Студопедия


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

Г) до паливомістких галузей не можна віднести виробництво глинозему, віскозного шовку.
 


Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) метод – це сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності; б) методика – це сукупність найбільш істотних елементів теорії, викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі; в) методологія – це спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; г) жодне з тверджень неправильне.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) метод – це сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності; б) методика – це сукупність найбільш істотних елементів теорії, викладених у конструктивній, прийнятній для практики формі; в) методологія – це спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання; г) аналіз – це розчленування об’єкта, явища на елементи.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) аналіз – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) експеримент – ціле направлене вивчення, сприйняття, зумовлене поставленою задачею; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) спостереження – системний збір даних про об’єкт, явище; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) індукція – це висновок від факторів до гіпотези; б) дедукція – висновок за правилами логіки: від загального до часткового; в) синтез –співвідношення між двома об’єктами, явищами, яке дає змогу виявити загальне і особливе; г) синтез – поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле.

 

Як класифікують наукові методи дослідження розміщення виробництва:

а) традиційні; описові; б) традиційні; нові; в) традиційні; сучасні; описові; г) все сказане правильно.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) на другому етапі економічного аналізу вивчають диспропорції в розвитку і розміщенні виробництва; б) на першому етапі економічного аналізу обирають оптимальний варіант розміщення; в) на першому етапі економічного аналізі досліджують основні умови і фактори розміщення виробництва; г) правильна відповідь відсутня.
 

Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) на другому етапі економічного аналізу вивчають диспропорції в розвитку і розміщенні виробництва; б) на першому етапі економічного аналізу обирають оптимальний варіант розміщення; в) на першому етапі економічного аналізі досліджують основні умови і фактори розміщення виробництва; г) все сказане неправильно.

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) витрати складаються з капіталовкладень і поточних витрат; б) коефіцієнт ефективності капіталовкладень є оберненою величиною терміну окупності; в) правильно вказане у п. а і б; г) все сказане неправильно.

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) прикладом оптимізаційної моделі є закрита виробничо-транспортна задача; б) в практиці найчастіше використовують такі види економіко-математичних моделей; балансові; оптимізаційні; регіональні; в) все сказане правильно; г) все сказане неправильно.

 

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) метод Монте–Карло – це система прийомів у математичній статистиці, призначених для перевірки дослідних даних гіпотез; б) ранги – це система взаємопов’язаних показників, які характеризують наявність і використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів; в) все сказане правильно; г) все сказане неправильно

Яке з вказаних тверджень є правильне:

а) баланси – це система взаємопов’язаних показників, які характеризують наявність і використання різних видів ресурсів; б) метод статистичних випробувань – це дослідження властивостей об’єкта чи явища що вивчається за допомогою спеціально організованого випробування; в) все сказане правильно; г) все сказане неправильно;Яке з вказаних тверджень є неправильне:

а) метод статистичної оцінки – знаходження функціональних залежностей між значеннями факторних і результативних ознак; б) рангами називають числа натурального ряду, які згідно зі значеннями ознаки надаються елементам сукупності і впорядковують її; в) ефективність виробництва розраховується, як відношення витрат до досягнутого ефекту; г) все сказане неправильно.

Яке твердження правильне: для країни з дефіцитом торговельного балансу:

в) чистий експорт є від’ємним;

3 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) в Україні діє трирівнева система регіональної політики: область-район-населений пункт;

б) удосконалення галузевої структури регіональної економіки та динаміка її розвитку – це трансфертна політика регіону;

в) у бюджетних системах зі стійким поділом доходів і повноважень за витратами основним механізмом регулювання бюджетних дисбалансів є міжбюджетні трансферти;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

4 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) в регіональній політиці України ієрархія територіальних одиниць є п’ятиступеневою;

б) головна сутність регіональної політики полягає у зниженні міжрегіональних диспропорцій у добробуті і доходах населення, підвищенні якості життя; ?

в) сучасна регіональна політика повинна сприяти сталому розвиток усіх регіонів, що й повинно привести до високої конкурентоспроможності національної економіки і визначить її місце в глобальній економіці;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

д) правильно вказано у пунктах б, в.

5 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) щоб визначити сучасні шляхи функціонування об’єктів регіональної політики необхідно виявити основні нерівності їх розвитку та їх чинники;

6 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) до механізмів реалізації сучасної регіональної політики належить мобілізація ендогенних ресурсів;

б) трансфертна політика – це сукупність механізмів формування та використання державних фінансових ресурсів, їх перерозподіл між галузями та регіонами;

в)  мікроінструменти регіональної економічної політики – це загальноекономічні регулятори, які впливають на поведінку багатьох економічних суб’єктів;

г) правильно вказано у пунктах а, б;

7 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) реальні інвестиції – це вкладання коштів у різноманітні фінансові інструменти (цінні папери, депозити, цільові банківські вклади);

б) інституціональна політика – це система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

в) більшість агентств розвитку не користуються централізованими державними фондами і фінансуються або частково місцевими чи регіональними адміністраціями, або з приватних джерел;

8 ? Яке з вказаних тверджень правильне:

а) до основних чинників, які забезпечують належні умови стимулювання економічного розвитку шляхом інвестиційної діяльності, є політична та економічна стабільність, чіткі правила гри, забезпечення прав власності та прозорість;

б) встановлення і регулювання владними регіональними структурами систем цін різних видів товарів і послуг – це інституційний механізм;

в) всі питання управління вирішуються на тому рівні, на якому вони виникають – це принцип субсідарності;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

9 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) структурна політика – це система податкових, бюджетних, інвестиційних заходів щодо підтримки і реструктуризації підприємств, забезпеченню їх конкурентних переваг на внутрішньому і зовнішньому ринках розвитку промислових і інших галузей;

б) до основних принципів регіональної політики належать генеральність; ієрархічність; субсідарність; погодженість з існуючим територіально-політичним та адміністративно-територіальним поділом країни;

в) реальні інвестиції – це кошти вкладені в матеріальні та нематеріальні активи;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

10 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) тарифна політика – це: сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення;

б) метою регіональної економічної політики є компроміс між економічною ефективністю і соціальною справедливістю;

11 Яке з вказаних тверджень правильне:

а) встановлення тарифів на нафту та нафтопродукти залишається монополією компаній постачальників;

б) основна ціль створення вільних економічних зон – створення “фізичних вкладів” в країні з метою прискорення певних процесів (залучення прямих іноземних інвестицій, спрямування фінансових потоків, індустріалізація), стимулювання експорту, обмеження загальної ринкової лібералізації;

в) до методів прямого впливу належать державне інвестування, субсидування, ціноутворення; -

г) правильно вказано у пунктах а, б;

12  Яке з вказаних тверджень правильне:

а) тарифи на електро- та тепло енергію безпосередніх споживачів – підприємств та громадян встановлює регіональна влада та органи місцевого самоврядування;

б) принцип соціальної справедливості – це реальна участь громадян, територіальних громад, регіональних співтовариств у здійсненні управління місцевими та регіональними справами, у вирішенні питань загальнодержавного значення; -

в) різниця між валовою доданою вартістю і вартістю споживання основного капіталу складає чисту додану вартість;

г) правильно вказано у пунктах а, в;

13 Яке з вказаних тверджень правильне:

14 стратегічною метою агентств є економічний розвиток даної території, створення умов для забезпечення матеріального добробуту населення, утвердження принципів соціального партнерства в суспільному житті;

 

Д

Довгострокові прямі іноземні інвестиції:


Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 227; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Как то на паре, один преподаватель сказал, когда лекция заканчивалась - это был конец пары: "Что-то тут концом пахнет". 8336 - | 7954 - или читать все...

 

3.231.228.109 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.006 сек.