double arrow
Біржі МОЖУТЬ буТИ рІЗНИМИ, але В ЦІЛОМУ ПОВИННІ ВІДМОВІ.1-і і н

цепним нимоіам. Торгівельні аадянайбільших бірж займають величезну площу — від декількох десятків до декількох і опт, квадратних метрів,на яких одночасно ведуть торг 2-3 тис. чо-к тік. Наприклад,площа тріте льних залів Чиказької тов.ір ввібіржі досягає S ПК. кв. м.

Для того, щоб довести необхідну інформацію членам то­варної біржі, брокерам й іншим учасникам, операційний зал обладнується спеціальним інформаційнимтабло. На табловисвітлки гься Інформація відносноукладених угод, динаміки цій, товарів, інших відомостей, які можуть вплинути на хід торгів.

Для оперативного зв'язку брокераіз клієнтами й персо­налом біржі біржовий валі кожне біржове місце обладнане напічними засобами зн я.ік\\ а також комп'ютером, щоз'єдна-нпи з електронним іабло біржі. У залі передбачені робочімісця дляпредставників ін(|м>рмаціпних аіентств, які перііон. оперативні біржові новини

Час проведення торгів. ТиповіПравила біржової тор СОВХасільської <к лимарською продукцією встановлюють.

106 -----------------


щодні йчас біржових торгів визначаютьсябіржею. Відповіднокожна іоварна біржа самостійно визначатичас проведенняюрми. Важливою умовою < нормативне

закріплення в Правилах біржової торгівлі конкретної вказівки днів і часу проведення юрив. Кожний учасник біржової торгівлізавчасно споннц.н ТЬСЯпро час проведен­ня торгів у т.ч. і відповідних змінах Порушення цього пра­вила може бути основою для визнання біржових торгівне відбулися.
В Україні основним критерії м визначеннячасу прове­дення торгів є максимальне задоволення інтересів учасниківбіржової торгівлі, тому в кожному випадкуприймається до уваги цілий ряд факторів,у т.ч.і час юргів наінших товарнихбіржах ()дпак. як правило, торгипроводяться один раз у тиж-лсиь (рідше два рази) у ранкові години.

Аналіз діяльній і і товарних бірж в Україні дозволяй іребити висновок, щона практиці м» ми не формальний підхіддо визначення час\- проведеннягорни. Це пало с<-рііозною не |)еі її кодою для координації діяльної 11 рівних товарнихбірж України при організації й проведеннібіржових торгів по одно­кінних товарах урежимі ЄДИНОГОреальною часу.

Торги па закордонних біржах проводятьсязазвичай дна рази надень (вранці таввечері). Усерединібіржової ссе п «я то виділяють періоди по 30—40 хв.. між якими Існують5-10 ХВИЛИННІ перерви.Зміни часу проведеннябіржових торі ІВ по­вніші бути повідомлені учасникам біржової торгівлі непізніше 10 днів до початку торгів. Про початок або кінець біржових торгів всі учасники сповіщаються звуковимабо світловим сні паломЧас біржової (і ( п визначають недовільно, а відповідно часу діяльностібірж подібного говару в іншихкраїнах або ча­совихпоясах. Гак. час укладання уголі нафтою й дизелыпшпа шном на біржах СШАи Великобританії визначеноіаким чином, щобзакінчення торгівлі в Лондоні збігалося з його по­чатком у Нью-Йорку.

------------------------------------ ге?


/>'//>тоне право


Розді* 4 Иіржова торгівляТаким чином, час біржової сесії - не просто ор-1ІИІ! ІЛШІІНИЙ момент. Воно має важливе юридичне значення.Угоди, укладеш до початкуи після закінченнябіржової сесії,не вважаються біржовими й не реєструються. До учасниківторгівлі, які порушили це правило, застосовуються штрафні н інші санкції.

У практиці біржовоїторгівлі має місце и сроки Іншийпідхід. Так, у Великобританії деякі біржі відносяться до торгівлі дой після сесії більш ліберально. Наприклад, Лон­донська біржа металів у своєму розкладі навіть передбачає певний час (10-15 хв. до початку й після закінчення сесії) для ПОЗНбіржовоіторгівлі, що називається "керб". Однак такі угоди не реєструються, і на них не поширюються гарантії біржі.

Порядок організаціїй проведення біржових торгів перед­бачає два основних етапи першийетап — підготовка біржових торгів; другий етап - безпосереднє проведення торгів.

На першому етапі суб'єкти, що бажають взяти участь у біржових торгах, виражаютьсній намір шляхом подачі заяви за встановленою формою(форму, час і спосібподачі заявивизначає біржа). У заяві обов'язково вказується строк її дії. Товарна біржі як організатор торгів приймає й реєструєзаяву. При цьому біржа може передбачити надання додаткових доку­ментів. Так, зокрема, Правила біржової торгівлі багатьох то­варних бірж України передбачають, що одночасно із заявою повинні бути представлені такі документи як: довідка про на-янгіспзаявленої кількості продукції на біржовому складі, сертифікат про відповідність продукції вимогам поякості, до­кумент про оплату гарантійного внеску.

Відповідно доПоложення про механізм розрахунків під час закупівлі сільськогосподарської продукції й продовольст­ва для державних потреб й їхньої реалізації з державних ре­сурсів через біржовий товарнийринок одночасно u заявкоюна закупівлю вповноважений покупець зобов'язанийнадати підтвердження банку (казначейства) про наявність коштів на проведення закупівлі (п. 6 Положення). На основі иредставле-


них заяв товарноюбіржею формується інформаційнийбюле­тень па даний біржовийгорі що надається брокерам і членам товарної біржі до початку горіїв. Продовження терміну ДІЇабо зняттязаяви, а також зміна Інформації проводишсяв певний термініі v порядку, установленому біржею.

У день проведення торгів здійснюється реєстрація учас­тім» Особи, що не пройшлипроцедуру реєстрації, у торгівельний зал біржі не допускаються. До початку біржово­го торгу товарна біржа, як організатор торгів, зобов'язана за­безпечити матеріально-технічне забезпечення торгівельного залу відповідно до пропонованих вимог.

Другий етап передбачає безпосереднє проведення біржових торгів у призначений час біржової сесії. Процедура біржового торгу здійснюється за принципом аукціону. Біржовіаукціони бувають трьох типів: англійський; гол­ландський; темний. В англійському аукціоні ставки підніма­ються, а торги тривають доти, поки лот не буде проданий по­купцеві, щозапропонував найбільш високу ціну. Голландсь­кий аукціон починають із більш високої ціни, що поступово знижують, ПОКИне виявиться покупець, готовий придбати лот. Темнийаукціон характеризується тим, щовсі покупці заявля­ють свої ставки, а лот продається тому, хто запропонував най­вищуціпу При будь-якому виді аукціону власником товару стає той, хто запропонував більш високу ціну.

Відповідно загальнийпорядок проведення біржових торгів на товарних біржах України виглядає в такий спосіб:

Маклер повідомляв пропочаток торгів і ПОСЛІДОВНОна зиває номер ПОЗИЦІ] відповіднодо бюлетеня даного біржовогодня. Брокер -продавець піднімає реєстраційний номер, підтверджуючи (пою присутність у залі. При відсутності проланця. ПОЗИЦІЯ,яку він заявик. і н і мається з торі ін. 1>рокер-по-купець сповіщаєпро готовністькупити товар по цій позиції бюлетеня за оголошеною ціною шляхом підняття р<ч гфаціпного номера. Якщо інших покупиш нем;к , угода вважається укладеною. Якщо покупців виявиться більше од-


/09


hip mom upturn


11 і. Іііржооп торгівляНОГО,МІЖ НИМИ ПРОВОДИТЬСЯ КОНКуреНТННЙ ГОрі11.1 ІоІТЬІІіеП

ня. Брокер-покупець. що запропонував наябільаіу піну, важ-

,к.и ГЬСЯ СТОРОНОЮугоди. ЯКЩО ПОХуЯЦІВїї.і от loiiieiiv ио-зицію не виявлено, брОКер-ПрОДавеЦЬможе запропонувати

зниженняціпи. При виявленніпокупця маклер фіксує піну продажу й повідомляє продаж позиції. Якщо після пропозиції про зниженняціни покупець не вимилений, позиція знімає ГЬСЯ 3торгів. У випадку, коли під час зниженняціни ви­явиться більше одного покупця, проводиться конкурентнийторг па збільшення піни.

Після оголошення всіх позицій бюлетеня напродаж мак­лер надас можливість брокерам для заяв і пропозицій,які мають підношення до змісту торгів або їхньої процедури.Брокери, які уклали угоду, підписують тікет, у якому вказуються д.пп торгів,позиція бюлетеня, кільки п.. ціна, рееетрацШнияномер броке­ра, і здають його реєстрато|юві. Учасники біржових торгів, що уклали біржові угоди, запрошуються до біржових ро страторіадля оформленнябіржового контракту. Протягом установленогостроку біржа видає підсумковий бюлетень результатів торгів.

Таким чином, біржові торги являють собою досить фор­малізованупроцедуру з виконання певних юридичних дій як з боку організатор» біржовая торгів говарноі біржі, тажі збо­ку учасників біржової торгівлі. При цьому між товарноюбіржею й членами товарної біржі виникаютьправовідносини, у яких обидві сторони наділяються певними правамий обов'язками. Невиконання або неналежне виконання своїхобов'язків, як на етапі підготовки, так й у процес і проведенняторгів, ( підставою застосуваннясанкцій до винної сторонив порядку, установленому Правилами біржової торгівлі

3. Правовий статус учасників біржової торгівлі Учасникибіржової торгівлі можуть бути розділені на дві

ОСНОВНІі pvilH.

гго ----------------------------------------------------------------------------


1) учасникибіржової торгівлі,що маютьпрано укладати
біржові
моди (члени говарноі біржі, брокери);

2) представникибіржі, цю організуютьукладання угоді
контролюютьхід ведення біржових торгів;

Основним критерієм такого розподілу є наявністьу суб'єкта спеціальногоправового статусу, що передбач.и п.і явність певних прав й обов'язків як учасника біржовоїторгівлі.

Для розуміння цього, станови 11. Інтерес визначенняста­тусу учасників біржової торгівлі в російському законодавстві минулого століття. Так, членами біржового співтоварисівл могли бути далеко не всі відвідувачі біржі. Для того, щоб ста­ти членом біржового товарне і на необхідно було задовольняти наступні умови: по-перше, необхідно, як постійнийвідвідувач, сплачувати встановлений щорічнийвнесок на користь біржі; по друге, необхідно належати до кола промислових діячів, наяких указує устав, як на можливих кандидатів у члени біржо­вого співтовариства. У ст. 660 Торгівельного Уставу закріплю­валося, що право відвідувати біржу й іцюводити встановленим біржовим товариством плати торговельні справи маютьсноби не їх станів у межах торпвельних прав, кожному з них заз.ім> ном нриналежних. Як підкреслював О. Штиллих, думка про біржі як професійнізбори купецтва невтримана в уставах бірж. Відповідно доостаннього, вся біржова публіка, дескла­ду якої можу 11. ВХОДИТИіі іноземці іі жінки, розділялася нагри мвтегорі]відвідувачів: випадкових, тимчасових і постійнійОстання категорія у СВОЮчергу розпадалася на дві групивідвідувачів, з яких в одну включені всі несамостійні біржовідіячі, як прикажчики, конторники іі артільники, і вииіп всі самостійні, що укладають угоди особистоабо через уповнова­жених осібвід свогоімені |2, с. 287|.

У цей час ВОЛОос in. що м.ноіь право бутиучасниками біржової торгівлі іі укладати біржові угоди на товарних біржах,також обмежений і представлений двома категоріями суб'єктівчленами товарної біржі Ііброкерами.


/»//)wow право


Роздії 4. Иіржова торгівляЧленами біржі, згідност. 8 Закону, і юридичній фізичніособи, які виступили засновниками біржі, а також прийняті в и складвідповідно до уставу біржі вітчизняні іі іноземніюри­дичні іі фізичніособи. При цьому членами товарної біржіне можуть бути органи державної влади й органимісцевого само­врядування, а також державногой комунального підприємства, установиіі організації, якіповністю або частко­во втримуються зарахунок Держанною бюджетуУкраїни або місцевихбюджетів (ст. 279 ГК України).

Законодавство України іі Правила біржової торгівлі різнихтоварних бірж не припускають класифікації членів біржі. У той же час аналіз закордонної практики показує, що склад членів товарних бірж не є однорідним;Як правило, на кожній товарній біржі, діють кілька видів членів, що мають різнийобсяг прав іі обов'язків. Так, на Чиказькій товарнії! біржі члени біржі розділені на три групи:

— повні члени,наділені правом здійснюватибіржову торгівельну діяльність всіма видами товарів, які пере­бувають в обігу на біржі;

— асоційованих чинів, що мають право торгувати па
біржі окремими, чітко визначеними групамиабо вида­
ми товарів;

— члени біржі, які торгують опцюнами.
Класифікація членівбіржі проведенай у законодавстві

інших країн. Так, відповідно до закот 1'Ф «Протоварні біржі и біржову торгівлю» на російськихбіржах діють повні й не­повні члени. Повні члени мають право участі в торгах на всіх товарних секціях біржі іі прано па визначену установчимидо­кументами біржі кількість голосівна загальнихзборах членів біржі. Неповнічлени мають прано \ часті в біржових торгах тільки на відповідній секціїбіржі й право на визначенууста­новчими документами біржі кількість голосів на загальних «борахчленів секції біржі.

Коло учасників біржових торгів на товарнихбіржах не обмежується лише членами біржі. Ще одним різновидомучас-


ним в біржової торгівлі t суб'їк ти. що мають особливий статус— брокери. Брокерами, відповідно доч. 1 ст. 16 Закону,визна­ються фізичні особи, зарапропані на біржі відповідно П уста­ву,обов'язки, які полягають у виконанні дорученьчленів біржі, яких вони представляють, на здійсненнябіржових опе­рацій шляхом підбору контрактів і подання здійснюванихни­ми операцій до реєстрації на біржі.

Практично аналогічне положення містить ст.281 ГК Ук­раїни. Варто підкреслити, що статус брокера як учасника біржових торгів істотно обмежений тому ЩО брокер не може виступати від свого власного імені й завжди дн відімені чле­на товарної біржі. Таким чином, посередницькі функціїброке­ра зведені тільки до виконання вказівок членатоварної біржі. Разом з тим біржове законодавство багатьох країн передбачав,що саме брокер, як посередник, никоим більшу частину біржових операцій, маючи при цьому статус члена товарної біржі. Як видно, тенденція інтеграції національногозаконо­давства України й міжнародного законодавства вимагає відповідногоуточнення статусу брокера, як учасника біржо­вих торгів 110, с 376).

Відповіднодо законодавства України відвідувачітовар­ної біржі не мають права укладання біржових угод. Тому одер­жала поширення практика, коли особа приймається членом товарної біржі на певний строк (в окремих випадках це мо­жуть бути навіть одні торги). Такийпідхід, хоча формально й відповідає вимогам законодавства, однак суперечить загальній суті біржової торгівлі.

Варто звернути увагу, що на багатьох біржах США, Європи й країн СНД як учасників біржових торгів допуска­ються відвідувачі (разові й постійні).Статус постійного відвідувачабіржі суб'єкт може одержати, маючи відповідний абонемент, на певний строк, для участі в біржових торгах. За цим абонементом особа може відвідувати біржовіторги й приймати вних участь. При цьому дана категорія учасниківпідрозділяється на постійних і разових відвідувачів. Поділ


Иіржове право


і'ожіи 4. Ьіржова торгівлявідвідувачів Ш постійних і разових, залежи 1ь від тривалоїп кпім к\ їх до біржових торгів. Разовівідвідувачі мають ЦИМбрати v4.ii п. v іорі.іх на біржі іі|киягом одного біржового дня Й тільки в одній торгівальнін і ємні. За прано участі■ юргах біржові відвідувачі платять певну грошову суму, успшмяшубіржею. У своїй діяльності вони к і р\ н)і w я правилами біржо­вої торгівлі. їм дозволено укладати ■ біржових зборах\м> їм тільки від свого імені й а(іші рахунок. Вони вправі укладати, як правило, тільки угодиз реальним товаром, а в деяких ви­падках також форвардні угоди

У біржовому законодавстві України термін «відвіду­вачі» використовується, але в це поняття вкладається зовсім інший зміг і. Відпонідно до іпнкту 3.4. Типових пранні біржової торгівлі сільськогосподарською продукцію *відвідувачам заборонено прямо або безпосередньо віруча-тися в хід біржових торгів», іцо однозначно відводитьїм роль не учасників торгів, а спостерігачів. Такий підхід є особ­ливістю національного біржового законодавства України, що виключа» з кола осіб, що мають право укладати біржові уго­ди, відвідувачів. Разом з тим саме ця група учасники» і однією з найбільш численних представників учасникік біржових торгів у країнах ( І ІД

Таким чином, виділяючи вищевказані ірупи членів то­варної біржі. брокерів і відвідувачів як учасників біржових торгів, варю підкреслиш, що основною ознакою будь якого суб'еахаприналежного до даної групи є наявністьправа на ук­ладання біржової моди Peaінашя даного права іі npinivcicac uiin пенни ряд\ дій. с примопаннх на встановлення договірних відносин між нродаіщямп 1 покупцями з використанням гако-го способу як біржові горні У юн же час різний обсяг надава-них правікриіерн м. втдозвомі. іагифікувати склад учас­никівбіржових юрив Закріплення відповідної класифікації в біржовочп і.ікоііо.і.нії іві України буде відповідані як ісіорич-НВМцкідиціям v цій сферісуспільних відносин, гак ісучасним тенденціям роавштку біраиаого вшвку.


Друга група ум.к ників біржових юрив представники товарної біржі, що орпнізуюп> кі.ід.іння угод і пястрошоаль хід веления біржових юргів.

До осіб, ЩО оріані.іуни і. укладання біржових угод, нале­жать співробітники біржі, що перебуваютьабо працюють у торгівельному залі:

—маклери, що ведуть біржовий торг,

—помічники маклера, що фіксують укладання угоди у
своему колі;

—співробітники розрахункової групи відділу організації
біржових торгів, що допомагають6|хжерам оформити
укладену угоду;

—працівники відділу бюро експертизибіржі;

—працівники ЮРИДИЧНОГОвідділу біржі

Основною функціїю зазначених осіб є організація біржових торгів відповідно до встановлених правил шля­хом надання відповідних послуг суб'єктам господарювання при укладанні угод. У ньому розумінні кожний із зазначе­них суб'єктів є представником товарної біржі як організато­ра торгів і відповіднон.іді.іяі і ы я певними правами и обов'язками, а також несе відповідальність за свої дії перед товарною біржею як працівник біржі. У той же час відповідальність за дії своїх представників перед учасника­ми біржових торгів несе товарна біржа як організатор торгів.

До осіб, що контролюють хід ведення біржових торгів, належать: державний комісар; члени біржовогокомітету; ч ни рГ'ВІяНноікоми її; і іарший маклер: н.пильник відділу ор­ганізації торгів біржі. ()і повною функци ю таких суб'єктів є контроль за дотриманням установленою порядку проведення біржових юргіву межах своїх повноважень. Зазначені особи наділяюіься відповідною коміп н нци ю івладними повнова­женнями, аж до нрмзутшешябіржових торгів, а також вида-it пня з торгіпельного заду осіб, не виконуючі вимоги Правил біржової торгівлі.


Біржове право


РозОіл 4. Біржова mop/m <*Кожний її і.имачених суб'єктів цієїгрупи маєпрано діяти тільки в рамках компетенції, обумовлено!Уставом то­варної біржі п Правиламибіржової торгівлі. На жаль, аналізправил біржовоїгорнилі різних товарнихбірж України, пока­зує, що в них відсутні положенняпро таку компетенцію, і цеє однії іо ІЗ причин порушенняправ й інтересів учасників біржо­вих торгів.

Таким чином, стан правового положення учасників біржових торгів в Україні вказує на необхідність більш деталь­ної класифікації учасниківбіржової торгівлі на рівні законо­давства,а також конкретизації їхніх прав й обов'язків, у тому числі й у локальних нормативно-правових актах товарної біржі (правилах, положеннях, інструкціях і т.д.).


Сейчас читают про: