double arrow

Г) правильна відповідь відсутня.До працемісткого не належить виробництво:

г) все сказане правильно.

 

До паливомістких галузей не належить:

а) виробництво сталі;

 

До енергомістких галузей не належить:

а) виробництво глинозему;

До водомістких галузей не належить:

а) машинобудування;

До високоенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

; б) 30 – 45%;

 

До середньоенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

в) 15 – 30%;

 

До неенергомістких належать галузі де, частка паливо-енергетичних витрат становить:

а) менше 15%;

 

До енергомістких належать галузі:

г) правильно вказано у пунктах б, в.

 

До енергомістких належать:

в) виплавляння нікелю;

 

До паливомістких відносять виробництва що потребують багато:

в) тепла;

 

Дія сировинного фактору пов’язана з наявністю на території:

а) сировини;

 

Дія паливно-енергетичного фактору пов’язана з наявністю на території:

б) енергоносіїв;

 

Дія фактору робочої сили пов’язана з наявністю на території:

в) трудових ресурсів;

Дешеві вантажі доцільно перевозити:
г) правильно вказано у пунктах а, б.

До нематеріаломістких відносять:

Г) правильно вказано у пунктах а, б.

Для забезпечення простого відтворення населення потрібно, щоб сумарний коефіцієнт становив:

; г) правильної відповіді немає.

Для співставності та зручності в порівнянні показники динаміки чисельності населення розраховують на:

б) 1000 чоловік;

Динамічний процес обґрунтування, прийняття та впровадження у життя рішень про просторовий розподіл окремих її елементів це:

б) розміщення продуктивних сил;

До яких соціально-економічних наслідків призводить “старіння” населення:

Г) всі відповіді вірні

До видів комбінування можна віднести:

а) на основі послідовної обробки сировини;

До науковомістких належать виробництва, які потребують:

Г) правильно вказано у п. б і в.

До механізмів реалізації регіональної економічної політики належать:

Д) все сказане правильно.

До інструментів регіональної економічної політики належать:

Д) все сказане правильно.

До методів ендогенного регулювання регіонального розвитку належать:

Б) державне втручання з боку державних органів влади у вигляді податкових пільг, послабленні адміністративного контролю, скороченні частки державної власності;

До методів екзогенного регулювання регіонального розвитку належать:

А)державне втручання з боку державних органів влади у вигляді державних інвестицій, субсидій, кредитів;

До методів непрямого впливу регіональної політики належать:

Г) правильно вказано у пунктах а, б;До найбільш впливових чинників регіональних диспропорцій належать:

Д)все сказане правильно.

До неекономічних чинників від яких залежать показники економічної діяльності регіонів належать:

Г)все сказане правильно;

До основних завдань регіональної політики належать:

Г)все сказане правильно.

До економічних цілей регіональної політики належать:

А)пожвавлення виробництва в депресивних регіонах;

.

До соціальних цілей регіональної політики належать:

Г)правильно вказано у пунктах а, б;

До економічних цілей регіональної політики не належать:

Б)пріоритетне збільшення зайнятості; ?

До соціальних цілей регіональної політики не належать:

В)створення полюсів росту і зон ефективного підприємництва;

До принципів регіональної політики належать:

Г)відповіді а і в вірні;

До принципів регіональної політики належать:

Д)все сказане правильно.

До принципів регіональної політики належать:

Г)відповіді а і б вірні;

С

Соціальна політика – це: Б) умови та вимоги, що висуваються регіональною владою до господарюючих суб’єктів для досягнення неекономічної мети: забезпечення соціальних гарантій місцевому населенню, підвищення якості його життя, покращення стану навколишнього середовища;

Структурна політика – це: б) система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

Сучасна регіональна політика передбачає: сталий розвиток усіх регіонів, що сприятиме високій конкурентоспроможності національної економіки;

Система рівнів регіональної політики в Україні є: В) трирівневою;

Система суб’єктивних і речових елементів, що виражають активне ставлення людей до природи це:

а) продуктивні сили;

Синтез форм суспільної організації виробництва, який спирається на галузевий та територіальний поділ праці – це:

б) територіальна організація виробництва;

 

Сукупність стійких зв’язків між елементами об’єкта, причому обов’язковою умовою для їх реалізації є подолання геопростору – це:

Г) територіальна структура.

 

Стійкі територіально-економічні утворення, що характеризуються своєю різноманітністю, конфігурацією, складністю, взаєморозміщенням структурних елементів – це:

б) форми розміщення продуктивних сил;

Ступінь придатності ресурсів до того чи іншого виду людської діяльності з урахуванням сучасної або перспективної технології їх використання характеризує:

Г) технологічна оцінка природних ресурсів.

 

Сукупність усіх можливостей, засобів, запасів, джерел, що є і можуть бути мобілізовані, використані для досягнення певної мети – це:

Б) природно-ресурсний потенціал;

Схеми розміщення продуктивних сил в Україні складє:

Г) рада з вивчення продуктивних сил.

Сукупна вартість в ринкових цінах кінцевого продукту, створеного за рік в межах країни усіма виробниками, які знаходяться на її території називається:

в) валовим суспільним продуктом;

Сукупний річний дохід, створений національними виробниками як в країні, так і за її межами - це:Сейчас читают про: