double arrow

Дисциплінарна відповідальність працівників


(2 години)

Поняття та види дисциплінарної відповідальності працівників. Загальна дисциплінарна відповідальність. Спеціальна дисцип­лінарна відповідальність. Нормативно-правові акти щодо спе­ціальної дисциплінарної відповідальності. Статути та положен­ня про дисципліну. Критерії розмежування загальної та спе­ціальної дисциплінарної відповідальності: за колом осіб, за за­ходами дисциплінарного стягнення, за колом осіб та органів, наділених правом накладати дисциплінарні стягнення.

Підстави дисциплінарної відповідальності. Елементи дисцип­лінарного проступку. Суб'єкт дисциплінарного проступку. Суб'єк­тивна сторона. Об'єкт дисциплінарного проступку. Об'єктивна сторона.

Основні ознаки дисциплінарної відповідальності працівників. Законність. Обґрунтованість та справедливість: індивідуаліза­ція видів дисциплінарного стягнення; обмеження строку дії дис­циплінарного стягнення. Правові гарантії притягнення праців­ника до дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарні стягнення та їх види. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до окремих категорій працівників.

Стадії дисциплінарного провадження. Виявлення дисциплінарного проступку. Строк для застосування дисциплінарного стягнення. Застосування дисциплінарного стяг­нення. Органи, правомочні застосовувати дисциплінарні стягнення. Виконання дисциплінарного стягнення. Оскарження та зняття дис-циплінарного стягнення.

Гарантії для працівників, обраних до профспілкових органів, у разі їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Інші заходи правового впливу, що застосовуються до поруш­ників трудової дисципліни. Застосування заходів громадського впливу до порушників трудової дисципліни трудовим колекти­вом або товариським судом.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: