double arrow
Функціональні допуски в будівництві

 

Проектування і будівництво будівель, споруд та їхніх елементів, установлення номенклатури й основні принципи призначення функціональних допусків геометричних параметрів регламентує ГОСТ 26607—85.

Точність функціонального геометричного параметра і його граничних відхилень безпосередньо впливає на експлуатаційні показники бу­дівлі, споруди або їх елементи.

Функціональний допуск визначає точність зібраної конструкції з умови забезпечення функціональних вимог, що ставляться до неї.

Функціональні допуски розглядаються як компенсатори похибок, і можливість забезпечення значень цих допусків, що приймаються, має перевірятися на стадії проектування розрахунком точності геометричних параметрів будівель, споруд та їхніх елементів за ГОСТ 21780—83.

Функціональні вимоги до рівня надійності будівельних конструкцій, а також конструктивні, технологічні, естетичні, економічні й інші вимоги, що приймаються для призначених допусків, мають забезпечувати дотримання вимог до експлуатаційних показників будівель, споруд та їхніх елементів у допустимих границях.

Функціональними допусками Tf регламентують точність розмірів, форми і положення елементів будівель і споруд.

Залежно від врахованої в розрахунках точності допустимої ймовірності появи дійсних значень Хіf функціонального геометричного параметра Хі нижче за мінімальний Хтinf або вище за максимальний Хmахf при призначанні функціональних допус-ків установлюють відповідні зна­чення стандартизованих випадкових ве­личин tminf або tтахf (табл. 6.15).
Допустиму ймовірність появи дійсних значень Хі функціонального геометрично­го параметра Xf нижче за Хтіпf або вище за Хшахf, тобто у випадках, коли Хіf< Хтinf або Хіf> Хmахf, приймають, виходячи із соціальних або економічних наслідків від­мови будівельних конструкцій, будівлі, споруди або їхніх елементів.

Значення функціональних допусків добирають відповідно до число­вого ряду: ряд 1; 1,2; 1,6; 2; 2,4; 3; 4; 5; 6; 8; 10; R10, крім числа 6, віднесеного до ряду R"10, і числа 2,4, віднесеного до ряду R40.

Призначаючи функціональні допуски і граничні відхилення, треба вказувати способи і умови вимірювання функціональних геометричних параметрів.

До номенклатури функціональних допусків належать допуски розмірів (рис. 6.16), форми (рис. 6.17, 6.18), розташування (рис. 6.19, 6.20).

 


Функціональними вимогами до конструкції є міцність (стійкість) елемента, експлуатаційні вимоги, естетичні сприймання. 

Взаємозамінність

 

З індустріалізацією будівельного виробництва, поряд з утворенням спеціальних заводів з виготовлення елементів будівельних конструкцій, виникла потреба розширяти кооперування і забезпечувати умови взаємозамінності як обов'язкового чинника будь-якого потокового виробництва.

Слід зазначити, що взаємозамінність може бути повною і обмеженою.

Під повною взаємозамінністю розуміють такий стан конструкцій, коли будь-яка деталь (елемент) із партії, що виготовляється за кресленнями, розробленими згідно з ЄСДП, при монтажі займає певне місце без будь-яких припасувань і відповідає технічним умовам.

При обмеженій взаємозамінності деякий процент деталей допускає підбір або припасування їх по місцю.

Як видно із визначення поняття взаємозамінності, за стан збірності відповідають проектувальники (конструктори), які мають створити доброякісну конструкцію і креслення з погодженими в розмірних ланцюгах розмірами, а також технологи і монтажники, які повинні виготовити і змонтувати деталі в установлених кресленнями допусках.

Створення повноцінних креслень можливо тільки при наявності обґрунтованої системи допусків, під якою слід розуміти сукупність допусків і посадок та їх взаємозв'язок.

Будівництву потрібна єдина система допусків і посадок, яка відповідала б на всі питання будівельної практики, із зручними для практичного застосування відповідними довідковими таблицями.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

 

2. Яка основа системи допусків у будівництві?

3. Як розташовуються поля допусків на схемах?

4. Що таке одиниця допуску і?

5. Що таке посадки в будівництві?

6. Які інтервали розмірів у будівництві по горизонталі й вертикалі?

8. Що таке допуски і граничні відхилення лінійних розмірів?

9. Що таке допуски і граничні відхилення металоконструкцій?

10. Що таке допуски прямолінійності?

11. Що таке допуски перпендикулярності?

12. Яка точність розбивочних робіт?

13. Яка точність будівельних і монтажних робіт?

14. Які допуски суміщення орієнтирів?

15. Які допуски симетричності установки?

16. Які вимоги до точності виготовлення конструкцій (класи точності)?

17. Як визначається коефіцієнт точності k?

18. Як знайти функціональний геометричний параметр?

19. Як визначити функціональний допуск?

20. Які бувають значення функціональних допусків?

21. Що таке номенклатура функціональних допусків розмірів, форми і положення?Сейчас читают про: