double arrow

Координаційні і конструктивні розміри будівельних конструкцій та виробів


 

Координаційні розміри , bо, ho будівельних конструкцій, виробів і елементів обладнання визначаються розмірами відповідного координацій-ного простору.

За єдині координа-ційні розміри беруть основ-ні координаційні розміри Lo, bo, ho (рис. 3.10). Замість lo, (довжина) мож­на брати відповідно bo, bо (ширина) або , ho (висота).

Адитивні координа-ційні розміри беруться однаковими або такими, що дорів­нюють двом і більше величинам, поєд­нання яких має забезпечити можливість заповнення даного коорди-наційного про­стору або кількох координаційних просторів, кратних вибраному модулю.

Конструктивні розміри l, b, h будівель­них конструкцій, виробів і елементів устаткування (рис. 3.11) беруться менши­ми за координаційні розміри (, bo, ho) за винятком зазору 5, що встановлюється відповідно до особливостей конструктивних вузлів, умов експлуатації стиків, умов монтажу і допусків (або більших за координаційні розміри) з додаванням виступів, розташованих у суміжному координаційному просторі.

Рис.3.11. Розташування будівельних конструкцій, виробів і елементів, устаткування в координаційному просторі:
а-конструктивні розміри елементів, менші за координаційні; б- конструктивні розміри елементів, більші за координаційні; в- конструктивні розміри елементів значно більші за координаційні;

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

1. Що таке модуль, його величина і застосування?

2. Що таке основні координаційні розміри — кроки, висоти поверхів у будівлях і спорудах, координаційні та конструктивні розміри елементів?

3. Як розташовуються координатні осі і як прив'язуються до них конструктивні елементи?

4. Назвіть координаційні конструктивні розміри будівельних конструкцій, виробів і елементів обладнання.

5. Як визначаються розміри поверхів житлових кімнат, підвалів?

6. Як призначаються розміри відповідно до МКРБ?

7. Що таке укрупнені й дробові модулі та як вони застосовуються?
Сейчас читают про: