double arrow

А) галузі, значна частина продукції яких вивозиться за межі країниГалузеві райони характеризуються:

б) зосередженням на певній території підприємств окремих галузей;

Горизонтальна інтеграція передбачає:

а) злиття фірм, які випускають аналогічний товар;.

Н

Науково технічний центр, що забезпечує створення та впровадження нових розробок – це:

в) технополіс;

Необхідне, істотне, стійке, повторюване відношення між явищами у природі і суспільстві – це:

б) закон;

Незмінними у відомій людству системі відліку часу є:

б) закон;

Назвіть умову застосування методу лінійної функції прогнозу чисельності населення:

; б) постійна величина середнього приросту населення;.

 

Назвіть характерні

особливості сучасної вікової структури населення України:

А) зниження частки дітей в загальній чисельності населення

Населений пункт, який виконує промислові, транспортні, культурно-торгові та адміністративні функції називається:

; б) містом;

Найбільш водомісткими є:

г) все сказане правильно.

Наприкінці XIX століття Донбас випередив Урал у розвитку гірничої металургії через:

а) зміни в технології виплавляння металу;

Норвегія є великим експортером алюмінію, тому що:
б) має дешеву електроенергію;

 

Найбільший алюмінієвий завод України розташований у Запоріжжі тому, що:

в) є дешева електроенергія;

На першому етапі економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва вивчають:

в) диспропорції у розвитку і розміщенні виробництва;

 

На другому етапі економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва вивчають:

б) основні умови і фактори розміщення;

 

На третьому етапі економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва вивчають:

а) кілька можливих напрямків розвитку галузі і вибирають оптимальний;

 

На першому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

а) здійснюють оцінку екологічного допуску виробництва;

 

На другому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

 в) розраховують витрати на охорону середовища за проектним і базовим варіантом;

На третьому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

Г) вивчають потреби подолання негативного впливу в регіонах, де забруднення більше за ГДК.

 

На четвертому етапі екологічної оцінки розміщення виробництва:

б) проводять оцінку економічної ефективності природо захисних заходів;Національний комплекс – це:

в) територіальне утворення обмежене кордонами держави, в якому всі елементи та компоненти економічного життя функціонують як єдиний організм, направлений на відтворення суспільного продукту і засобів його виробництва, а також умов життєдіяльності людини;

 

Нова галузь – це:

Г) галузі з найбільшою питомою вагою інвестицій в її розвиток.

Назвіть причини зменшення кількості населення в державі (Україні):

; в) соціально-економічні та демографічні особливості;

 

Найбільш працемісткими є виробництво:

а) обчислювальної техніки;

 

Л

Локальне виробничо-територіальне сполучення, де підприємства поєднуються тісними виробничими зв’язками таким чином, що вилучення якихось компонентів знижує ефективність комплексу, обмежує виконання господарських функцій:

Г) промисловий вузол.

М

Метою регіональної економічної політики є: в) створення динамічного, збалансованого і сталого соціально-економічного розвитку регіонів;

М. Паламарчук виділив такі економічні райони:

б) Західний; Центрально-Східний; Південний; Східний; Північно-Східний

Мінеральні утворення в земній корі з певним хімічним складом і фізичними властивостями, які використовуються людиною у господарській діяльності:

А) корисні копалини;

Міста, які виконують одну функцію називають?

В) монофункціональні

Матеріаломісткими є:

г) все сказане правильно.

Макроположення характеризує:

а) економічні відносини об’єкта з великими регіонами або державами;

 

Мезоположення характеризує:

б) об’єкт за відношенням до компактної та відносно невеликої за розміром території його оточення;

 

Мікроположення характеризує:

в) об’єкт відносно невеликого оточення;

Метод – це :

а) спосіб чи засіб досягнення будь-якої мети;

 

Методика – це :

б) сукупність спеціально підібраних методів з метою практичного чи теоретичного пізнання дійсності;.

 

Методологія – це :

; в) сукупність найбільш істотних елементів теорії, викладених у прийнятній для практики формі;

 

Методи екологічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва включають такі етапи:

г) все сказане правильно.

 

Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва включають:

в) 3 етапи;.

 

Матеріаломісткість виробництва розраховують за формулою:

б)  

Методи економічного обґрунтування галузевого розміщення виробництва включають такі етапи:

б) аналіз сучасного розвитку і розміщення галузі; визначення сучасного розвитку і розміщення галузі; вибір оптимального варіанту розміщення;

Міжнародні (зовнішні) зв’язки – це:

а) взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічноїдіяльності;

Міжнародна торгівля є взаємовигідною, якщо:

а) країни мають порівняльні переваги у виробництві яких-небудь товарів або послуг;.

 

У

Удосконалення галузевої структури регіональної економіки та динаміка її розвитку - це: а) структурна політика регіону;

У чому суть принципу обмеженого централізму:

г) поєднання інтересів країни і регіонів;

Умови, без яких розвиток і розміщення виробництва неможливі, називаються:

Б) передумовами РПС;

У регіоні налічується 12 млн. трудових ресурсів. Всього в регіоні проживає 28 млн. чоловік, 24% з якого це непрацездатні особи, з яких 3,1млн. чоловік працездатного віку навчаються з відривом від виробництва, 1,1 млн. це інваліди працездатного віку. Знайти кількість населення, що задіяне у домашньому господарстві, якщо 2,2 млн. осіб непрацездатного віку задіяні у виробництві благ та сфері послуг.

А) 7,28млн.                    Б) 22,8млн.                      В) 9,05млн.                   Г) 15,47млн.

 

У Великобританії 6,8 млн. осіб працездатного віку навчаються, тобто не задіяні у виробництві, вони становлять близько 13% від трудових ресурсів країни, 8% населення це пенсіонери і підлітки, що працюють. За статистикою 5% це непрацюючі інваліди у працездатному віці і тільки 3% населення задіяні у домашньому господарстві. Розрахуйте чисельність населення у працездатному віці.

А) 60млн.                        Б) 12.34млн.                  В) 35.51млн.                  Г) 59.09 млн.

 

Управлінсько-регулятивні цілі районування передбачають:

б) використання в процесах управління територіальним розвитком держави на всіх ієрархічних рівнях управління;

Усі зовнішньоекономічні операції за певний проміжок часу відображені у:

в) платіжному балансі;

К

Кредитна політика – це: г) сукупність кредитних відносин та методів надання кредитів у грошовій або товарній формі на умовах повернення.

Капіталомісткість виробництва розраховують за формулою:

б)

Кожен принцип РПС повинен:Сейчас читают про: