double arrow

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


1. Фінансова система країни та характеристика її складових: державних фінансів, фінансів підприємств, фінансів домогосподарств. Особливості фінансової діяльності підприємства.

2. Зовнішні та внутрішні фінансові відносини підприємства.

3. Сутність та необхідність державного регулювання фінансової діяльності підприємства.

4. Зміст процесу державного регулювання фінансової діяльності підприємств

5. Напрямки державного регулювання фінансової діяльності підприємств.

6. Сутність, ціль та принципи фінансового менеджменту.

7. Завдання фінансового менеджменту.

8. Об’єкти та суб’єкти фінансового управління.

9. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи.

10. Функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління підприємством.

11. Механізм фінансового менеджменту та його складові.

12. Організація фінансового менеджменту на підприємстві.

13. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту: вимоги до інформації, внутрішні та зовнішні джерела інформації.

14. Форми та системи фінансового аналізу на підприємстві.

15. Фінансове планування на підприємстві.

16. Фінансова стратегія підприємства та процес її розробки.

17. Принципи побудови системи внутрішнього фінансового контролю.

18. Класифікація видів процентних ставок

19. Поняття майбутньої вартості грошей. Визначення майбутньої вартості грошей за процентної та обліковою ставками.

20. Поняття вартості ануїтету. Визначення теперішньої вартості ануїтету.

21. Номінальна та реальна процентна ставка..

22. Формування процентної ставки з урахуванням фактору інфляції.

23. Характеристика інструментів фінансового ринку

24. Сутність та властивості фінансових ризиків

25. Класифікація фінансових ризиків підприємства. Систематичний та несистематичний ризики.

26. Принципи управління фінансовими ризиками

27. Методи управління та способи зниження фінансових ризиків.

28. Характеристика основних факторів, що впливають на ступінь фінансових ризиків.

29. Форми та види страхування фінансових ризиків.

30. Зв'язок ризику та доходності.

31. Модель оцінки капітальних активів.

32. Економічна сутність та класифікація активів підприємства.

33. Принципи формування активів підприємства.

34. Методи оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу.

35. Політика управління оборотними активами підприємства.

36. Управління запасами.

37. Управління дебіторською заборгованістю.

38. Управління грошовими активами.

39. Управління фінансуванням оборотних активів.

40. Політика управління необоротними активами.

41. Управління оновленням необоротних активів.

42. Управління фінансуванням оборотних активів.

43. Економічна сутність та класифікація капіталу підприємства.

44. Принципи формування капіталу підприємства.

45. Вартість капіталу та принципи її оцінки.

46. Фінансовий леверидж.

47. Оптимізація структури капіталу.

48. Політика формування власних фінансових ресурсів.

49. Оцінка вартості окремих елементів власного капіталу.

50. Фінансові механізми управління операційним прибутком підприємства.

51. Дивідендна політика підприємства. емісійна політика підприємства.

52. Політика залучення позикових коштів.

53. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу.

54. Управління залученням банківського кредиту.

55. Управління фінансовим лізингом.

56. Управління залученням товарного (комерційного) кредиту.

57. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю.

58. Економічна сутність та класифікація інвестицій.

59. Механізм формування інвестиційного прибутку підприємства.

60. Інвестиційна політика підприємства.

61. Форми реальних інвестицій та особливості управління ними.

62. Види інвестиційних проектів та вимоги щодо їхньої розробки.

63. Принципи та методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

64. Управління реалізацією інвестиційних проектів.

65. Форми фінансових інвестицій та особливості управління.

66. Фактори, що впливають на інвестиційні властивості фінансових інструментів.

67. Принципи та методи оцінки інвестицій в окремі фінансові інструменти.

68. Формування портфеля фінансових інвестицій.

69. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій.

70. Поняття грошового потоку.

71. Характеристика видів грошових потоків підприємства.

72. Принципи управління грошовими потоками.

73. Методи оптимізації грошових потоків підприємства.

74. Розробка плану надходження та витрачання грошових коштів підприємства.

75. Розробка платіжного календаря.

76. Сутність, види та процедура банкрутства.

77. Політика антикризового фінансового управління підприємства при загрозі банкрутства.

78. Система експрес-діагностики банкрутства.

79. Система фундаментальної діагностики банкрутства.

80. Внутрішні механізми фінансової стабілізації.

81. Форми санації підприємства та їхня ефективність.


Сейчас читают про: