double arrow

ВАРІАНТ 17.


Завдання 1. Дайте характеристику правовідносинам щодо забезпечення зайнятості та працевлаштування(види, об’єкт, суб’єкти, зміст, джерела право-вого регулювання).

Завдання 2.Розкрийте умови і порядок розірвання трудового договору за одноразове грубе порушення трудових обов’язків(п.1 ст.41 КЗпП).

Завдання 3.Розв’яжіть задачу.

Заступник головного бухгалтера МКП “Агросинтез” Кримський 10 ве-ресня не допустив без поважних причин до перевірки бухгалтерської доку-ментації податкового інспектора, про що останній на місці склав акт і передав його керівнику підприємства з вимогою застосування до Кримського дисциплінарного стягнення. Після перевірки цих обставин 15 жовтня Крим-ський був звільнений за п.1 ст.41 КЗпП України.

В позовній заяві про поновлення на роботі Кримський вказав, що його не мали право звільняти з цих підстав – він не керівник. Крім того, профспілка заперечувала його звільненню.

Чи є порушення законодавства з боку адміністрації?

Нормативний матеріал:

КЗпП України, глава Ш,УШ.

Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 р.//Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №14. – Ст.170;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Вер-ховного Суду України від 6 листопада 1992 р. №9(із змінами на 25.05.1998р.). – - Постанови Пленуму Верховного Суду України: 1963-2000: У 2- т. – Т. 1. - К.: А.С.К., 2000.

Правові позиції Верховного Суду України застосування судами цивільного і цівільного процесуального законодавства. Трудове право (За заг. ред. П.І.Шев-чука). – К.: Ін Юре, 2002. – С.127-182

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: