double arrow
Базові знання, уміння та навики

Роль і завдання медико-санітарних частин і цехових лікарів в організації санітарно-гігієнічних заходів на промислових підприємствах; схема гігієнічного обстеження підприємства, цеху, конкретної професії; планові та позапланові обстеження підприємства цеховим лікарем, медичним персоналом пунктів охорони здоров’я; планування лікувально-профілактичної та санітарно-гігієнічної роботи на цеховій дільниці [загальна гігієна]; облік і аналіз захворюваності на промислових підприємствах [загальна гігієна, соціальна медицина]; професійні захворювання, їх класифікація, перелік професійних захворювань, структура професійної захворюваності в Україні [професійні хвороби], профілактика професійних захворювань, отруєнь та нещасних випадків [загальна гігієна]; мета і завдання попередніх при поступленні на роботу і періодичних медичних оглядів працівників певних категорій, розслідування випадків гострих і хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві [загальна гігієна, соціальна медицина]. Показники та методи дослідження функціонального стану різних систем організму [нормальна фізіологія], фізіологічні зміни в організмі в процесі фізичної та розумової праці, поняття про втому та перевтому; несприятливий вплив організації робочого місця, робочої пози, режимів праці, виробничого мікроклімату, шуму, вібрації, електромагнітних випромінювань, освітлення, пилу та хімічних домішок у повітрі на стан здоров’я працюючих, методи дослідження й оцінки шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища; ергономічні, фізіологічні, психофізіологічні показники важкості та напруженості праці, методи їх визначення та оцінки [загальна гігієна]; професійні захворювання [професійні хвороби]; гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; гігієнічні вимоги до організації режимів праці та відпочинку, робочого місця, робочої пози, параметрів виробничого середовища; заходи профілактики втоми і перевтоми, професійних захворювань, отруєнь і нещасних випадків на виробництві [загальна гігієна].
Хімічний склад атмосферного та видихуваного повітря, гігієнічне значення окремих компонентів; основні джерела та компоненти забруднення атмосферного повітря, їх вплив на здоров’я та санітарно-побутові умови життя населення; методи відбору проб і дослідження хімічного складу повітря; роза вітрів, її гігієнічне значення; методи визначення та гігієнічна оцінка мікроклімату, природного та штучного освітлення, показників антропогенного та мікробного забруднення повітря, ефективності вентиляції у приміщеннях різного призначення [загальна гігієна, мікробіологія]. Анатомо-фізіологічні характеристики слухового аналізатора, механізм слухового, больового, тактильного сприйняття [нормальна анатомія та фізіологія]; фізичні основи акустичних коливань, вібрації, ЕМП, закономірності їх поширення; класифікація шуму за характером спектра, частотним складом, часовими характеристиками; класифікація вібрації за способом передачі, характером спектра, частотним складом, часовими характеристиками; класифікація ЕМП за частотою та довжиною хвилі [фізика]; біологічна дія та гігієнічна характеристика постійного та непостійного шуму (рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівні звуку та еквівалентні рівні звуку), загальної та локальної вібрації (середньоквадратичні значення віброшвидкості та віброприскорення в октавних смугах частот), ЕМП різних частотних діапазонів (напруженість електричного та магнітного поля, густина потоку енергії), прилади для їх вимірювання [загальна гігієна].Зміст теми

Основи законодавства України з гігієни й охорони праці. Основи медико-профілактичного забезпечення працюючих, дотримання санітарних норм і правил на підприємстві, профілактики професійних захворювань і отруєнь. Групи професійних захворювань. Заходи профілактики професійної патології й охорони праці на виробництві. Попередні та періодичні медичні огляди робітників, розслідування випадків гострих і хронічних професійних захворювань і отруєнь, організація їх проведення, оформлення облікової та звітної документації. Перелік медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища та трудового процесу. Встановлення зв’язку захворювання з умовами праці. Аналіз загальної, професійної захворюваності та інвалідності працюючих, показники та методи визначення. Техніка безпеки, виробнича санітарія, санітарна освіта робітників як засоби профілактики професійних захворювань і отруєнь. Види праці, їх фізіолого-гігієнічна характеристика. Фізична праця, її важкість; розумова праця, її напруженість, критерії важкості та напруженості. Втома і перевтома, наукове обґрунтування їх розвитку. Сучасні принципи та критерії гігієнічної оцінки праці, класи праці за ступенем важкості та напруженості, шкідливості та небезпечності. Методи оцінки режимів праці та відпочинку, ступеня напруженості фізіологічних функцій організму в процесі праці. Система профілактичних заходів з раціоналізації трудового процесу. Психофізіологічний професійний відбір, діагностика і профілактика психоперевтоми.

Основні критерії та показники забруднення атмосферного повітря, повітря житлових і громадських будівель. Вплив атмосферних забруднень на здоров’я населення. Оцінка якості атмосферного повітря та методика вивчення впливу забруднювачів атмосфери на здоров’я. Система заходів з профілактики забруднення атмосфери. Урбанізація як соціально-гігієнічна проблема. Умови життя в населених пунктах і здоров’я населення. Захворювання, спричинені високими темпами урбанізації. Принципи планування, функціонального зонування та забудови території населеного пункту. Житло як фактор формування індивідуального здоров’я. Основні гігієнічно значущі фактори житла, їх гігієнічна оцінка. Профілактика захворювань, обумовлених несприятливими зовнішніми та внутрішніми чинниками середовища проживання. Джерела шуму, вібрації, ЕМП у населених пунктах, їх гігієнічне значення та нормування, система заходів зі зниження та запобігання негативного впливу в житлових, начальних приміщеннях, ЛПЗ. Законодавчо-нормативні документи, що регламентують допустимі рівні шуму, вібрації, ЕМП в населених пунктах.

Література

Основна:

1. Гігієна та екологія: Підручник / За ред. В.Г.Бардова.– Вінниця: Нова Книга, 2006.– С. 51-105, 122-167, 332-385.

2. Гігієна праці (методи досліджень та санітарно-епідеміологічний нагляд) / За ред. А.М.Шевченка, О.П.Яворовського. – Вінниця, Нова книга, 2005. – С. 10-244, 278-313, 335-344, 385-387, 406-408, 422-423, 429-431, 445-484, 510-513.

3. Комунальна гігієна / За ред. Є.Г.Гончарука – К.: Здоров’я, 2003. – С. 420-504, 505-614, 670-723.

4. Гігієна та екологія: Навчальний посібник для підготовки до ліцензійного іспиту Крок-2 “Загальна лікарська підготовка” / Б.А.Пластунов та ін. – Львів, 2011. – 263 с.

5. Перелік типових задач діяльності, умінь і практичних навиків до державного іспиту з гігієни для студентів VI курсів медичних факультетів фахового спрямування “Лікувальна справа”. – Львів: ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2012. – 26 с.

Додаткова:

6. Загальна гігієна: Посібник для практичних занять / За ред. І.І.Даценко. – Львів: Світ, 2001. – С. 6-104, 242-255, 259-273, 277-288, 319-332.

7. Гігієна праці / За ред. А.М.Шевченка. – К.: Вища школа, 1993. – С. 28-93, 402-417, 450-457.

8. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда / Под ред. А.М.Шевченко. – К.: Вища школа, 1986. – С. 5-54, 192-215.

9. Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене / Под ред. Е.И.Гончарука. – М.: Медицина, 1990. – С. 372-382.

10. Гігієнічна класифікація праці. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-3.3.8, 6.6.1-083-2001.

11. Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій”.

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2004 р. № 1112 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. № 1662 “Про затвердження переліку професійних захворювань”.

14. Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами). ДСП 201-97.

15. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затв. наказом МОЗ України № 173 від 19.06.1996 р.

16. Санитарные нормы допустимого шума в помещениях жилых домов и общественных зданий и на территории жилой застройки. СН 3077-84.

17. Санитарные нормы допустимого шума, создаваемого изделиями медицинской техники в помещениях лечебно-профилактических учреждений. СН 3057-84.

18. Санитарные нормы допустимых уровней вибрации в жилых зданиях. СН 1304-75.

19. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань, затв. наказом МОЗ України № 239-96 від 01.08.1996 р.


Сейчас читают про: