double arrow

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД


Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

,,УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ’’

ГЕОГРАФІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ТУРИЗМУ

Прізвище, ім’я та по-батькові

 

НАЗВА КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота

 

 

Науковий керівник:

науковий ступінь, наукове звання

Прізвище та ініціали

 

 

Допустити до захисту

Завідувач кафедри туризму

______ Шандор Ф.Ф.

 

 

Захист роботи

____ _________________ 2010 р.

 

 

Оцінка захисту __________

 

Ужгород – 2010

 

ДОДАТОК В

Зразок оформлення змісту курсової роботи

ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................
РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ...........................
1.1. Назва першого підрозділу першого розділу ................
1.1.1. Назва першого пункту першого підрозділу першого розділу ..............................................
1.1.2. Назва другого пункту першого підрозділу першого розділу ...............................................
1.1.3. Назва третього пункту першого підрозділу першого розділу ..............................................
1.2. Назва другого підрозділу першого розділу .................
1.3. Назва третього підрозділу першого розділу ...............
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1..............................................
РОЗДІЛ 2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ............................
2.1. Назва першого підрозділу другого розділу .................
2.2. Назва другого підрозділу другого розділу ..................
2.3. Назва третього підрозділу другого розділу .................
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2..............................................
РОЗДІЛ 3. НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ...........................
3.1. Назва першого підрозділу третього розділу ...............
3.2. Назва другого підрозділу третього розділу .................
3.3. Назва третього підрозділу третього розділу ...............
3.4. Назва четвертого підрозділу третього розділу ............  
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3..............................................  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ...........................................  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..............................  
ДОДАТКИ.........................................................................  

ДОДАТОК Г

Зразок оформлення списку використаних джерел

 

Характеристика джерела Приклад оформлення
Монографії (один, два або три автори) Бланк И. А. Управление прибылью. – СПб.: Ника – Центр Эльга, 1998. – 543 с.
Чотири автори Финансовое управление компаний / Дж. В. Смит, Е. В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К. Дж. Уолперс / Под ред. Е. В. Кузнецовой. – М.: Фонд «Правовая куль­тура», 1995. – 383 с.
П’ять та більше авторів Финансы предприятий : Тексты лекций / Л. Д. Бу­ряк, Г. Г. Нам, А.Н. Павликовский и др. / Под ред. А. Н. Поддерегина. – К.: Международ. ун-т фи­нан­сов, 1998. – 256 с.
Колективний автор Діяльність підприємств, які змінили форму влас­нос­ті у 1998 році: Стат. зб. – К.: Держкомстат Ук­раї­ни, 1999. – 100 с.
Багатотомні видання Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – Т. 2
Перекладені видання Блех Ю., Гетце У. Ивестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калининград: Янтарь. сказ, 1997. – 438 с.
Збірники наукових праць Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.
Депоновані наукові праці Обзор аналитических методов расчета и опти­мизации мультиресурсных систем обслуживания / А. З. Мешков, С. Н. Константинов / Науч.-произв. Кор­порация «Киев. ин-т автоматики». – К., 1996. – 44 с. – Рус. – Деп. В ГНТБ Украины 11.11.96, № 2210 – Ук 96 // Аннот. В журн. «Автоматизация про­изводственных процессов». – 1996. – № 2.
Складові частини книги Фатхутдинов Р. А. Разработка стратегического управ­ленческого решения // Стратегический ме­не­джмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа», «Интел-син­тез», 1998. – С. 65-113
Складові частини журналу (статті) Панасюк Б. Концептуальні основи економічного про­гнозування і планування // Економіка Укра­ї­ни. – 1996. – № 5. – С. 7-17.
Електронні джерела www.nau.kiev.ua www.liga.kiev.ua

 


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: