double arrow

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ КУРСОВОЇ РОБОТИ


 

1. Зміст роботи не відповідає плану курсової роботи або не роз­криває тему повністю чи в її основній частині.

2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відображають ре­альну проблемну ситуацію, стан об’єкта.

3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформу­льо­вана абстрактно й не відтворює специфіку об’єкта та пред­мета дослідження.

4. Автор не виявив самостійності, робота становить ком­пі­ля­цію або плагіат.

5. Не зроблено глибокого й усебічного аналізу сучасних офі­ційних і нормативних документів, нової спеціальної літе­ра­ту­ри (останні 5-10 років) з теми дослідження.

6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку, не відображає рів­ня дослідження проблеми.

7. Не розкрито зміст та організацію особистого експе­ри­мен­тального дослідження.

8. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, ви­снов­ки не відповідають поставленим завданням.

9. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.

10. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту.

11. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, во­на виконана неохайно, з помилками.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ

Відповідно до календарних етапів студент повинен по­да­ва­ти роботу науковому керівнику частинами на перегляд, а у вста­новлений графіком кінцевий термін подати завершену ро­боту.

Останній варіант курсової роботи подають науковому ке­рів­­нику за 2 тижнідо захисту. Текст роботи подається у двох при­­мірниках: друкований зброшурований варіант та елект­рон­ний варіант на CD-RW, також PowerPoint презентацію та роз­роб­лений сайт. Слайди PowerPoint презентації повинні міс­ти­ти:

– вступну частину

– зміст

– вступ

– 1-2 слайди до розділу 1

– 2-3 слайди до розділу 2

– 2-3 слайди до розділу 3

– висновки та пропозиції

– список використаних джерел

– завершальну частину

Науковий керівник перевіряє її. Якщо робота має недо­ліки, повертає її студенту для доопрацювання.

Після подання курсової роботи на кафедру науковий ке­рів­ник робить висновок про результати дослідження, його на­уко­во-теоретичний рівень і практичну спрямованість. Роботи, які позитивно оцінені науковим керівником, подаються до за­хис­ту. Якщо курсові роботи не відповідають вимогам, що став­ляться до їх виконання, то вони не подаються до захисту, а студенти отримують оцінку «незадовільно».

 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Захист курсових робіт відбувається у встановлений де­ка­на­том термін у присутності студентів та комісії: наукового ке­рів­ника і викладачів кафедри. Захист публічний, має вигляд ди­скусії. Виступ студента має тривати 5-7 хвилин. Процедура за­хисту передбачає стислий виклад студентом головних проб­лем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитання чле­нів комісії. Особливу увагу при цьому слід звернути на прак­тич­ну частину роботи, власне на результати виконання до­слід­ницького завдання.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7