіржі суб'єкт може одержати, маючи відповідний абонемент, на певний строк, для участі в біржових торгах. За цим абонементом особа може відвідувати біржовіторги й приймати вних участь. При цьому дана категорія учасниківпідрозділяється на постійних і разових відвідувачів. Поділ


Иіржове право


і'ожіи 4. Ьіржова торгівлявідвідувачів Ш постійних і разових, залежи 1ь від тривалоїп кпім к\ їх до біржових торгів. Разовівідвідувачі мають ЦИМбрати v4.ii п. v іорі.іх на біржі іі|киягом одного біржового дня Й тільки в одній торгівальнін і ємні. За прано участі■ юргах біржові відвідувачі платять певну грошову суму, успшмяшубіржею. У своїй діяльності вони к і р\ н)і w я правилами біржо­вої торгівлі. їм дозволено укладати ■ біржових зборах\м> їм тільки від свого імені й а(іші рахунок. Вони вправі укладати, як правило, тільки угодиз реальним товаром, а в деяких ви­падках також форвардні угоди

У біржовому законодавстві України термін «відвіду­вачі» використовується, але в це поняття вкладається зовсім інший зміг і. Відпонідно до іпнкту 3.4. Типових пранні біржової торгівлі сільськогосподарською продукцію *відвідувачам заборонено прямо або безпосередньо віруча-тися в хід біржових торгів», іцо однозначно відводитьїм роль не учасників торгів, а спостерігачів. Такий підхід є особ­ливістю національного біржового законодавства України, що виключа» з кола осіб, що мають право укладати біржові уго­ди, відвідувачів. Разом з тим саме ця група учасники» і однією з найбільш численних представників учасникік біржових торгів у країнах ( І ІД

Таким чином, виділяючи вищевказані ірупи членів то­варної біржі. брокерів і відвідувачів як учасників біржових торгів, варю підкреслиш, що основною ознакою будь якого суб'еахаприналежного до даної групи є наявністьправа на ук­ладання біржової моди Peaінашя даного права іі npinivcicac uiin пенни ряд\ дій. с примопаннх на встановлення договірних відносин між нродаіщямп 1 покупцями з використанням гако-го способу як біржові горні У юн же час різний обсяг надава-них правікриіерн м. втдозвомі. іагифікувати склад учас­никівбіржових юрив Закріплення відповідної класифікації в біржовочп і.ікоііо.і.нії іві України буде відповідані як ісіорич-НВМцкідиціям v цій сферісуспільних відносин, гак ісучасним тенденціям роавштку біраиаого вшвку.


Друга група ум.к ників біржових юрив представники товарної біржі, що орпнізуюп> кі.ід.іння угод і пястрошоаль хід веления біржових юргів.

До осіб, ЩО оріані.іуни і. укладання біржових угод, нале­жать співробітники біржі, що перебуваютьабо працюють у торгівельному залі:

—маклери, що ведуть біржовий торг,

—помічники маклера, що фіксують укладання угоди у
своему колі;

—співробітники розрахункової групи відділу організації
біржових торгів, що допомагають6|хжерам оформити
укладену угоду;

—працівники відділу бюро експертизибіржі;

—працівники ЮРИДИЧНОГОвідділу біржі

Основною функціїю зазначених осіб є організація біржових торгів відповідно до встановлених правил шля­хом надання відповідних послуг суб'єктам господарювання при укладанні угод. У ньому розумінні кожний із зазначе­них суб'єктів є представником товарної біржі як організато­ра торгів і відповіднон.іді.іяі і ы я певними правами и обов'язками, а також несе відповідальність за свої дії перед товарною біржею як працівник біржі. У той же час відповідальність за дії своїх представників перед учасника­ми біржових торгів несе товарна біржа як організатор торгів.

До осіб, що контролюють хід ведення біржових торгів, належать: державний комісар; члени біржовогокомітету; ч ни рГ'ВІяНноікоми її; і іарший маклер: н.пильник відділу ор­ганізації торгів біржі. ()і повною функци ю таких суб'єктів є контроль за дотриманням установленою порядку проведення біржових юргіву межах своїх повноважень. Зазначені особи наділяюіься відповідною коміп н нци ю івладними повнова­женнями, аж до нрмзутшешябіржових торгів, а також вида-it пня з торгіпельного заду осіб, не виконуючі вимоги Правил біржової торгівлі.


Біржове право


РозОіл 4. Біржова mop/m <*Кожний її і.имачених суб'єктів цієїгрупи маєпрано діяти тільки в рамках компетенції, обумовлено!Уставом то­варної біржі п Правиламибіржової торгівлі. На жаль, аналізправил біржовоїгорнилі різних товарнихбірж України, пока­зує, що в них відсутні положенняпро таку компетенцію, і цеє однії іо ІЗ причин порушенняправ й інтересів учасників біржо­вих торгів.

Таким чином, стан правового положення учасників біржових торгів в Україні вказує на необхідність більш деталь­ної класифікації учасниківбіржової торгівлі на рівні законо­давства,а також конкретизації їхніх прав й обов'язків, у тому числі й у локальних нормативно-правових актах товарної біржі (правилах, положеннях, інструкціях і т.д.).

Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 368; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Только сон приблежает студента к концу лекции. А чужой храп его отдаляет. 8752 - | 7489 - или читать все...

Читайте также:

 

18.208.159.25 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.011 сек.