double arrow

Сызбалар, есептер, ситуациялар


1.Қазіргі қоғамның экономикалық проблемаларын анықтаңыз.

2.Қазіргі заманғы экономикалық процестерге талдаңыз.

3.Қазіргі қоғамның әлеуметтік құрылымының ерекшелігі қандай?

4.Нарықтық экономика және әлеуметтік теңсіздіктің қазіргі арақатынасы қандай?

Глоссарий

п\п Әлеуметтанулық ұғымдар Анықтамасы
Жеке меншік ерекше кірісті иемдену.
Маркетинг белгілі бір тауарды сатуға ұсыну процесі.
Кәсіпкерлік кіріс табу мақсатында тауарларды сату немесе қызмет көрсетуді жүзеге асыратын кәсіпорын
Бюрократия иерархиялық жүйелен тұратын және жазбаша нұсқаулармен жүзеге асырылатын ұйым түрі.
Айырбастау адамдардың күнделікті әлеуметтік қарым-қатынастар барысындағы пайда табуға негізделген процесс.
Еңбек бөлінісі өндірістік тапсырмалар бөліне түсе отырып, мамандандырылады.
Капитализм жекеменшікке негізделген өндіріс тәсілі.
Экономикалық әлеуметтану экономика және өзге әлеуметтік институттардың арасындағы қарым-қатынастардың социологиялық тұрғыда зерттелуі.
Экономикалық адам экономикалық іс-әрекеттің рационалды үлгісін тұрғызу мақсатындағы ұмтылыс.

8) Мәнжазбалар тақырыптары

1. Экономикалық әлеуметтанудың тарихи дамуы.

2. Қоғамдағы орта таптың ролі.

3. Қазақстандағы шағын және орта бизнестің дамуы.

4. Орта таптың тұжырымдамалары.

5. Экономикалық ұйымның тарихи түрлері.

6. Ұйымды басқарудың түрлері.

7. Қазақстандағы жекешелендіру процесі.

8. Кәсіпкердің әлеуметтік портреті

9. Экономиканы дамытудағы кәсіпкер әйелдердің ролі.

10. Шетел инвесторларының экономиканы дамытудағы үлесі.

11. Шетелдік компаниялардығы жұмысшылардың жағдайы.

12. Нарықтық экономиканы ерекшеліктері.

9) Әдебиеттер

1. Әбсәттаров Р. Әлеуметтану : Оқу құралы / Р. Әбсәттаров. - 2 бас. толықт. - [б. м.] : Карасай, 2007. - 384 б.

2. Әбсаттаров Р. Әлеуметтану : Оқу құралы / Р. Әбсаттаров, М. Дәкенов. - [б. м.] : Қарасай, 2006. - 364 б.

3. Әженов М.С. Ғылым социологиясы : оқу құралы / М. С. Әженов. - [б. м.] : Қазақ университеті, 2009. - 142 бет.

4. Әлеуметтану / орысшадан қазақшаға аударған Б. С. Шәпиев. - [б. м.], 1995. - 163 б.

5. Бәкір Ә. Алаш қозғалысы саяси топ басшыларының әлеументтік көзқарастары : оқу құралы / Ә. Бәкір. - [б. м.] : Сарыарқа, 2008. - 155 бет.

6. Габдуллина К. Құқық социологиясы : Оқулық / К. Габдуллина. - [б. м.], 2004. - 208 б.

7. Иватова Л. М. Қазақстан Республикасындағы миграциялық процестер және саясат : Оқу құралы / Л. М. Иатова, Ш. А. Кұрманбаева, С. Т. Мейірманов. - [б. м.] : Қарасай, 2006. - 172 б.

8. Қалдыбаева Т.Ж. Әлеуметтану : оқу құралы / Т. Ж. Қалдыбаева. - [б. м.] : ШКМТУ, 2006. - 100 тг.

9. Қалдыбаева Т. Бәсекеге қабілетті Қазақстан республикасы тұрғысындағы ХХІ ғасыр мұғалімі : Теория, методологи, эмпирика және праксеология. Социологиялық талдау және тұжырымдама / Т. Қалдыбаева . - [б. м.] : ШКМТУ, 2008. - 242 с.

10. Орынбекова Д.С. Социология : оқу құралы / Д. С. Орынбекова . - [б. м.] : АЭЖБИ, 2002. - 82 бет.

1) №11 Сабақ

Тақырып Отбасы әлеуметтануы

2) Сабақ мақсатыОтбасының пайда болуы мен эволюциясы туралы білім беру, қазіргі заманғы отбасының ерекшеліктерін сипаттау, алынған білімдер бойынша білім мен дағдыларын бекіту.Студенттерді қазіргі даму кезеңіндегі әлеуметтік-отбасылық процестерді сипатай білуге және қазіргі мен дәстүрлі қазақ қоғамындағы отбасының ерекшеліктерін ажыратуға бағыттау.

3) Семинар жоспары:

1. Отбасы социологиясы;

2. Отбасы және неке;

3. Отбасының қалыптасуы;

4.Отбасының атқаратын негізгі міндеті;

5. Отбасының атқаратын қызметi.

Блиц-тест

1. Отбасының негізгі функциясы ?

А) экономикалық

В) репродуктивтік

С) шаруашылық

D) ізгіниеттілік

Е) заңдық

2. Көп әйел алушылық басқаша қалай аталады...

А) полиандрия

В) полигиния

С) моногамия

D) матриархат

Е) патриархат

3. Бала саны көп отбасы басқаша қалай аталады?

А) нуклеарлық

В) күрделі

С) ерлі-зайыпты

D) толық

Е) көпбалалы

4. Әлеуметтік іс-әрекет теориясының авторы ?

А) Т.Парсонс

В) Г.Зиммель

С) Т.Адорно

D) Г.Маркузе

Е) Н.Смелзер

5. Дәстүрлі қазақ қоғамына сәйкес отбасының типі:

А) эгаметарлы-демократиялық

В) матриархалдық

С) либеральдық

D) патриархалдық

Е) шведтік

6. Туысқандық топтан тыс неке қалай аталады?

А) эндогамия

В) экзогамия

С) гомогенді

D) гетерогенді

Е) нуклеарлы

7.Символдық интеракционизм бағытының негізін салушы:

А) Дж.Мид

В) Р.Мертон

С) О.Конт

D) Т.Лукман

Е) Т.Адорно

8.Бір ер адамның бір әйелмен некеге тұруы қалай аталады ?

А) Моногамия

В) Полигиния

С) Полигамия

D) Полиандрия

Е) мартиархат

9.Ерлі-зайыптылардың тең құқылығына негізделінге отбасы?

А) Матриархалды

В) Эгалитарлы

С) патриархалды

D) нуклералы

Е) кеңейтілген

10.Социологизм әдісін кім енгізді ?

А) О.Конт

В) Г.Спенсер

С) Дж.Мид

D) Н.Смелзер

Е) Э.Дюркгейм

5) Бақылау сұрақтары

1. Тарихи даму кезеңіндегі отбасы мен некенің негізгі формаларын көрсетіңіз.

2. Отбасына әлеуметтік институт ретінде сипаттама беріңіз.

3. Отбасы әлеуметтануының ғылымдар жүйесіндегі орнын анықтаңыз.

4. Жеке тұлғаны әлеуметтендірудегі отбасының рөлі қандай?

5. Қазіргі заманғы отбасыға әлеуметтанулық сипаттама беріңіз.


Сейчас читают про: