double arrow

Система забезпечення точності геометричних параметрів.


 

Основні положення

 

Проектування й будівництво будівель і споруд, а також проектування та виготовлення будівельних конструкцій, деталей і виробів для них мають відповідати основним характеристикам точності та основним по­ложенням щодо призначення, технологічного забезпечення, контролю й оцінки точності геометричних параметрів, які забезпечують функці­ональні вимоги до будівель, споруд та їхніх окремих елементів на всіх етапах будівельного проектування і виробництва.

Основні положення викладено в двох системах стандартів: Системі проектної документації для будівництва (СПДБ) і Системі забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (CЗТГПБ).

Згідно з цими системами в стандартах, що розробляються і переглядаються та інших нормативно-технічних документах на окремі елементи й конструкції будівель і споруд у робочих кресленнях і технологічній документації встановлюються вимоги щодо точності конструкцій, їхніх елементів і виконання робіт, а також методи і засоби технологічного забезпечення й контролю точності.

Як відомо з практики будівництва, відхилення в розмірах збірних елементів, великі похибки при розробці осей будівель і монтажних роботах призводять до поганого припасування деталей, що особливо неприпустимо при будівництві багатоповерхових будинків (9 поверхів і більше).
 

Терміни і визначення

 

Розглянемо коротко терміни і визначення основних понять, які широко застосовуються в будівельній практиці.

Збірність конструкцій — властивість незалежно виготовлених еле­ментів, яка забезпечує можливість складання з них конструкцій буді­вель і споруд з точністю їхніх геометричних параметрів, що відповідає експлуатаційним вимогам до конструкцій. Кількісною характеристикою збірності є рівень збірності, який оцінюють часткою складальних робіт, що виконуються без додаткових операцій вибору, припасування або регулювання параметрів елементів.

Повна збірність — збірність, рівень якої становить або перевищує 99,73 % , що дорівнює допуску Т = 0,9973; неповна збірність — збір­ність, рівень якої нижчий за 99,73 %.

Взаємозамінність елементів у системі забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві — можливість заміни незалежно виготовлених однотипних елементів один одним без додаткової обробки при заданому рівні збірності конструкцій. Взаємозамінність елементів досягається дотриманням єдиних вимог щодо точності їхніх геометричних параметрів.

Точність геометричного параметра — ступінь наближення його дійсного значення до номінального. Геометричний параметр — лінійна або кутова величина, розмір — числове значення лінійної величини у вибраних одиницях.Номінальне значення геометричного параметра (номінальний роз­мір для лінійної величини) — це його значення, що задається в проекті і є початком відліку відхилень.

Дійсне значення геометричного параметра (дійсний розмір) — його значення, встановлене внаслідок вимірювання із заданою точністю.

Граничні значення геометричного параметра (граничні розміри) — значення геометричного параметра, між якими повинні знаходитися його дійсні значення із заданою ймовірністю.

Допуск — абсолютне значення різниці граничних значень геометрич­ного параметра.

Поле допуску — сукупність значень геометричного параметра, обмежена його граничними значеннями.

Дійсне відхилення геометричного параметра (дійсне відхилення розміру) — алгебраїчна різниця між дійсним і номінальним значеннями геометричного параметра.

Верхнє граничне відхилення геометричного параметра (верхнє граничне відхилення розміру) — алгебраїчна різниця між найбільшим граничним і номінальним значеннями геометричного параметра.

Нижнє граничне відхилення геометричного параметра (нижнє граничне відхилення розміру) — алгебраїчна різниця між найменшим граничним і номінальним значеннями геометричного параметра.Відхилення середини поля допуску — алгебраїчна різниця між серединою поля допуску і номінальним значенням геометричного параметра.

Функціональний допуск — допуск геометричного параметра, що встановлює точність зібраної конструкції за умови забезпечення функціональних вимог, які ставляться до неї.

Технологічний допуск — допуск геометричного параметра, що встановлює точність виконання відповідного технологічного процесу або операції.

Клас точності — сукупність значень технологічних допусків, які залежать від номінальних значень геометричного параметра. Кожний клас точності містить кілька допусків, що відповідають однаковому сту­пеню точності для всіх номінальних значень даного геометричного па­раметра.

Технологічне граничне відхилення — граничне відхилення геометричного параметра, що встановлює точність виконання відповідного технологічного процесу або операції.

Умовна пряма (площина) — пряма (площина), яка береться за початок відліку відхилень і проходить через задані точки реального профілю (поверхні) або прилягає до реального профілю (поверхні).

Розрахункова схема — графічне зображення зв'язку між вихідними і складовими геометричними параметрами, в якому враховуються кон­структивно-технологічні особливості будівель, споруд та їхніх елемен­тів, в тому числі способи і послідовність виконання технологічних про­цесів і операцій.

Складовий параметр — параметр, який дістають безпосередньо при відповідному технологічному процесі або операції і який входить до розрахункової схеми.

Вихідний (результуючий) параметр — параметр, що входить до розрахункової схеми і залежить від кількох складових параметрів.

База — поверхня або вісь, відносно яких визначається положення інших поверхонь або осей.

 Сейчас читают про: