double arrow

Становлення української містобудівної школи 20-30 рр

Розвиток ідеї “лінійного” міста.

Перша концепція лінійного міста належить Сорріа Матта (Іспанія). Таке місто мало розвиватися у вигляді вузьких смуг шириною 500 м уздовж транспортних ліній. Лінійні міста з’єднували точкові міста минулого, покриваючи країну сіткою трикутників, між сторонами яких розміщувалися території для сільського господарства та промисловості. Ідеї Сорріа частково було реалізовано в процесі будування на початку століття (1904 р.) мадридського лінійного міста.

Подальшим розвитком лінійного міста можна назвати ідеї промислового міста Тоні Гарньє (Франція) з чіткою структурою окремих компонентів.

Особливо яскраво концепцію лінійних міст було втілено у виконаному 1929 р. поясному місті Мілютіна. Ідея Мілютіна полягала у досягненні тісного зв’язку між житлом, громадським обслуговуванням, транспортом і виробництвом, які розташовувались у паралельних зонах.

На основі розвитку цих концепцій у 1944 р., нім. арх. Гільберсеймер створив лінійно-поясне місто (членування житлових груп і виробництва). Також розвиток ідеї лінійного міста підтримав Лє Корбюзє та грец. арх. Доксідіадіс зі своїм «дінаполісом» (рівномірне зростання вздовж ліній комунікацій в одному напрямі та формув тим самим системи відкритої для розвитку). У 1966 лінійну концепцію розселення підтримала радянська група НЕР (Бабуров, Гутнов, Лежава, Садовський, Харитонова). За композицією НЕР (новий елемент розселення) лінійний, витягнений уздовж трас і компактний у вигляді замкненого кільця.

Сучасні мегаполіси також тяжіють до лінійного міста.

В Україні 1922 р. було створено спеціальне Товариство міст- садів України. На розробку концепції нового соціалістичного міста вплинули праці зарубіжних спеціалістів - починаючі від "міста-сада" З.Говарда до «міста-лінії». Так, П.Чернишов запропонував перетворити традиційну круглу форму "міста-сада" на секторіальну, ураховуючи, до головним центром масового тяжіння будуть місця прикладання праці, а не громадський центр міста. Зв'вязок з місцями прикладання праці здійснювався за допомогою радіальних магістралей. Територіальне зростання міста відбувалося за рахунок периферійних зон. Архітектори П.Хоустов і Г.Шапаровський розглядали місто як виробничий центр. Характерною особливістю планувальної структури є її динамізм, розосереджена система культурно-побутового обслуговування. Ідея, яку запропонував М.Борисенко, полягала в організації нових міст-супутників біля існуючих "старих" міст на відстані 20-30 км. Мі ста-супутники проектувалися з замкненою структурою та рівномірним освоєнням всієї території. Архітектори В.Мірер і Г.Молокін запропонували систему міст-супутників на радіальних магістралях від міста - промислового центра. Ідею нового соціалістичного міста на секторіально-поясній функціональній схемі запропонував Я.Ліфшиць. Кожний сектор мав свої поясні зони і був самодостатньою одиницею. Велике Запоріжжя - це мі сто--су зір" я, до якого входять відособлені житлові райони, якіі об єднуються в єдину просторову структуру з висотними архітектурними домінантами та внутрішніми транспортними зв'язками.

Три форми розселення Афінської Хартії.

1933 – 5 конгресс. Афинская хартия. Выроботана хартия градостроительства. 33 европейских города проанализировано. Огромное значение Аф.Хартии в создании 3-х форм расселения Ле Корбюзье.

В своей книге «Три формы расселения» Ле Корбюзье говорил:

За столетие развития машинной техники «расселения человека» по земле осуществлялось плохо, а создавшийся беспорядок привел к кризису.

Но поселения людей должны располагаться по точно определенным местам, а их форма должна определяться соответственно их специфике.

Исходя из этих положений он предложил следующие формы расселений:

Для сельской местности – назвал ее сельскохозяйственной производственной единицей – орудие продовольственного снабжения.

Линейный промышленный город – орудие промышленного производства.

Радиально-концентрический торговый город – образующийся на пересечении больших транспортных артерий. Города которые могут формироваться сразу или постепенно в правительственные, административные, торговые города и научные центры.

Свою цель заключил в том, что бы сформулировать основы трех форм расселения. Располагаясь этими основами, можно будет приступить к разработке новых проектных предложений.

Прилагаемая схема:

1.Сельськохозяйственная производственная еденица

2. Линейный промышленный город

3. Радиально- концентрический город об

Сельскохозяйственная производственная единица

Ле Корбюзье наметил формы перестройки сельской жизни. Следовательно:

Местоположение животноводческих хозяйств определяется естественными условиями местности – пастбищами.

В центре вблизи основной дороги (но не вдоль нее), находится кооперативный центр.

Ле Корбюзье выдвигал две гипотезы в создании сельскохозяйственной производственной единицы:

Сельская единица с оптимально короткими расстояниями находится в непосредственной близости к обрабатываемым землям. Существует кооперативный центр для нескольких близрасположенных сел (групповая форма расселения).

Другая форма расселения рассеянного типа. Более отдаленная перспектива создания. Расстояния, которые сейчас считаются большими, становятся нормальными, так как пастбища, виноградники итд. правильно расположены и удобно связаны с овощехранилищами, гаражами с-г техники итд. Кооперативный центр может размещаться вне населенных пунктов и обслуживать несколько сел. Школа может обслуживать несколько сел.Дороги благоустроены в расчете на местный транспорт и велосипеды.

Прилагаемая схема показывает возможную структуру сельского населенного пункта.

1 – одно, два и боле число сел. Капитальные сооружения (церкви, кладбища и еще крепкие фермы) сохраняются; ветхие фермы уничтожаются; процесс переустройства сельских населенных мест будет происходить постепенно.

2 – Кооперативный центр.

3 – Пастбища, скотные дворы и их подсобные постройки.

4 – Огороды для выращивания овощей на продажу и для местного потребления

5 – Фруктовые сады

6 – Зерновые, корнеплоды, виноградники в зависимости от местных природных условий.

7 – Дороги с гладким покрытием.
Линейный промышленный город

Принципиальная его особенность – линейное расположение, а не бессмысленное рассредоточение. Такой город окажет благотворное влияние на радиально-концентрические торговые города, размещенные в исторически предопределенных местах. Радиально-концентрический город испытывает на себе влияние Линейно-промышленного, и наоборот. Л-п город поставляет продукцию технического производства (сырье) в Р-к город, но и черпает из него плоды культуры и знаний.

Линейный город состоит из параллельных полос железной дороги, шоссейной дороги и водной артерии. Три пути проходят вдоль одной из продольных сторон линейного города. Предприятия размещаются лишь по одну сторону путевой трассы, ибо если их расположить по обе стороны путей то движение на них будет постоянно нарушаться. Дальше следует зелёная зона, шоссе(скоростная дорога) – является осью города), жилая зона. Производственный процесс постадийно протекает вдоль линии, и соответственно ему вдоль линии расселяются работники цехов.


1-Пути следования товаров и грузов.

2-Промышленные предприятия.

3-Скоростная автодорога – является осью города.

4-Жилище.

Радиально-концентрический торговый город

Торговые города образуются образуются в местах скрещения основных дорог. Эти места были определены в давние времена: сначала здесь проходили пешие дороги, а затем конные пути. Р-к города размещены на скрещении больших путей и в местах слияния больших и малых рек. В них концентрируются торговые, развлекающие сферы, сферы обучения. Естественно, что в этих городах располагаются всевозможные руководящие и административные учреждения. Но промышленность в этих городах бездумно и поспешно размещалась. Наличие столь многочисленных видов деятельности требовало соответствующего кол-ва помещений и жилищ. Дома строились вдоль улиц и в большем количестве. Так что плотность городской застройки доводится до максимальных пределов.

13 «Три формы расселения Афинской хартии»

(СІАМ). Эту организацию основала группа прогрессивных европейских архитекторов, которая впервые собралась в 1928 г. в замке Ля Сарра в Швейцарии. Тогда была принята про­граммная резолюция, определившая основные принципы функцио­нального градостроительства, разработанные затем на IV конгрессе ОАМ. «Градостроительство — это организация всех функций коллек­тивной жизни в городе и на селе. В градостроительстве решающее зна­чение имеют не эстетические, а исключительно функциональные крите­рии. Основная задача градостроительства — организация функций: а) жилья, б) труда, в) отдыха. Резолюция уделяла особое внимание вопросу территорий, необходимых для нужд градостроитель­ства. «Наблюдающемуся в настоящее время хаотичному раздроблению территорий в результате покупки, спекуляций и наследования земель­ных участков следует противопоставить плановое коллективное земле­пользование. Такое развитие может быть начато уже сегодня путем изъятия в пользу общества неоправданного прироста стоимости и путем введения права на вечную аренду».

Авторы декларации критиковали академическое направление в градостроительстве и требовали пересмотра методов обучения архи­текторов.

IV конгресс (СІАМ проходил в 1933 г. на борту парохода, плыву­щего из Марселя в Афины, и частично в Афинах и Марселе. Темой об­суждения был «функциональный город». Конгресс закончился приняти­ем резолюции, которая со временем приобрела известность как «Афин­ская хартия»

В этой резолюции резко критиковались современное состояние го­родов, методы их реконструкции, а также давалась оценка причин, вызывающих трудности в градостроительстве. Кроме того, выдвигались требования, касающиеся такого развития городов, которое создавало бы возможность наилучшего выполнения функции в четырех основных сферах жизни: в жилище, труде, отдыхе и транспортном сообщении. Особые рекомендации касались охраны архитектурных памятников. «Хартия» требовала проведения тщательных исследований перед раз­работкой градостроительных проектов, а также обращала внимание на необходимость комплексного изучения проблем города и его окруже­ния. Резолюция заканчивалась решениями и выводами в отношении различных вопросов, связанных со строительством городов.

Жилье:

Отныне под жилые районы должны отводиться лучшие городские территории с учетом оптимальных топографических и климатических условий, части, наиболее освещаемые солнцем и прилегающие к зеленым массивам.

Выбор селитебных территорий должен определяться требованиями гигиены.

В зависимости от природных условий участка и соответственно за­проектированных жилых домов сле­дует определять необходимые плот­ности населения

Для каждой квартиры должен быть установлен минимум инсоляции.

Строительство жилых домов вдоль транспортных магистралей должно быть запрещено.

Надо использовать возможно­сти современной техники для возве­дения многоэтажных сооружений.

Размещение многоэтажных зда­ний на значительном расстоянии друг от друга освободит землю для созда­ния больших зеленых массивов.

Отдых:

Отныне в каждом жилом квартале следует создавать зеленые территории для размещения на них детских игровых и спортивных площадок, а так же мест отдыха для взрослого и престарелого населения.

Трущобные кварталы должны быть снесены и превращены в зеленые пространства. Это улучшит санитар­ное состояние прилегающих к ним кварталов.

Новые зеленые территории должны быть предназначены для конкретного использования: размещения датских садов, школ, мо­лодежных центров и других общественных зданий, необходимых для обслуживания населения.

Часы еженедельного отдыха должны проводиться в специально для этой цели благоустроенных мес­тах — в парках, лесах, на спортивных площадках, стадионах, пляжах и т. д.

Следует также разумно исполь­зовать существующие природные факторы — реки, леса, холмы, поляны, озера, море и т. д.

Работа:

Расстояния между местами ра­боты и проживания должны быть сведены к минимуму.

Промышленные зоны должны быть отделены от жилых районов, а пространство между ними превраще­но в зеленую территорию.

Промышленные зоны следует строить вдоль железных дорог, кана­лов и шоссейных дорог.

Ремесленное производство, не­посредственно обслуживающее насе­ление, необходимо размещать на спе­циально отведенных территориях в черте городов.

Деловой центр, где размещаются государственные и частные административные учреждения, должен быть хорошо связан с жилыми и промышленными районами, а также с ремесленными предприятиями, размещенными в центральных частях городов или вблизи от них.

Транспорт:

Необходимо провести тщательные статистические исследования транспортных потоков городов и окружающих их районов и разработать новые схемы городского движения с учетом напряженности движения на отдельных магистралях.

Дороги и магистрали должны быть классифицированы в соответствии с их назначением и построены в соответствии со скоростями и характером пропускаемого по ним транспорта.

Напряженные перекрестки дорог должны решаться в разных уровнях.

Пешеход должен иметь возможность передвигаться по дорогам, свободным от автотранспорта.

Улицы должны быть дифферен­цированы в зависимости от их назна­чения; жилые улицы, прогулочные улицы, транзитные магистрали, главные артерии.

Скоростные магистрали долж­ны быть обязательно ограждены зе­леными зонами.

Участники СИАМ трепетно относились к вопросу сохранения исторической застройки. Они считали необходимо провести тщательный анализ исторических памятников и сохранять их в случае, если они являются национальными культурными ценностями. В случае, если историческая застройка не соответствует нормам гигиены, то приоритетными становятся последние. Создатели Афинской хартии категорически были против сохранения трущобной застройки вокруг исторической застройки, на место которой должны возводиться зеленые насаждения. В случае необходимости сноса памятников архитектуры, поднимался вопрос о их переносе на новое место.

Впоследствии глава СИАМ и один из составителей Афинской хартии Ле Корбюзье более детально развил данную тему в своей книге «Три формы расселения», где представил такое три единицы: сельскохозяйственная производственная единица, линейный промышленный город, жилище и зона восстановления сил. Он показал взаимосвязь между ними, их расположение относительно один одного и основные функции каждой единицы. Так же он дал четкую классификацию дорогам так званое «правило семи V»:

V1 — национальная или главная доро­га провинции, пересекающая страну или континенты;

V2 — муниципальная дорога, главная магистраль агломерации;

Vз — дороги, отведенные исключитель­но для механического транспор­та. Они не имеют тротуаров; на них не должны выходить вход­ные двери и здания. Огни, регу­лирующие движение, следует располагать здесь через каждые 400 м, что обеспечит для транс­порта возможность развивать большие скорости. Эти дороги образуют новые градостроитель­ные единицы площадей — секто­ры;

V4 - торговая улица сектора;

V5 - дороги, проходящие по террито­рии секторов;

V6 — дороги, обеспечивающие подъез­ды автомашин к входам в зда­ния и передвижение пешеходов;

V7 — дорога, обслуживающая зеле­ную зону, в которой размещают­ся школы и спортивные соору­жения;

V8 — дополнительная дорога для ве­лосипедистов,

В Афинской хартии впервые поднимались вопросы о стадиях проектирования города. Они говорили о разработках генеральных планов городов с учетом дальнейшего их развития. Уделяли внимание тому, что планировку города нужно осуществлять одновременно с составлением планировки района. Они обратили внимание на то, что составлением генеральных планов должен заниматься целый ряд профессионалов. Что для разработки одного проекта необходимо собрать сведенья из множества смеженных наук – сведенья о природных ресурсах, общей топографии, экономические данные, анализ соц. исследований и др. Собственно, данная доктрина заложила фундамент современному градостроительному проектированию, всем его составляющим.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: