double arrow

Приклади оформлення джерел інформації


1. Быкова Г.Ф. Средства наглядности в формировании умственных дейст­вий / Г.Ф. Быкова // Вопросы психологи. – 1996. – № 1. – С. 31 – 36.

2. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі, освіті: (підсумки 10-ї Міжнарод. конф. „Крим – 2003”) [Електронний ресурс] / Л.Й.Костенко, А.О.Чекнарьов, А.Г.Бровкін, І.А.Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/ articles/ 2003.htm.

3. Богданова С.І. Трудове навчаня (для груп дівчат). 7 клас: Розробки уроків / Богданова С.І. – Х.: Веста: В-во „Ранок”, 2005. – 176 с. – (На допомогу вчителю).

4. Величко Т. Комп’ютерні технології навчання // Сучасні інформаційні та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр. / Редкол. І.А.Зязюн та ін. – Київ-Вінниця: ДОВ Вінниця, 2002. – С. 15–18.

5. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: [навч. посіб.] / В.М.Галузинський, М.Б.Євтух. – К.: Вища школа 1995. – 237 с.

6. Горпинко Т.М. Лабораторно-практичні роботи з кулінарії: : [навч.-метод. посіб.] / Т.М.Горпинко. – Львів: Світ, 1996. – 104 с.

7. Денисенко Л.І. Азбука домашнього господарювання : [навч. посіб. з трудового навчання для учнів 5 – 9 класів серед. загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій. / Л.І.Денисенко. – К.: А.С.К., 1999. – 232с.: іл.

8. Корнєв В.П. Дидактичні вимоги до комп’ютерних програм / В.П.Корнєв // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №8. – С. 25–27.

9. Кулінарія: [підручник] / Л.Я. Старовойт, Н.С. Косовенко, Ж.М. Смир­нова. – К.: Вища школа, 1993. – 270 с.

10. Кульчицька О.Л. Народний одяг західних областей УРСР: [альбом] / Укладач О.Л. Кульчицька – К., 1959. – 74 табл.

11. Литвинець Е.М. Голки, нитки, намистинки: [наук.-попул. кн.] / Е.М. Литвинець. – К.: Веселка, 1989. – 75 с.: іл.

12. Олейник Н.М. Учебное пособие по спецкурсу „Тест как инструмент измерения уровней знаний и трудности заданий в современной технологии обучения” / Н.М. Олейник – Донецк: Дон ГУ, 1991. – 66 с.

13. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки: [підручник] / В.О.Радкевич, Г.М.Пащенко. – К.: Вища школа, 1997. – 303 с.

14. Психологічний словник / Ред.-упоряд. В.І.Войтко. – К.: Вища школа, 1982. – 263 с.

15. Програма з трудового навчання: 5 – 9 кл. – К.: Шкільний світ, 2005. – 320 с.

16. Серга С.А. Збірник запитань, задач і вправ з трудового навчання: [метод. посіб.] / С.А. Серга – К.: Рад. школа., 1977. – 94 с.

17. Технические средства обучения и методика их использования / [Д.А.Сметанин, К.А.Квасневский, В.В.Ильин и др.]; под общ. ред. К.А.Квасневского. – М.: Колос, 1984. – 223 с.

18. Трудове навчання. 7 клас: [навч посіб.] / [В.М. Мадзігон, А.І. Воло­виченко, Г.Е. Левченко та ін.]. – К.: Рад. школа, 1991. – 207 с.

19. Тхоржевський Д.О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін: [навч. посіб]. – 3-е вид., допов. і перероб.. – К.: Вища школа, 1992. – 334 с.

20. Український педагогічний словник / Авт.-уклад. С.У. Гончаренко – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Примітка:інформаційне джерело оформляється мовою оригіналу.


НАУКОВО–МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ

Оршанський Л.В., Мельник Г.М.

КУРСОВА РОБОТА З ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ: МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.010103 „ПМСО. ТЕХНОЛОГІЧНА ОСВІТА”

 

 

Редакційно-видавничий відділ

Дрогобицького державного педагогічного університету

імені Івана Франка

Головний редактор

Ірина Невмержицька

 

Редактор

Ніна Хом’як

 

Мовний редактор

Марія Зубрицька

 

Комп’ютерна верстка

Ірина Заліська

Підписано до друку 22.10.2009 р. Формат 60 х 84/16

Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Наклад 100 прим. Зам. _______

 

Підготовка макету та друк:

НВЦ „Каменяр”

Вул. Стрийська, 3

82100 Дрогобич

тел. 2-93-59

 


Сейчас читают про: