double arrow

КРИТЕРІЇЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


 

За шка­лою ECTS За шка­лою ВНЗ За ра­ціо­нальною шкалою Коментар
А 91-100 відмінно Побудова докладу на захисті грамотна, логічна, чітка й дина­міч­на, у ході докладу студент проявив фундаментальні знання загально­тео­ретичних, загальноекономічних, про­фесійно орієнтованих і спеці­аль­них дисциплін, які розкривають тео­ре­тичні основи й практичні питан­ня туристської індустрії; вміння від­бирати, систематизувати й об­роб­ляти інформацію відповідно до ці­лей дослідження; вміння роз­роб­ля­ти наукові висновки й конкретні про­позиції щодо удосконалення управ­ління реальним дослі­джу­ва­ним об’єктом; вміння визначати й ви­користовувати причинно-на­слід­кові зв’язки процесів та явищ у при­кладній галузі. Кваліфіковано відповів на всі за­питання. Курсова робота містить гли­бокий самостійний аналіз до­слі­джу­ваної теми; студент вносить ре­аль­ні пропозиції з удосконалення ді­яль­ності на досліджуваному об’єкті; на­лежно оформлена і має всі не­обхідні супровідні документи.
В 84-90 дуже добре Побудова доповіді на захисті гра­мотна, логічна, чітка й дина­міч­на, у ході доповіді студент проявив фун­даментальні знання загально­тео­ретичних, загальноекономічних, про­фесійно орієнтованих і спеці­аль­них дисциплін, які розкривають тео­ре­тичні основи та практичні пи­тан­ня туристської індустрії на рівні ви­ще середнього; вміння відбирати, систематизувати й обробляти інфор­ма­цію відповідно до цілей дослі­джен­ня; вміння розробляти наукові ви­сновки і конкретні пропозиції з удос­коналення управління реальним до­сліджуваним об’єктом; вміння ви­зна­чати й використовувати при­чин­но-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі. Кваліфіковано відповів на всі за­питання. Курсова робота містить гли­бокий самостійний аналіз до­слі­джу­ваної теми; студент вносить ре­аль­ні пропозиції з удосконалення ді­яль­ності на досліджуваному об’єкті; на­лежно оформлена, має всі необ­хід­ні супровідні документи.
С 76-83 добре Побудова доповіді на захисті гра­мотна, логічна, але були допу­ще­ні деякі неточності. У ході доповіді сту­дент проявив фундаментальні знан­ня загальнотеоретичних, за­галь­ноекономічних, професійно орі­єн­тованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської індустрії на середньому рівні; вмін­ня відбирати, систематизувати й об­роб­ляти інформацію відповідно до ці­лей дослідження; вміння розроб­ля­ти на­у­ко­ві висновки й конкретні про­по­зи­ції щодо вдосконалення управ­ління ре­альним досліджу­ва­ним об’єктом; вмін­ня визначати й ви­користовувати при­чинно-на­слід­кові зв’язки про­це­сів та явищ у при­кладній галузі. Відповів на всі запитання, але до­пустив низку помітних помилок. Кур­сова робота містить самостійний ана­ліз досліджуваної теми; студент вно­сить реальні пропозиції з удос­ко­на­лення діяльності на до­слі­джу­ва­но­му об’єкті; належно оформлена, має всі необхідні супровідні документи.
D 66-75 задовільно Побудова доповіді на захисті гра­мотна, логічна, але були допу­ще­ні значні неточності. У ході доповіді сту­дент проявив знання загально­те­о­ретичних, загальноекономічних, про­фесійно орієнтованих і спе­ціаль­них дисциплін, які розкривають те­о­ре­тичні основи й практичні пи­тан­ня туристської індустрії в обсязі, не­об­хідному для подальшої майбутньої професійної діяльності; вміння роз­роб­ляти конкретні пропозиції з удо­сконалення управління реальним до­сліджуваним об’єктом; вміння ви­зна­чати й використовувати при­чин­но-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі. Відповів на всі запитання, але до­пустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях, прин­ци­по­ві з яких може усунути само­стій­но. Курсова робота належно оформ­лена, має всі необхідні супровідні до­кументи.
E 61-65 достатньо У ході доповіді студент проявив знан­ня загальнотеоретичних, за­галь­ноекономічних, професійно орі­єн­тованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи й практичні питання туристської ін­дустрії в обсязі, достатньому для по­даль­шої майбутньої професійної ді­яльності; вміння розробляти кон­крет­ні пропозиції з удосконалення уп­равління реальним досліджу­ва­ним об’єктом; вміння визначати й ви­користовувати причинно-на­слі­д­ко­ві зв’язки процесів та явищ у при­кладній галузі. Відповів на всі запитання, але до­пу­стив помилки у відповідях на за­питання і при виконанні завдань кур­сової роботи, які може усунути тіль­ки під керівництвом та за до­по­могою викладача. Курсова робота оформлена з деякими недоліками, має всі необхідні супровідні до­ку­мен­ти.
FX 21-60 незадо­вільно Студент виявив значні прога­ли­ни в знаннях дисципліни; допускав принципові помилки при відповідях на захисті, у тексті курсової роботи. Кур­сова робота не відповідає ви­мо­гам оформлення, структурно-логіч­ній схемі побудови, не був підго­тов­ле­ний, або підготовлений нена­леж­ним чином наочний матеріал.
F 0-20

 


У процесі захисту члени комісії оцінюють глибину знань сту­дента щодо досліджуваної теми, його вміння вести диску­сію, обґрунтовувати і відстоювати свою точку зору, чітко від­по­відати на поставлені запитання. Остаточну оцінку вносять у відомість та у залікову книжку студента. Перегляду (пере­за­хис­ту) курсова робота не підлягає.

ДОДАТОК А

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

  № п/п   Найменування етапів курсової роботи Термін виконаного етапу роботи   Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Студент ______________

(підпис)

 

Керівник роботи ____________ ______________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

ДОДАТОК Б

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: