double arrow

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом отримання знань при вивченні дисципліни. До складу самостійної роботи включено опрацювання теоретичних питань, підготовку до практичних занять та дискусій, домашнє розв’язання задач, роботу з проблемними питаннями, підготовку до тестового опитування, підготовку до модульного контролю, написання реферату та підготовку до заліку.

Формами контролю самостійної роботи за дисципліною є: опитування на практичних заняттях, контроль знань у лабораторіях обчислювального центру інституту, проведення модульного контролю, перевірка конспектів та рефератів, проведення підсумкової предметної конференції та заліку.

Виходячи із загального бюджету самостійної роботи над дисципліною передбачається виконання 9-и самостійних завдань.

Самостійна робота 1. Методологічні засади інвестування

Мета роботи: сформувати теоретико-методологічні аспекти інвестиційної діяльності в ринкових умовах господарювання

Питання для самостійного опрацювання:

1. Створення сприятливого інвестиційного клімату.

2. Причини інвестиційної кризи в Україні.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, підготовка до семінару-дискусії «за круглим столом», до тестового опитування.

Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту, тестування.

Самостійна робота 2. Стан інвестиційного ринку та його інфраструктура

Мета роботи: з’ясувати значення ролі інвестиційного ринку в формуванні інвестиційного клімату.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Інвестиційна активність та показники, що її характеризують.

2. Інфраструктура інвестиційного ринку.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, підготовка до тестового опитування.

Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту.

Самостійна робота 3. Методологічні основи оцінки інвестицій

Мета роботи: з’ясувати необхідність врахування зміни вартості грошей, їх еквівалентність, пов’язану із впливом чинника часу; інфляції; з’ясувати необхідність урахування виникнення ризику при обґрунтуванні доцільності вкладення коштів в окремі інвестиційні проекти; засвоїти методичні основи оцінки ліквідності інвестицій.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Класифікація відсоткової ставки за основними ознаками.

2. Диференціація методичного інструментарію врахування інфляції в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.

3. Сутність та характеристика типових заходів по зниженню інвестиційних ризиків.

4. Методичний інструментарій оцінки ліквідності інвестицій.
Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, розв‘язання задач, підготовка до модульного контролю № 1.

Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту, перевірка правильності розв‘язання задач, модульний контроль.

Самостійна робота 4. Формування інвестиційної стратегії підприємства

Мета роботи: уяснити необхідність формування інвестиційної стратегії підприємства, критерії, на яких вона базується.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства.

2. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, підготовка до тестового опитування.

Форми контролю: позааудиторна перевірка конспекту, тестування.

Самостійна робота 5. Обґрунтування і оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів

Мета роботи: засвоїти сучасні методи і принципи дослідження ефективності реальних інвестицій.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій підприємства.
  2. Основні принципи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, розв‘язання задач, підготовка до виконання індивідуальної роботи №1 та складання звіту.Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту, перевірка правильності розв‘язання задач, позааудиторний захист звіту з індивідуальної роботи №1.

Самостійна робота 6. Прийняття рішень при виборі реальних інвестиційних проектів

Мета роботи: з’ясувати, які критерії необхідно використовувати при прийняті рішень щодо вибору проектів.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Методичні основи побудови точки Фішера. Застосування точки Фішера для прийняття рішення привиборі інвестиційного проекту.

  1. Просторова та часова оптимізація інвестиційних проектів.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, розв‘язання задач, підготовка до виконання індивідуальної роботи №2 та складання звіту.

Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту, перевірка правильності розв‘язання задач, позааудиторний захист звіту з індивідуальної роботи №2.

Самостійна робота 7. Інвестиційні властивості цінних паперів та оцінка їх ефективності

Мета роботи: з’ясувати особливості оцінки ефективності фінансових інвестицій.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Ощадні й інвестиційні сертифікати як об’єкти фінансового інвестування.
  2. Формування майбутнього грошового потоку за акціями.
  3. Формування майбутнього грошового потоку за облігаціями.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, розв‘язання задач, підготовка до аудиторного тестування.

Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту, перевірка правильності розв‘язання задач, тестування.

Самостійна робота 8. Формування та управління портфелем інвестицій

Мета роботи: усвідомити сутність портфельного інвестування, як засобу зниження ризикованості вкладень.

Питання для самостійного опрацювання:

  1. Необхідність диверсифікації інвестиційного портфеля.
  2. Методи диверсифікації.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, розв‘язання задач, підготовка до виконання індивідуальної роботи №3.

Форми контролю: опитування на практичному занятті, перевірка конспекту, перевірка правильності розв‘язання задач, позааудиторний захист звіту з індивідуальної роботи №3.

Самостійна робота 9. Інвестиційна діяльність із залученням іноземного капіталу.

Мета роботи: засвоїти сучасні методи стимулювання іноземних інвестицій; уяснити причини, що негативно впливають на процес залучення іноземних інвестицій.

Питання для самостійного опрацювання:

1. Удосконалення форм залучення іноземного капіталу.

2. Міжнародні організації в інвестиційній сфері.

Форми самостійної роботи: самоопрацювання теоретичного матеріалу, робота над проблемними питаннями, підготовка до модульного контролю №2 на ПЕОМ ІОЦ, підготовка до предметної конференції, заліку.

Форми контролю: позааудиторна перевірка конспекту, модульний контроль, предметна конференція, залік.

Складовою частиною самостійної роботи з дисципліни “Інвестування” є підготовка і захист реферату. Опрацювання проблемних питань, за якими виконується реферат, має сприяти поглибленому засвоєнню студентами програмного матеріалу, спонукати ґрунтовно вивчати законодавчі і нормативні документи з питань інвестиційної діяльності.

Вибір теми реферату здійснюється кожним студентом самостійно, за власним розсудом, але відповідно до тематики, наведеної в даних методичних вказівках.

Реферат виконується на підставі плану, який містить: вступ (обґрунтування актуальності теми); питання 1 (аналіз існуючої проблеми); питання 2 (узагальнення передового досвіду); питання 3 (висвітлення шляхів та заходів щодо поліпшення питань, що досліджуються); висновки (короткий огляд пропозицій); літературні джерела; додатки.

Обсяг реферату – 13-15 сторінок рукописного тексту (включаючи таблиці, графіки, діаграми тощо).

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: