double arrow

Базові знання, вміння та навики

Загальна методика поточного санітарного нагляду; методи санітарно-гігієнічного обстеження об’єкта; основні гігієнічні вимоги до місткості лікарняних палат, параметрів мікроклімату, повітряного середовища, освітлення, вентиляції, видалення та знешкодження твердих і рідких відходів [загальна гігієна].

ДІВ, що застосовуються в медичній практиці, їх якісні та кількісні характеристики; основні принципи радіаційної безпеки та їх забезпечення; радіаційна безпека та протирадіаційний захист персоналу та пацієнтів при застосуванні нерадіонуклідних і радіонуклідних джерел іонізуючих випромінювань в ЛПЗ; види контролю при роботі персоналу ЛПЗ з ДІВ [радіаційна медицина, загальна гігієна].

Зміст теми

Несприятливі чинники внутрішньолікарняного середовища різних підрозділів ЛПЗ. Основні гігієнічні вимоги до режимів експлуатації лікувальних, діагностичних, допоміжних і побутових приміщень лікарняного стаціонару та поліклініки. Гігієнічні норми мікроклімату, повітряного середовища, вентиляції, природного та штучного освітлення різних підрозділів ЛПЗ. Схема санітарно-гігієнічного обстеження лікарні.

Способи застосування нерадіонуклідних і радіонуклідних ДІВ в ЛПЗ з діагностичною та лікувальною метою. Характеристика радіаційної небезпеки в рентгендіагностичному кабінеті та умови, від яких вона залежить. Структура радіологічного відділення лікарні. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при проведенні дистанційної та контактної променевої терапії відкритими та закритими ДІВ. Вимоги до планування рентгенологічних і радіологічних відділень, їх санітарно-технічного та протирадіаційного обладнання, режимів експлуатації. Методи збирання та знешкодження радіоактивних відходів при роботі з відкритими ДІВ. Регламенти радіаційної безпеки персоналу ЛПЗ і пацієнтів. Шляхи зниження променевого навантаження персоналу та пацієнтів. Режими праці, особиста гігієна та пільги персоналу.
Література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г.Бардова. – Вінниця, Нова книга, 2006. С. 161-167, 485-492, 525-535.

2. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г.Гончарука. – Київ.: Здоров’я, 2003. – С. 651-657.

3. Мащенко М.П., Мечов Д.С., Мурашко В.О. Радіаційна гігієна. – Харків: Інститут монокристалів, 1999. – С. 162-232.

4. Гігієна та екологія: Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Б.А.Пластунов та ін. – Львів, 2011. – 263 с.5. Перелік типових задач діяльності, умінь і практичних навиків до державного іспиту з гігієни для студентів VI курсів медичних факультетів фахового спрямування “Лікувальна справа”. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. – 26 с.

Додаткова:

6. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 374-393, 419-421.

7. Никберг И.И. Гигиена больниц. – К.: Здоров’я, 1993. – 264 с.

8. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров. СанПиН 5179-90.

9. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). – К., 1997. – 121 с.

10. Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (затв. наказом МОЗ України № 54 від 02.02.2005 р.). – К., 2005. – 83 с.

11. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур. ДСанПіН 6.6.3-150-2007.

Контрольні питання

1. Санітарно-технічне обладнання ЛПЗ, його види, гігієнічне значення. Санітарно-гігієнічний режим ЛПЗ, його складові, гігієнічне значення.

2. Гігієнічні вимоги до мікроклімату, хімічного та бактеріального складу повітря, вентиляції та провітрювання, опалення, природного та штучного освітлення, водопостачання, проведення ремонту та прибирання різних приміщень ЛПЗ, прання та заміни білизни, збирання, видалення та знешкодження рідких, твердих і специфічних відходів, що утворюються в ЛПЗ, особистої гігієни хворих.

3. Способи застосування ДІВ в медичній практиці.

4. Характеристика радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при проведенні рентгендіагностичних процедур. Вимоги до планування, санітарно-технічного обладнання та режиму експлуатації рентгенкабінету.

5. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при проведенні дистанційної променевої терапії. Вимоги до планування, санітарно-технічного обладнання та режиму експлуатації блоку дистанційної променевої терапії.

6. Особливості радіаційної небезпеки та протирадіаційного захисту при проведенні контактної променевої терапії закритими та відкритими радіонуклідними джерелами. Вимоги до планування, санітарно-технічного обладнання та режиму експлуатації блоку контактної променевої терапії закритими та відкритими радіонуклідними джерелами. Методи збирання та знешкодження радіоактивних відходів при роботі з відкритими ДІВ.

7. Радіаційний контроль у рентгенкабінетах і радіологічних відділеннях ЛПЗ. Регламенти радіаційної безпеки, режими праці, особиста гігієна та пільги персоналу. Рекомендовані рівні опромінення пацієнтів різних категорій.

Контрольні тести 2.172-298; 4.41-45 [4].

Контрольні завдання

1. За даними ситуаційної задачі скласти гігієнічний висновок та обґрунтувати заходи щодо покращання санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму в поліклініці.

Задача. Результати досліджень санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях районної поліклініки, розрахованої на 960 відвідувань за зміну, наведені в таблиці.

 

Назва приміщення Площа, м2 Температура, ºС Відносна вологість, % Швидкість руху повітря, м/с КПО, % Освітленість (лампи розжа-рювання), лк Рівень шуму, (вдень), дБА
Кабінет лікаря-терапевта 10 20 60 0,1 1,0 300 20
Кабінет хірурга 20 18 50 0,2 1,0 300 30
Процедурна 12 20 55 0,05 1,5 400 25

 

2. Скласти схеми планування:

а) рентгендіагностичного кабінету [1, С. 528-529; 3, С. 184-185];

б) блоку дистанційної γ-терапії [1, С. 528-529; 3, С. 195-196;];

в) блоку контактної променевої терапії закритими радіонуклідними джерелами [1, С. 532; 3, С. 205];

г) блоку контактної променевої терапії відкритими радіонуклідними джерелами [1, С.

532-533; 3, С. 206].

3. Заповнити зведену таблицю радіаційних характеристик процедурних рентгенологічних і радіологічних відділень ЛПЗ [1, С. 528-533; 3, С. 179-208].

 

Процедурна

ДІВ

Характеристика радіаційної небезпеки

Заходи протирадіаційного захисту

персоналу пацієнтів суміжних приміщень
рентгенкабінету          
блоку дистанційної γ-терапії          
блоку контактної променевої терапії закритими радіонуклідними джерелами          
блоку контактної променевої терапії відкритими радіонуклідними джерелами          

 

4. Розв’язати ситуаційну задачу 10; опрацювати навики 10-12(І), 12-13(ІІ) [5].

 


Сейчас читают про: