double arrow

Г) до паливомістких галузей не можна віднести виробництво глинозему, віскозного шовку.


 


Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) метод – це сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності; б) методика – це сукупність найбільш істотних елементів теорії, викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі; в) методологія – це спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; г) жодне з тверджень неправильне.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) метод – це сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності; б) методика – це сукупність найбільш істотних елементів теорії, викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі; в) методологія – це спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; г) аналіз – це розчленування об’єкта, явища на елементи.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) аналіз – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) експеримент – ціле направлене вивчення, сприйняття, зумовлене поставленою задачею; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.
 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) спостереження – системний збір даних про об’єкт, явище; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) синтез –співвідношення між двома об’єктами, явищами, яке дає змогу виявити загальне і особливе; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Як класифікують наукові методи дослідження розміщення виробництва:

а) традиційні; описові; б) традиційні; нові; в) традиційні; сучасні; описові; г) все сказане правильно. 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) на другому етапі економічного аналізу вивчають диспропорції в розвитку і розміщенні виробництва; б) на першому етапі економічного аналізу обирають оптимальний варіант розміщення; в) на першому етапі економічного аналізі досліджують основні умови і фактори розміщення виробництва; г) правильна відповідь відсутня.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) на другому етапі економічного аналізу вивчають диспропорції в розвитку і розміщенні виробництва; б) на першому етапі економічного аналізу обирають оптимальний варіант розміщення; в) на першому етапі економічного аналізі досліджують основні умови і фактори розміщення виробництва; г) все сказане неправильно.

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) витрати складаються з капіталовкладень і поточних витрат; б) коефіцієнт ефективності капіталовкладень є оберненою величиною терміну окупності; в) правильно вказане у п. а і б; г) все сказане неправильно.

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) прикладом оптимізаційної моделі є закрита виробничо-транспортна задача; б) в практиці найчастіше використовують такі види економіко-математичних моделей; балансові; оптимізаційні; регіональні; в) все сказане правильно; г) все сказане неправильно.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) метод Монте–Карло – це система прийомів у математичній статистиці, призначених для перевірки дослідних даних гіпотез; б) ранги – це система взаємопов’язаних показників, які характеризують наявність і використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів; в) все сказане правильно; г) все сказане неправильно

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) баланси – це система взаємопов’язаних показників, які характеризують наявність і використання різних видів ресурсів; б) метод статистичних випробувань – це дослідження властивостей об’єкта чи явища що вивчається за допомогою спеціально організованого випробування; в) все сказане правильно; г) все сказане неправильно;

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) метод статистичної оцінки – знаходження функціональних залежностей між значеннями факторних і результативних ознак; б) рангами називають числа натурального ряду, які згідно зі значеннями ознаки надаються елементам сукупності і впорядковують її; в) ефективність виробництва розраховується, як відношення витрат до досягнутого ефекту; г) все сказане неправильно.

Яке твердження правильне: для країни з дефіцитом торговельного балансу:

в) чистий експорт є від’ємним;

3 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) в Україні діє трирівнева система регіональної політики: область-район-населений пункт;

б) удосконалення галузевої структури регіональної економіки та динаміка її розвитку – це трансфертна політика регіону;

в) у бюджетних системах зі стійким поділом доходів і повноважень за витратами основним механізмом регулювання бюджетних дисбалансів є міжбюджетні трансферти;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

4 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) в регіональній політиці України ієрархія територіальних одиниць є п’ятиступеневою;

б) головна сутність регіональної політики полягає у зниженні міжрегіональних диспропорцій у добробуті і доходах населення, підвищенні якості життя; ?

в) сучасна регіональна політика повинна сприяти сталому розвиток усіх регіонів, що й повинно привести до високої конкурентоспроможності національної економіки і визначить її місце в глобальній економіці;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

5 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) щоб визначити сучасні шляхи функціонування об’єктів регіональної політики необхідно виявити основні нерівності їх розвитку та їх чинники;

6 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) до механізмів реалізації сучасної регіональної політики належить мобілізація ендогенних ресурсів;

б) трансфертна політика – це сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами;

в)  мікроінструменти регіональної економічної політики – це загальноекономічні регулятори, які впливають на поведінку багатьох економічних суб’єктів;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

7 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) реальні інвестиції – це вкладання коштів у різноманітні фінансові інструменти (цінні папери, депозити, цільові банківські вклади);

б) інституціональна політика – це система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

в) більшість агентств розвитку не користуються централізованими державними фондами і фінансуються або частково місцевими чи регіональними адміністраціями, або з приватних джерел;

8 ? Яке з вказаних тверджень правильне:

а) до основних чинників, які забезпечують належні умови стимулювання економічного розвитку шляхом інвестиційної діяльності, є політична та економічна стабільність, чіткі правила гри, забезпечення прав власності та прозорість;

б) встановлення і регулювання владними регіональними структурами систем цін різних видів товарів і послуг – це інституційний механізм;

в) всі питання управління вирішуються на тому рівні, на якому вони виникають – це принцип субсідарності;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

9 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) структурна політика – це система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

б) до основних принципів регіональної політики належать генеральність; ієрархічність; субсідарність; погодженість з існуючим територіально-політичним та адміністративно-територіальним поділом країни;

в) реальні інвестиції – це кошти вкладені в матеріальні та нематеріальні активи;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

10 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) тарифна політика – це: сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення;

б) метою регіональної економічної політики є компроміс між економічною ефективністю і соціальною справедливістю;

11 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) встановлення тарифів на нафту та нафтопродукти залишається монополією компаній постачальників;

б) основна ціль створення вільних економічних зон – створення “фізичних вкладів” в країні з метою прискорення певних процесів (залучення прямих іноземних інвестицій, спрямування фінансових потоків, індустріалізація), стимулювання експорту, обмеження загальної ринкової лібералізації;

в) до методів прямого впливу належать державне інвестування, субсидування, ціноутворення; -

г) правильно вказано у пунктах а, б;

12  Яке з вказаних тверджень правильне:

а) тарифи на електро- та тепло енергію безпосередніх споживачів – підприємств та громадян встановлює регіональна влада та органи місцевого самоврядування;

б) принцип соціальної справедливості – це реальна участь громадян, територіальних громад, регіональних співтовариств у здійсненні управління місцевими та регіональними справами, у вирішенні питань загальнодержавного значення; -

в) різниця між валовою доданою вартістю і вартістю споживання основного капіталу складає чисту додану вартість;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

13 Яке з вказаних тверджень правильне:

14 стратегічною метою агентств є економічний розвиток даної території, створення умов для забезпечення матеріального добробуту населення, утвердження принципів соціального партнерства в суспільному житті;

 

Д

Довгострокові прямі іноземні інвестиції:Сейчас читают про: