Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

А) валовий національний продукт
 

Сума валової продукції галузей матеріального виробництва називається:

в) валовим суспільним продуктом;

Сукупний суспільний продукт становить 1023 млн. грн., а частина суспільного продукту району, вивезена за його межі дорівнює 204,6 млн. грн. Знайти загальний рівень спеціалізації.

а) 20%

Суть традиційної класифікації полягає у тому, що:

Г) правильна відповідь відсутня.

 

Суть класифікації факторів за пріоритетністю значення їхньої дії полягає у тому, що:

а) насамперед розглядаються ті фактори, вплив яких у конкретній системі координат є найбільшим;

 

Ступінь матеріаломісткості визначається:

Б) відношенням витрат на сировину до обсягу виробленої продукції;

 Сировинний фактор є провідним для таких галузей:

Г) все сказане правильно.

Сировинний фактор є провідним для таких галузей:

г) правильна відповідь відсутня.

Стимулом для розвитку виробництва в країні є:

б) перевищення попиту над пропозицією;

Синтез – це:

в) поєднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле;.

Спостереження – це:

; б) ціленаправлене вивчення, сприйняття, зумовлене поставленою задачею;

 

Суть літературного методу полягає у:

А) відборі й аналізі літературних джерел

 

Суть методу статистичних випробувань полягає у:

Г) дослідженні властивостей об’єкта чи явища, що вивчається, за допомогою спеціалізованого випробування натурного об’єкта чи його моделі.

 

Суть методу статистичної перевірки гіпотез полягає у:

В) підборі системи прийомів у математичній статистиці, призначених для перевірки дослідних даних гіпотез

 

Суть методу статистичної оцінки полягає у:

 б)знаходженні функціональних залежностей між значеннями факторних і результативних ознак;

Суть моделювання полягає у:

а) вивчені об’єкта не безпосередньо, а за допомогою посередника – ідеальної, матеріальної моделі;

П

Предмети праці це:

а) сировина;

Предметом науки “ Розміщення продуктивних сил ” є:

а) просторова організація продуктивних сил;

Процес виробничої спеціалізації території зумовлений посиленням між регіональної кооперації і обміном спеціалізованою продукцією та послугами – це:

б) територіальна організація виробництва;

 

Просторовий взаємозв’язок галузевих, міжгалузевих і територіальних виробничих комплексів, що спирається на раціональне використання природних, матеріальних і трудових ресурсів, заощаджених витрат на подолання диспропорцій у взаєморозміщенні джерел сировини, паливо, енергії – це:

а) територіальна організація продуктивних сил;
Принцип збереження екологічної рівноваги означає:

а) раціональне використання трудових ресурсів;

б) зближення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів;

в) встановлення оптимальних зв'язків між природою і виробництвом;

г) правильної відповіді немає.

Правильне поєднання та взаємопов’язаний розвиток галузей на певній території дасть можливість отримати:

а) зниження витрат основного виробництва;

 

При повній класифікації економічні закони діляться на :

а) загальні і часткові;

б) всезагальні, часткові, специфічні;

в) всезагальні, часткові, специфічні, стадійні;

г) правильної відповіді немає.

Принцип  оптимального виробництва означає:

б) вибір найкращого варіанту РПС;

 

При повній класифікації економічні закони діляться на :

в) всезагальні, часткові, специфічні, стадійні;

 

При виборі можливих варіантів розміщення виробництва перевага надається тим, які:

Г) всі відповіді вірні.

 

Протягом історичного періоду, який людина може охопити завдяки своєму історичному досвіду діє:

а) закономірність;

Прогресивний напрям використання природно-ресурсного потенціалу, що забезпечує економію природних ресурсів та зростання виробництва продукції – це:

а) ресурсозбереження;

Поелементна оцінка окремих джерел природних ресурсів є:

А) критерієм економічної оцінки природних ресурсів;

Природнокліматичні, бальнеологічні, заповідні природні ресурси відносяться до:

а) рекреаційних;

Прогноз чисельності населення методом лінійної функції здійснюється за формулою:

а) Nt = No·(1 + kt);Переміщення населення з одного місця проживання, пов’язане з перетином певних меж, називають:

а) міграцією;

Процес виробничої спеціалізації території, що зумовлений посиленням міжрегіональної кооперації, обміном спеціалізованою продукцією та послугами, називається:

б) територіальним поділом праці;

При розрахунку ефективності регіональної спеціалізації (Ефс) і врахуванні транспортного фактора (Т) повинні виконуватися умови:

в) а (® max) і в;

Питома вага виробництва продукції легкої промисловості регіону в промисловому виробництві району становить 46%, а питома вага даної галузі району в країні – 20%. Визначити коефіцієнт локалізації?

Б) 2,3

Працемісткість виробництва можна визначити:

г) все сказане правильно.

 

Працемісткі види виробництва розміщуються у:

г) все сказане правильно.

Порівняння – це:

; в) співвідношення між двома об’єктами, явищами, яке дає змогу виявити загальне і особливе;

Приведені втрати розраховують за формулою:

в)

Пропульсивна галузь – це:

 б) нова галузь, яка за своїми об’єктивними даними може суттєво перебудувати економіку;

Профілююча галузь – це:

Дата добавления: 2018-02-20; просмотров: 281; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: При сдаче лабораторной работы, студент делает вид, что все знает; преподаватель делает вид, что верит ему. 9584 - | 7373 - или читать все...

 

35.175.201.14 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.005 сек.