double arrow

Завдання №10.


При звільненні кіоскера Шустова у нього була вияв­лена недостача п'ятисот проїзних талонів номінальною вартістю 50 копійок кожний, а також ста поштових кон­вертів з марками на загальну суму 150 грн.

В якому розмірі Шустов зобов'язаний відшкодувати шкоду, якщо його середньомісячний заробіток складає 180 грн.?

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 12:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141

Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (Укладачі: В.С. Ковальський, Л.П. Ляшко). – К,: Юрінком Інтер, 2006. – 1200 с.

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 06.06.95р.// Відомості Верховної Ради. – 1995. - №22. – Ст..173;

О порядке заключения письменних договоров о полной материальной ответственности рабочих и служащих за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения или для других целей: Пост. Совета Министров СССР от 03.10.77г. №889// СП СССР. – 1977. - №26. – Ст..167;

Про перерахунок розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових обов'язків: Пост. Кабміну України від 31.12.91р. № 391// ЗП України. – 1992. - №1. – Ст..27;

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей: Затв. пост. Кабміну України від 22.01.96р. № 116// ЗП України. – 1996. - №6. – Ст..192;

Об утверждении перечня должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми предприятием, учреждением, организацией могут заключаться письменные договоры о полной материальной ответственности за необеспечение сохранности ценностей, переданных им для хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или применения в процессе производства, а также Типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности: Пост. Госкомтруд СССР и Секр. ВЦСПС от 28.12.77г. №447/24// Бюл. Госкомтруда СССР. – 1978. - №4;

Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджу-ватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосу-вання і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відпові-дальність: Наказ Мінпраці України від 12.05.96р. № 43// Людина і праці. – 1997. - №1;

Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність: Затв. наказом Мінпраці України від 12.05.96р. № 43// Людина і праця. – 1997. - №1;

Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність: Затв. наказом Мінпраці України від 12.05.96р. № 43// Людина і праця. – 1997. - №1;
Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. пост. Правління НБУ від 02.02.95р. № 21(в ред. пост. від 13.10.97р.)// Офіційний вісник України. – 1997, число 47, с.53;

Інструкція з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ: Затв. Наказом Головного управління Держказначейства України Мінфіну України від 30.10.98 р. №90;

Методичні рекомендації Держводгоспу України з питань, пов’язаних із матеріальною відповідальністю працівників за трудовим правом України, визначенням розміру шкоди та порядком її покриття: Затв. Наказом Держводгоспу України від 26.04.04 р. №99;

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пост. Пленуму ВСУ від 27.03.92р. №6 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму ВСУ від 06.11.92р. №9 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Пост. Пленуму ВСУ від 29.12.92р. №14 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немаинової) шкоди: Пост. Пленуму ВСУ від 31.03.95р. №4 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000. – С.80-84;Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немаинової) шкоди: Пост. Пленуму ВСУ від 31.03.95р. №4 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000. – С.80-84

Багірова І. Застосування законодавства щодо відшкодування моральної шкоди// Право України. – 2006. - №5;

Васильєв С. Співучасть у справах про відшкодування шкоди, заподіяної при виконання трудових обов’язків// Право України. – 1996. - №4;

Венедиктов В.С. Теоретический проблемы юридической ответственности в трудовом праве. – Харьков: Консум, 1996;

Відшкодування матерільної та моральної шкоди: нормативні акти, роз’яснення, коментарі/ Верховний Суд України/П.І.Шевчук(від. ред.), С.Е.Демський (уклад.). – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 624 с.;

Григорьєва Л. Моральна (немайнова) шкода в нормах законодавства України// Праця і зарплата. – 2001. - №40;

Домбругова А. Нарушение законодательства о труде: виды ответственности // Довідник кадровика. – 2008. - .№9;

Золотухи А. Материальная ответственность водителя за повреждение транспортного средства// Довідник кадровика. – 2008. - .№5;

Іконнікова І.А. Матеріальна відповідальність роботодавця за незаконне звільнення з роботи// Держава і право: Зб. наукових праць. – Вип..5. – К., 2000;

Карпенко Д. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності// Право України. – 2002. - №9;

Коротка О. Підстави і умови матеріальної відповідальності за трудовим правом// Право і безпека. – 2002. - №2;

Коротка О. Удосконалення процесуального порядку відшкодування шкоди// Право і безпека. – 2002. - №4;

Коротка О. Вдосконалення порядку визначення розміру збитків// Вісник Прокуратури. – 2003. - №8;

Невалінний М. Моральна шкода та питання застосування її на практиці // Право України, 1995. — № 7;

Невалінний М. Критерії визначення моральної шкоди у зв’язку з трудовим каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я// Право України. – 1996. - №4;

Панасюк О. Правове регулювання застосування штрафів до працівників// Право України. – 2006. - №8;

Пискарев Н.С., Шеломов Б.А. Положение о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненими предприятию: Комментарий. — М.: Юрид. лит., 1989;

Полетаев Ю.Н. Материально ответственные лица: основные трудовые права и обязанности. — М.: Юрид. лит., 1986;

Сергеев В.И. Материальная ответственность подотчетного лица: практические рекомендации// Право и экономика. – 1998. - №3;

Скобелкин В.Н. Материальная ответственность рабочих и служащих. — Воронеж, 1990;

Слипачук А. Передача имущества при увольнении материально ответственного лица. Порядок проведения инвентаризации// Довідник кадровика. – 2008. - .№5;

Стависский П.Р. Проблемы материальной ответственности в советском трудовом праве. — Киев-Одесса: Вища школа, 1982;

Стаховська Н. Види та суб'єкти матеріальної відповідальності працівників за трудовим правом України// Довідник кадровика. – 2004. - .№2;

Стаховська Н. Матеріальна відповідальність працівників: визначення розміру шкоди та порядок її покриття// Довідник кадровика. – 2004. - .№4;

Суровська Л.І. Юридичні гарантії при притягненні працівників до матеріальної відповідальності// Українське право. – 1999. - №2;

Суровська Л.І. Проблема єдиного правового регулювання матеріальної відповідальності працівників недержавних підприємств// Держава і право: Зб. наукових праць. – К., 1999. - №3;

Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність власника перед працівником// Право України. – 1993. - №3;

Хуторян Н.М. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору// Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія (Під ред. Н.М.Хуторян). – К.: Ін Юре, 1999;

Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. – 2000. – 264с.;

Хуторян Н.М. Правове регулювання матеріальної відповідальності працедавця перед працівником у новому Кодексі України про працю// Правова держава. – Вип.11. – К., 2000;

Хуторян Н.М. Міжнародно-правове регулювання матеріальної відповіда-льності суб’єктів трудового права// Правова держава. – Вип..12. – К., 2001;

Хуторян Н.М. Проблеми галузевої належності матеріальної відповідальності за моральну шкоду, заподіяну сторонами трудового договору// Правова держава. – Вип.13. – К., 2002;

Хуторян Н.М. Проблеми правового регулювання матеріальної відповідальності працівника в новому Трудовому кодексі України// Праця і зарплата. – 2003. - №29;

Хуторян Н.М. Реформування трудового законодавства про матеріальну відповідальність// Держава і право: Зб. наукових праць.- Вип.. 34. – К., 2006;

Чернадчук В. Право на відшкодування моральної шкоди: деякі аспекти// Право України. – 2000. - №3;

Чернадчук В. До питання про поняття моральної шкоди// Право України. – 2001. - №2;

Яковлєв В.В. Фактична підстава матеріальної відповідальності в трудовому праві// Держава і право: Зб. наукових праць. – Вип.3. – К., 1999;

Яковлєв В.В. Взаємозумовленість трудової функції працівника і договору про повну матеріальну відповідальність// Держава і право: Зб. наукових праць. – Вип..6. – К., 2000;

Яковлєв В. Договір про повну матеріальну відповідальність – юридична підстава матеріальної відповідальності працівників// Право України. – 2001. - №12.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7