double arrow

Тема 5. Вікова періодизація життєвого шляху людини


Підходи до вікової періодизації психічного розвитку людини: процесуальний і критеріальний.

Періодизація на основі суттєвих особливостей процесу розвитку (Л. Виготський).

Періодизація за зовнішніми критеріями (Ст. Холл, В. Штерн, Р. Заззо, П. Блонський). Періодизація за внутрішніми критеріями: одним (Ж. Піаже, З. Фройд, Е. Еріксон), двома (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), трьома (Л. Фрідман, І. Кулагіна). Стадії когнітивного розвитку (Ж. Піаже), психосексуального (З. Фройд), психосоціального (Е. Еріксон). Періодизація за зовнішніми та внутрішніми критеріями (Л. Хоффман та ін., Г. Крайг).

НАУКОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Асмолов А. Г. Психология личности. – М.: Смысл, 2001. – С. 264–275, 282–284.

2. Выготский Л. С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Собр. соч. в 6 томах. – Т. 4. – М.: Педагогика, 1984. – С. 244–256.

3. Капрара Дж., Сервон Д. Психология личности. – СПб.: Питер, 2003. – С.186–192.

4. Кон И. С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 1989. – С. 32–50.

5. Моргун В. Ф., Ткачева Н. Ю. Проблема периодизации развития личности в психологии. – М., 1981.

6. Слободчиков В. И., Цукерман Г. А. Интегральная периодизация общего психического развития // Вопросы психологи. – 1996. – №5.

7. Толстых А. В. Возрасты жизни. – М.: Молодая гвардия, 1988.

Додаткова

1. Аршавский И. А. Основы возрастной периодизации // Возрастная физиология. (Руководство по физиологии) – Л.: Наука, 1975. – С. 5–67.

2. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. – М.: Наука, 1984. – С. 369–375.

3. Россет Э. Процесс старения населения. – М.: Статистика, 1968. – С. 99–114.

4. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя. – М., Просвещение, 1991. – С. 9–16.

Тема 6. Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та в періоді новонародженого (0–1 місяць)

Психофізіологічний розвиток дитини у пренатальному періоді та вплив на неї зовнішнього середовища. Досліди П. Хеппера і Рене Ван де Карра.

Криза новонародженого. Період пристосування дитини до нових умов життя. Фізичні стани новонародженого. Сон та його особливості. Поліфазність і парадоксальність сну. Періоди сну.

Вроджені механізми психічного розвитку. Безумовні рефлекси новонародженого. Вроджені перцептивні механізми і програми моторного розвитку. Єдність сенсорних модальностей. Гіпотеза В. М. Аллахвердова про паралельність сенсорно-перцептивного і моторного розвитку.

Розвиток чуттєвого пізнання та емоційної сфери на першому місяці життя. Соціальна посмішка. Комплекс пожвавлення як центральне психологічне новоутворення новонародженого.

Довільна поведінка новонароджених і встановлення стосунків з батьками. Навчання і звикання (габітуація). Перші форми саморегуляції. Явище бондінгу.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7