double arrow

А) валовий національний продукт 

Сума валової продукції галузей матеріального виробництва називається:

в) валовим суспільним продуктом;

Сукупний суспільний продукт становить 1023 млн. грн., а частина суспільного продукту району, вивезена за його межі дорівнює 204,6 млн. грн. Знайти загальний рівень спеціалізації.

а) 20%

Суть традиційної класифікації полягає у тому, що:

Г) правильна відповідь відсутня.

 

Суть класифікації факторів за пріоритетністю значення їхньої дії полягає у тому, що:

а) насамперед розглядаються ті фактори, вплив яких у конкретній системі координат є найбільшим;

 

Ступінь матеріаломісткості визначається:

Б) відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції;

 Сировинний фактор є провідним для таких галузей:

Г) все сказане правильно.

Сировинний фактор є провідним для таких галузей:

г) правильна відповідь відсутня.

Стимулом для розвитку виробництва в країні є:

б) перевищення попиту над пропозицією;

Синтез – це:

в) поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле;.

Спостереження – це:

; б) ціленаправлене вивчення, сприйняття, зумовлене поставленою задачею;
 

Суть літературного методу полягає у:

А) відборі й аналізі літературних джерел

 

Суть методу статистичних випробувань полягає у:

Г) дослідженні властивостей об’єкта чи явища, що вивчається, за допомогою спеціалізованого випробування натурного об’єкта чи його моделі.

 

Суть методу статистичної перевірки гіпотез полягає у:

В) підборі системи прийомів у математичній статистиці, призначених для перевірки дослідних даних гіпотез

 

Суть методу статистичної оцінки полягає у:

 б)знаходженні функціональних залежностей між значеннями факторних і результативних ознак;

Суть моделювання полягає у:

а) вивчені об’єкта не безпосередньо, а за допомогою посередника – ідеальної, матеріальної моделі;

П

Предмети праці це:

а) сировина;

Предметом науки “ Розміщення продуктивних сил ” є:

а) просторова організація продуктивних сил;

Процес виробничої спеціалізації території зумовлений посиленням між регіональної кооперації і обміном спеціалізованою продукцією та послугами – це:

б) територіальна організація виробництва;

 

Просторовий взаємозв’язок галузевих, міжгалузевих і територіальних виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощаджених витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, паливо, енергії – це:

а) територіальна організація продуктивних сил;

Принцип збереження екологічної рівноваги означає:

а) раціональне використання трудових ресурсів;б) зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

в) встановлення оптимальних зв'язків між природою і виробництвом;

г) правильної відповіді немає.

Правильне поєднання та взаємопов’язаний розвиток галузей на певній території дасть можливість отримати:

а) зниження витрат основного виробництва;

 

При повній класифікації економічні закони діляться на :

а) загальні і часткові;

б) всезагальні, часткові, специфічні;

в) всезагальні, часткові, специфічні, стадійні;

г) правильної відповіді немає.

Принцип  оптимального виробництва означає:

б) вибір найкращого варіанту РПС;

 

При повній класифікації економічні закони діляться на :

в) всезагальні, часткові, специфічні, стадійні;

 

При виборі можливих варіантів розміщення виробництва перевага надається тим, які:

Г) всі відповіді вірні.

 

Протягом історичного періоду, який людина може охопити завдяки своєму історичному досвіду діє:

а) закономірність;

Прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції – це:

а) ресурсозбереження;

Поелементна оцінка окремих джерел природних ресурсів є:

А) критерієм економічної оцінки природних ресурсів;

Природнокліматичні, бальнеологічні, заповідні природні ресурси відносяться до:

а) рекреаційних;

Прогноз чисельності населення методом лінійної функції здійснюється за формулою:

а) Nt = No·(1 + kt);

Переміщення населення з одного місця проживання, пов’язане з перетином певних меж, називають:

а) міграцією;

Процес виробничої спеціалізації території, що зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами, називається:

б) територіальним поділом праці;

При розрахунку ефективності регіональної спеціалізації (Ефс) і врахуванні транспортного фактора (Т) повинні виконуватися умови:

в) а (® max) і в;

Питома вага виробництва продукції легкої промисловості регіону в промисловому виробництві району становить 46%, а питома вага даної галузі району в країні – 20%. Визначити коефіцієнт локалізації?

Б) 2,3

Працемісткість виробництва можна визначити:

г) все сказане правильно.

 

Працемісткі види виробництва розміщуються у:

г) все сказане правильно.

Порівняння – це:

; в) співвідношення між двома об’єктами, явищами, яке дає змогу виявити загальне і особливе;

Приведені втрати розраховують за формулою:

в)

Пропульсивна галузь – це:

 б) нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

Профілююча галузь – це:Сейчас читают про: