double arrow

Базові знання вміння та навикиРоль лікаря-лікувальника у здійсненні поточного санітарного нагляду за ЛПЗ; гігієнічні вимоги до забудови, планування ділянки та основних структурних підрозділів, санітарного благоустрою (опалення, вентиляції, освітлення, водопостачання, каналізування) та санітарно-протиепідемічного режиму ЛПЗ; гігієнічні критерії та методи оцінки мікроклімату, хімічного та мікробного складу повітря, освітлення приміщень, якості питної води, дезінфікуючих засобів; ВЛІ, гігієнічне значення, джерела, механізми передачі, наслідки, заходи профілактики; вимоги до особистої гігієни персоналу та пацієнтів; вплив процесу й умов праці на організм, сучасна гігієнічна класифікація праці, гігієнічна оцінка характеру й умов праці, заходи профілактики їх несприятливої дії на здоров’я працюючих [загальна гігієна].

Зміст теми

Гігієнічне значення планування, обладнання, оптимального режиму експлуатації ЛПЗ як умов створення безпечних умов праці медичного персоналу. Професійні шкідливості, гігієна й охорона праці медичного персоналу різних відділень (терапевтичних, хірургічних, інфекційних, реанімаційних, психоневрологічних, діагностичних, фізіотерапевтичних тощо) і лабораторій ЛПЗ. Законодавчі та організаційні заходи з охорони праці медичного персоналу. Забезпечення сприятливих умов праці, профілактика ВЛІ та професійних захворювань серед медичного персоналу, особиста гігієна персоналу.
Література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г.Бардова.– Вінниця: Нова Книга, 2006.– С. 485-492.

2. Гігієна та охорона праці медичних працівників: навч. посіб. / За ред. В.Ф.Москаленка, О.П.Яворовського. – К.: Медицина, 2009. – С. 3-69, 88-102, 135-173.

3. Гігієна та екологія: Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Б.А.Пластунов та ін. – Львів, 2011. – 263 с.

Додаткова:

4. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 333-393.

5. Охорона праці в медицині та фармації / В.М.Мороз, І.В.Сергета, Н.М.Фещук, М.П.Олійник. – Вінниця, Нова Книга, 2005.– 544 с.

6. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

7. Наказ МОЗ України від 23.07.2002 р. № 280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб”.Контрольні питання

1. Гігієнічне значення планування, обладнання, оптимального режиму експлуатації ЛПЗ як умов створення безпечних умов праці медичного персоналу.

2. Професійні шкідливості, гігієна й охорона праці медичного персоналу різних відділень (терапевтичних, хірургічних, інфекційних, реанімаційних, психоневрологічних, діагностичних, фізіотерапевтичних тощо) і лабораторій ЛПЗ.

3. Законодавчі та організаційні заходи з охорони праці медичного персоналу.

4. Забезпечення сприятливих умов праці, профілактика внутрішньолікарняної інфекції та професійних захворювань серед медичного персоналу, особиста гігієна персоналу.

Контрольні тести 2.172-298; 3.29, 30, 84, 228, 271, 307, 313, 329, 330 [3].

Контрольні завдання

1. Скласти за нижче наведеною схемою перелік несприятливих чинників виробничого середовища та трудового процесу, властивих діяльності лікарів різних спеціальностей; можливих професійних і професійно зумовлених захворювань і заходів їх профілактики, приділивши особливу увагу медичним протипоказанням до роботи, періодичності проходження медичних оглядів, переліку необхідних обстежень лікарями-спеціалістами та лабораторно-інструментальних досліджень, праву на підвищення посадових окладів і одержання щорічних додаткових відпусток [2].

 

Варі-ант Лікарська спеціальність Несприятливі чинники виробничого середовища та трудового процесу Професійні та професійно зумовлені захворювання Профілактичні заходи
1 Хірург      
2 Анестезіолог-реаніматолог      
3 Акушер-гінеколог      
4 Терапевт стаціонару      
5 Терапевт поліклініки      
6 Інфекціоніст      
7 Фтизіатр      
8 Дермато-венеролог      
9 Психіатр      
10 Лікар діагнос-тичного кабінету      
11 Лікар фізіотерапевтичного кабінету      
12 Лікар-лаборант      

 

2. Оцінити за даними ситуаційної задачі умови праці в операційній, визначити фактори ризику та їх можливі негативні наслідки для здоров’я персоналу, обґрунтувати заходи оптимізації умов праці в операційній, оцінити сумаційний вплив на організм речовин-анестетиків.

Задача. При здійсненні внутрішньолікарняного контролю за дотриманням гігієнічного режиму в операційній проведено інструментально-лабораторні дослідження якості повітряного середовища за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні результати: температура повітря – 24°С, швидкість руху повіт- ря – 0,15 м/с, відносна вологість – 60%, КПО – 2%, загальна штучна освітленість – 350 лк, штучна освітленість операційного поля – 5000 лк, концентрація фторотану – 2 мг/м3, інгалану – 20 мг/м3, хлоретилу – 5 мг/м3, діетилового ефіру – 30 мг/м3, ртуті – 0,0003 мг/м3 (ГДКмр відповідно становлять 20, 200, 50, 300 і 0,01 мг/м3), вміст СО2 – 0,1%,загальне число бактерій – 300 колоній/м3.

 

Тема 5. Гігієнічні принципи раціональної організації фізичного виховання та трудового навчання дітей і підлітків. Наукові основи проведення лікарсько-професійної консультації.

Актуальність теми

Фізичне виховання та трудове навчання – організований процес впливу на дитячий організм фізичних вправ і трудових операцій, які за умови дотримання гігієнічних вимог до їх організації сприяють оптимізації рухової активності, підвищенню опірності до несприятливих чинників довкілля, покращанню фізичного розвитку та зміцненню здоров’я, формуванню й удосконаленню рухових якостей, вмінь і навиків, необхідних для підготовки до майбутньої трудової діяльності, а також забезпечують зміну розумової діяльності на рухову і попереджають розвиток втоми. Вагомим чинником збереження та зміцнення здоров’я при виборі підлітком майбутньої професії залишається лікарська професійна консультація, професійна орієнтація та професійний відбір.

Навчальні цілі

Знати гігієнічні основи раціональної організації фізичного виховання, загартовування та трудового навчання дітей і підлітків, проведення лікарсько-професійної консультації, професійної орієнтації та професійного відбору школярів.

Вміти оцінити організацію та умови проведення уроків фізичного виховання та трудового навчання, ефективність загартовування дітей і підлітків, спрогнозувати успішність майбутньої професійної діяльності підлітків.Сейчас читают про: