double arrow

Г) галузь спеціалізації, вплив якої має місце в усіх сферах господарства, займає найбільш питому вагу в товарній продукції.Проблема вдосконалення структури виробництва в Україні передбачає:

г) все сказане правильно.

При вивченні регіонів найбільш ефективним є:

; г) системний.

Поняття „економічна інтеграція” означає:

б) зближення у певних формах національних економік окремих країн;

 

Продаж товарів і послуг в інші країни називається:

Б) експортом

З

За встановлення і регулювання владними регіональними структурами системи цін різних видів товарів і послуг відповідає:

Г) тарифний механізм;

Засоби праці це:

в) устаткування;

Закономірності розвитку РПС необхідно враховувати:

а) у наукових дослідженнях;

в) в практиці розміщення виробництва;

Г) відповідь а і в правильні.

 

Зниження ефективності суспільного виробництва, виникнення певних додаткових соціальних і матеріальних витрат може пояснюватися:

в) надмірною концентрацією продуктивних сил;

Загальні економічні закони притаманні:

а) великим групам явищ;

З чого починається внутрішньорегіональна інтеграція:

в) налагодження зв ‘язків між підприємствами;

Зона формуючого впливу концентраційних полів має радіус доступності від центру міста:
А) 2-3 години;

 

Зона безпосереднього тяжіння має радіус доступності від центру міста:

Б) 1-1,5 години;

 

Зона економічного впливу має радіус доступності від центру міста:

В) 3-4 години;

 

З чого починається аналіз території :

А) з функціонального зонування;

 

Запаси корисних копалин, використання яких економічно вигідне і які відповідають промисловим вимогам за якістю сировини та технічним умовам експлуатації називають:

Б) балансовими;

 

Запаси корисних копалин, використання яких при неповному рівні технології експлуатувати економічно невигідно, називають:

А) позабалансовими;

 

Зниження природного приросту населення спричиняє:

Г) відповіді а і в вірні.

Загальна величина трудових ресурсів визначається за формулою:

а) C = T – a – n – b + m;.

За якою ознакою відбувається поділ систем розселення на локальні і регіональні?

а) за територіальним поділом праці;

Зоні, де смертність перевищує народжуваність притаманне явище, яке називають:

в) депопуляцією;

Знайти коефіцієнт народжуваності в Україні на наступні 5 років. Якщо ми знаємо, що приблизно в Україні проживатиме близько 47 млн. осіб, а кількість народжених становить 1,1 млн.А) 23%о                           Б) 4,6%о                       В) 2,3%о                         Г) 3,6%о

 

Зробіть прогноз чисельності населення в Україні на наступні 4 роки. Якщо середньорічний приріст населення становить 0,8 млн., а в країні проживає 48,4млн осіб.

А) 51,6 млн.   Б)49,2 млн.     В) 154,88 млн. Г) правильна відповідь відсутня

Зростання ефективності виробництва за рахунок масовості випуску продукції зумовлено:

а) концентрацією;

Значення показника ефективності спеціалізації регіону повинно бути:

; б) > 1;

Значення індексу поточних витрат (Іс) повинно знаходитись в межах:

; г) Іс ≤ 1.

За допомогою яких коефіцієнтів не аналізують галузі спеціалізації:

б) коефіцієнт міжрайонної товарності;

Загальний рівень спеціалізації району становить 44%, а частина суспільного продукту, вивезеного за межі району дорівнює 18 млрд. грн. Знайти сукупний суспільний продукт.

В) 40,9 млрд

Загальна вартість продукції хімічної галузі району становить 653 тис. грн., а коефіцієнт міжрайонної товарності – 0,96. Знати вартість продукції, вивезеної за межі району?

Б) 626,88 тис. грн.

Засновником факторного аналізу є:

г) А. Вебер.

За ступенем енергомісткості галузі поділяються на:

г) все сказане правильно.

За ступенем енергомісткості галузі поділяються на:

Г) правильна відповідь відсутня.

За функціональною класифікацією розрізняють галузі:

Г) все казане правильно.

 

За динамічним и характеристиками галузі бувають:

а) пропульсивна, динамічна, нова, профілююча;

 

Залежно від галузевої структури розрізняють такі типи господарства країн:

в) аграрний; аграрно-індустріальний; індустріально-аграрний; індустріальний;

За розміром території економічні райони поділяють на:

а) мікрорайони; макрорайони;

О

Основними принципами регіональної політики є: б) принципи соціальної справедливості, демократизму, консенсусу, субсідарності, збалансованості повноважень і відповідальності;

Основною стратегією сучасної регіональної політики є: а) регіональне оновлення та інновації;

Об’єктом науки “ Розміщення продуктивних сил ” є:

в) продуктивні сили;

Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні регіону передбачає:

а) врахування передумов і факторів спеціалізації економіки; б) комплексне розміщення господарства; в) економічну безпеку регіону; г) все сказане правильно.

 

Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні регіону не передбачає:

Г) розміщення підприємств має сприятливі кооперативні зв’язки.

 

Оптимальне розміщення продуктивних сил на рівні підприємства передбачає:

Г) спеціалізація повинна враховувати співвідношення попиту і пропозиції.

Об’єднання на одній території морських портів, промислових підприємств, приморських поселень, соціально-виробничої інфраструктури – це:

а) портово промисловий комплекс;

Основоположником теорії “штандорту” є:

в) А. Вебер;

 

Основоположником теорії “концентричних кілець” є:

б) Й. Тюнен;

 

Основоположником теорії “шестикутників” є:

Г) А. Лем.

 

Основоположником теорії “кліматичних оптимумів” є:

а) Е. Гантингтон;

 

Основоположником марксистської теорії є:

б) К. Маркс;

 

Оцінка відносного ефекту чи прибутку, що дає його використання в народному господарстві покладена в основі:

б) рентного підходу;

Оцінка природних ресурсів за додатковими затратами на компенсацію втрат прибутку при вилученні певного ресурсу з природокористування, лежить в основі:

в) рентного підходу економічної оцінки природних ресурсів;

Основними чинниками розселення населення є:Сейчас читают про: